วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)

 การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)

 
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term Care) 
หนึ่งอำเภอ  หนึ่งตำบลต้นแบบ
ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว
โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพชร
อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

คำนำ

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term Care)  เป็นโครงการหนึ่งที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในระดับพื้นที่นับจากวันแรกที่ท่านเหล่านั้นกำลังจะย่างก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ ประกอบด้วย  การเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ  โดยเน้นการพูดคุย  ปรับสภาพความรู้สึกให้ท่านเหล่านั้นๆค่อยคุ้นเคยกับความเปลี่ยนแปลง  จนถึงวันที่ท่านเหล่านั้นเป็นผู้สูงอายุจริงๆ
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  การดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว(Long term Care)  ในพื้นที่ของตำบลโคกเพชร อาจจะมีความแตกต่างจากหลักวิชาการบางอย่าง   แต่เน้นกระบวนการที่มีความใกล้ชิด  สัมพันธภาพอันดี   เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่มีความสุขและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามกรอบแนวคิดของบุคลากรสาธารณสุขและสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายให้สามารถดำเนินดูแลผู้สูงอายุระยะยาวได้อย่างเป็นระบบ  มีความสมบูรณ์ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่


                                                                                                                                เพ็ญทิวา  สารบุตร
                                                                                                                                     มกราคม 54


สารบัญ
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long  Term Care)                                                                                             หน้า ๑วัตถุประสงค์ของโครงการ                                                                                                                   หน้า ๒         กลุ่มเป้าหมายของโครงการ                                                                                                                     หน้า ๖        คำสั่งคณะกรรมการดูแลผู้สูงอายุตำบลโคกเพชร                                                                                    หน้า ๗ มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ                                                                                                                 หน้า ๘ คณะทำงาน อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน                                                                                                  หน้า ๑๐ กองทุน ผู้สูงอายุในตำบลโคกเพชร                                                                                                                  หน้า ๑๔ ประมวลภาพการทำงานด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว                                                                            หน้า ๑๕        บริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตำบล                                                                                             หน้า ๑๖    ระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มที่ ๒(ติดบ้าน) และผู้สูงอายุกลุ่มที่ ๓ (ติดเตียง)                                     หน้า ๑๗  แนวทางการดำเนินการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long  Term Care)                                        หน้า ๑๘     ภาคผนวก                                                                                                                                                     หน้า ๒๘     
               
   
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long  Term Care)

๑.   ความสำคัญและสถานการณ์
                ประเทศไทย ได้ก้าวสู่สังคมสูงอายุ (Ageing  Society) หมายความว่า ประเทศไทยมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนประชากรทั้งหมด  จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ๓ ครั้งที่ผ่านมา พบว่า ประเทศไทย  มีจำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  พบว่า ในปี ๒๕๓๗  มีจำนวนผู้สูงอายุ ๔.๐ ล้านคน  หรือร้อยละ ๖.๘  ในปี ๒๕๔๕  มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น ๕.๙  ล้านคนหรือร้อยละ ๙.๔  ในปี ๒๕๕๐  เพิ่มขึ้นเป็น ๗.๐ ล้านคนหรือร้อยละ  ๑๐.๗  และในปี ๒๕๕๓  จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๑๑.๘  (การคาดประมาณ ณ กลางปี ๒๕๕๓)
                กรมอนามัย  จึงได้ดำเนินการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เน้น    การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long  Term Care) ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตั้งแต่ยังมีสุขภาพดี  ไม่ป่วย  และยืดระยะเวลาของการมีสุขภาพดีให้ยาวนานที่สุด  ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุเป็นชมรมผู้สูงอายุและพัฒนาศักยภาพให้เป็นชมรมที่เข้มแข็ง  มีเครือข่ายการดำเนินงานกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง มีภาวะทุพพลภาพ  ให้หายหรือทุเลาจากการเจ็บป่วย  รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อลดความพิการหรือทุพพลภาพ    ดังนั้น  การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวจึงเป็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนารูปแบบ ตำบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว เพื่อปรับใช้สำหรับพัฒนาสถาบันครอบครัว  วัยเด็ก วัยรุ่น  วัยทำงาน  จนถึงวัยสูงอายุ ให้เป็นผู้สูงอายุที่มีความมั่นคง  มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป 
                ตำบลโคกเพชร  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  มีประชากรที่อยู่ในวัยสูงอายุ  ทั้งชายและหญิง ทั้งสิ้น ๖๖๔ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๑.๙๓ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงที่จำเป็นจะต้องหาแนวทาง เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  และเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์  สภาพสิ่งแวดล้อม  และการให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุของบุตรหลานและผู้ดูแล ส่งผลให้ผู้สูงอายุในพื้นที่มีอายุยืนยาวตามไปด้วยดังนั้น  ตำบลโคกเพชร  จึงมีการดำเนินการเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวมาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจ  และปรับพฤติกรรมด้านการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมตามวัยสำหรับผู้สูงอายุ โดยใช้กระบวนการ ๖ อ. มาตั้งปี ๒๕๕๒   จนถึงปัจจุบัน

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑ เพื่อจัดให้มีมาตรฐานในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long  Term Care) ในสถานบริการสาธารณสุขและในชุมชน
๒.๒  เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่
๒.๓   เพื่อให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง งานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ วัดส่งเสริมสุขภาพ  และ
งานเมืองน่าอยู่
๒.๔   เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและเพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ

ตัวชี้วัดการดำเนินการตามโครงการประกอบด้วย
  ๑.  มีข้อมูลผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพ  ตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (Barthel Activities of Daily Living :ADL)
  ๒.  มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
  ๓.  มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (อผส.)
  ๔.  มีบริการกรดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health Care) โดยบุคลากร
  ๕.  มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตำบล
  ๖.  มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มที่ ๒(ติดบ้าน) และผู้สูงอายุกลุ่มที่ ๓ (ติดเตียง
)


๓. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
           ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป –  เพื่อการติดตามดูแล ให้ความรู้  ความเข้าใจ  และติดตามพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างต่อเนื่อง  ดูแลอย่างเหมาะสมตามสภาพร่างกายและเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงของแต่ละท่าน  ตามความจำเป็น
              


๓.๓ กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุในตำบลโคกเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๕๓   ข้อมูลผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพ  ตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (Barthel Activities of Daily Living :ADL)


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพชร
ตำบลโคกเพชร   อำเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ
รายงานผู้สูงอายุในตำบลโคกเพชร
ผู้สูงอายุ
ชาย
หญิง
รวม
60-74 ปี
75-89 ปี
90  ปีขึ้นไป
ม.1
19
17
36
18
12
1
4
0
1
ม.2
29
33
62
27
22
3
10
0
0
ม.3
8
18
26
7
12
1
4
0
2
ม.4
55
68
123
48
52
7
16
0
0
ม.5
46
74
120
37
62
9
11
0
1
ม.6
32
64
96
30
44
5
17
0
0
ม.7
22
25
47
16
18
4
8
0
1
ม.8
9
11
20
7
8
3
2
0
0
ม.9
20
20
40
16
15
3
6
0
0
ม.10
20
21
41
18
14
2
7
0
0
ม.11
20
33
53
15
25
5
7
0
1
รวม
280
384
664
239
284
43
92
0
6


ข้อมูลจาก  JHCIS :  30 กันยายน 2552