วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

ประเมินคุณภาพชีวิตครอบครัว


การศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เน้น
คุณภาพชีวิตครอบครัว ของกลุ่มเป้าหมายผู้ปกครองเด็กที่มีบุตรหลานอายุ 10 -14 ปี กลุ่มเสี่ยงที่จะก่อปัญหาในชุมชนตำบลโคกเพชร  จำนวน 20 ครอบครัว  70 คน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพครอบครัว ที่ดัดแปลงจากแบบประเมินคุณภาพชีวิตสมรสในครอบครัว ของกรมสุขภาพจิต และกระบวนการเสวนาแลกเปลี่ยนภาระบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูกในช่วงวัยเจริญเติบโต (Focus Group) ภายใต้โครงการกวดวิชาพ่อแม่สานรักลูกวัยรุ่นลดปัญหาพ่อแม่รังแกฉัน ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2554 งบประมาณ 103,000 บาท (หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน) 
เก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2554  ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กได้ทบทวนบทบาทของตนเองในครอบครัว  ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว มีประเด็นในการทบทวน 6 ด้าน ดังนี้ 
1.       การชื่นชมคุณค่าบุตรหลานและสมาชิกในครอบครัว
2.       การมีเวลาอยู่ร่วมกัน
3.       การเต็มใจร่วมทุกข์ร่วมสุขกันในครอบครัว
4.       การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
5.       การมีศรัทธาต่อศาสนา
6.       การใช้สมรรถนะจัดการกับวิกฤติการณ์ในครอบครัว
ผลการศึกษา พบว่า ด้านการชื่นชมคุณค่าบุตรหลานหรือสมาชิกในครอบครัว ผู้ปกครองส่วนใหญ่ มีการชื่นชมคุณค่าบุตรหลานหรือสมาชิกในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 75.20 mean = 3.75   การจัดระดับความคิดเห็น อยู่ใน ระดับมาก ด้านการมีเวลาอยู่ร่วมกัน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้เวลาอยู่ร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 77.43  mean= 3.87  การจัดระดับความคิดเห็น อยู่ใน ระดับมาก  ด้านการเต็มใจร่วมทุกข์ร่วมสุขกันในครอบครัว   ผู้ปกครองส่วนใหญ่เต็มใจร่วมทุกข์ร่วมสุขกันในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 82.74 mean = 4.14  อยู่ใน ระดับมากที่สุด   ด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในครอบครัว  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 76.17 mean= 3.81  อยู่ใน ระดับมาก   ด้านการมีศรัทธาต่อศาสนาของคนในครอบครัว  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ศรัทธาต่อศาสนาของคนในครอบครัว  คิดเป็นร้อยละ 72.40 mean = 3.62   อยู่ใน ระดับมาก  และด้านการใช้สมรรถนะจัดการกับวิกฤตการณ์ในครอบครัว  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ใช้สมรรถนะจัดการกับวิกฤตการณ์ในครอบครัว   คิดเป็นร้อยละ 72.69 mean = 3.63   อยู่ใน ระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
          ประเด็นที่น่าสนใจ  จากการศึกษาครั้งนี้
1.       ด้านการมีเวลาอยู่ร่วมกัน พบว่า สมาชิกในครอบครัวพร้อมที่จะให้เวลาพูดคุยกันเพียงร้อยละ 69.43, mean = 3.47 มีความคิดเห็นระดับปานกลาง และสมาชิกในครอบครัวใช้เวลาว่างในการพักผ่อนด้วยกัน เพียงร้อยละ 68.29, mean = 3.41   สอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคมครอบครัวในตำบลโคกเพชร ที่จะต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการให้ความสำคัญกับการจัดการเวลาในครอบครัวมากขึ้น จนเหมาะสมต่อไป  
2.  ด้านการมีศรัทธาต่อศาสนา พบว่า สมาชิกในครอบครัวมีการใช้หลักธรรมในการแก้ไขปัญหา เพียงร้อยละ 64.86 , mean = 3.24 มีความคิดเห็นระดับปานกลาง สะท้อนให้เกิดการเรียนรู้สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกระแสสังคมโลก สมาชิกในครอบครัวให้การนำหลักศาสนามาใช้น้อยลง ควรได้มีการส่งเสริมและนำธรรมะเข้าสู่การปฏิบัติในครอบครัว  เพื่อเยียวยาความรุนแรงและสภาพปัญหาในสังคมปัจจุบัน
3.       ด้านการใช้สมรรถนะจัดการกับวิกฤติการณ์ในครอบครัว พบว่า สมาชิกในครอบครัวมีวิธีการในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา คิดเป็นร้อยละ 68.57, mean = 3.43 มีความคิดเห็นระดับปานกลาง     ข้อมูลที่พบจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสะท้อนกลับสู่สังคมในตำบลโคกเพชร  ให้ค้นหาศักยภาพครอบครัวของตนเอง  เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาครอบครัวอย่างเหมาะสมต่อ

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

ผลการศึกษาดูงาน บ้านบุกลาง


ผลการประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
“พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสสู่เศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืนเพื่อสุขภาพดีมีสุขภาวะ”
ที่ บ้านบุกลาง  ต.บุเปือย  อ.น้ำยืน  จ.อุบลราชธานี
**************************
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม แยกแบบประเมินรายหมู่
ข้อมูล
จำนวน (คน)
ร้อยละ
หมายเหตุ

ไม่บอกหมู่
14
17.50


.1
3
3.80

.2
5
6.30

.3
7
8.80

.4
14
17.50

.5
8
10.00

.6
10
12.50

.8
3
3.80

.9
5
6.30

.10
8
10.00

.11
3
3.80

รวม
80
100.00
          อสม.ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ระบุ หมู่บ้าน จำนวน 14 คน  หมู่ 4 ตอบแบบสอบถามมากที่สุด จำนวน 14 คนรองลงไป ได้แก่ หมู่ที่ 6 จำนวน 10 คน หมู่ที่ 5และหมู่ที่ 10 จำนวน 8 คนเท่ากัน  
         
ข้อที่ 1 ระดับความพึงพอใจด้านความรู้ของวิทยากรที่บรรยาย
ระดับความพึงพอใจ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
หมายเหตุ

ปานกลาง
5
6.30


มาก
41
51.30

มากที่สุด
34
42.50

รวม
80
100.00
อสม.มีความพึงพอใจด้วยความรู้ของวิทยากรที่บรรยาย  ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.80

ข้อที่ 2 เนื้อหาสาระที่ได้จากการศึกษาดูงาน
ระดับความพึงพอใจ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
หมายเหตุ

ปานกลาง
11
13.80


มาก
55
68.80

มากที่สุด
14
17.50

รวม
80
100.00
อสม.มีความพึงพอใจเนื้อหาสาระที่ได้จากการศึกษาดูงาน  ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.30

ข้อที่ 3 ความรู้เพิ่มเติมที่ได้จากการศึกษาดูงาน
ระดับความพึงพอใจ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
หมายเหตุ

น้อย
1
1.30


ปานกลาง
20
25.00

มาก
50
62.50

มากที่สุด
9
11.30

รวม
80
100.00
อสม.มีความพึงพอใจวามรู้เพิ่มเติมที่ได้จากการศึกษาดูงาน ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.80


ข้อที่ 4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
ระดับความพึงพอใจ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
หมายเหตุ

น้อย
2
2.50


ปานกลาง
16
20.00

มาก
49
61.30

มากที่สุด
13
16.30

รวม
80
100.00
อสม.มีความพึงพอใจประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน  ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77.60


ข้อที่ 5 สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานได้
ระดับความพึงพอใจ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
หมายเหตุ

น้อย
3
3.80


ปานกลาง
26
32.50

มาก
42
52.50

มากที่สุด
9
11.30

รวม
80
100.00
          อสม.มีความพึงพอใจความสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานได้ ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.80
ข้อที่ 6 สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองได้
ระดับความพึงพอใจ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
หมายเหตุ

น้อย
2
2.50


ปานกลาง
23
28.80

มาก
41
51.30

มากที่สุด
14
17.50

รวม
80
100.00
  อสม.มีความพึงพอใจความสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานได้ ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.80

ข้อที่ 7 สถานที่ศึกษาดูงาน
ระดับความพึงพอใจ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
หมายเหตุ

ปานกลาง
24
30.00


มาก
42
52.50

มากที่สุด
14
17.50

รวม
80
100.00
  อสม.มีความพึงพอใจความสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานได้ ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.00

ข้อที่ 8 การบริหารจัดการ
ระดับความพึงพอใจ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
หมายเหตุ

ปานกลาง
26
32.50


มาก
41
51.30

มากที่สุด
13
16.30

รวม
80
100.00
อสม.มีความพึงพอใจความสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานได้ ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.60

ข้อที่ 9 การบริการและประชาสัมพันธ์
ระดับความพึงพอใจ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
หมายเหตุ

น้อย
1
1.30


ปานกลาง
24
30.00

มาก
40
50.00

มากที่สุด
15
18.80

รวม
80
100.00
อสม.มีความพึงพอใจความสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานได้ ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.80