วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

ตรวจมะเร็งปากมดลูก

              27 มกราคม 55 รพ.สต.โคกเพชร รณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกและตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เช้า 08.00 น. มีการรับลงทะเบียนตรวจมะเร็งปากมดลูก ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยทีมพยาบาลวิชาชีพ ในโซนที่ 2  คุณช้อย-สุชาดา รัศมี น้องปาม-อำนวยพร แปงแสง น้องยนต์ -สายยนต์ แหวนเพ็ชร น้องแจม-อำไพ เกิดกุล หลังจากตรวจมะเร็งปากมดลูกแล้ว ผู้เข้าร่วมตรวจมะเร็งปากมดลูกจะต้องรับชมวิดีทัศน์การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองทุกคน  หากมีข้อสงสัยสามารถซักถามเจ้าหน้าที่ได้
              สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30-60 ปี ที่ยังคงเหลืออยู่ในปีงบประมาณ 2555 จำนวน 642 คน ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ไม่อยู่ในพื้นที่ เป้าหมายที่จะต้องดำเนินการตั้งไว้ที่ จำนวน 300 คน   จะต้องพยายามค้นหาและติดตามมาตรวจให้ได้
              การทำงานเฝ้าระวังโรคในปีที่ 5 นี้ ค่อนข้างลำบาก เพราะเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่อยู่ในพื้นที่  ต้องมีการติดตามประสานงานให้ไปรับการตรวจและส่งข้อมูลให้แก่ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.โคกเพชร ต่อไปเพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่ตั้้งไว้
              อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของงานมาจากความร่วมมือ ร่วมใจของเจ้าหน้าที่ในโซนที่ 2 ทุกคนที่เสียสละเวลามาร่วมมือกัน ในการรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เพื่อสุขภาพที่ดีของกลุ่มสตรีทุกคน ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี และที่สำคัญ อสม.ทุกคนที่แจ้งและประสานกลุ่มเป้าหมายมาทำการตรวจด้วยคะ ขอบคุณจากใจจริงๆ
             สำหรับท่านที่สนใจ วิดีทัศน์การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ไปชมได้ที่นะคะ  http://www.youtube.com/watch?v=5EeVhq3B-qw

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

กลวิธีสร้างสุขภาพ

การชี้แจงกิจกรรมเพื่อดำเนินการงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
25     ม.ค.55
 ที่ รพ.สต.โคกเพชร

1.      การประชุม อสม. อผส. เพื่อชี้แจงด้านความรู้ ความเข้าใจ  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการออกดำเนินการคัดกรองสุขภาพภาคประชาชน (25  ม.ค.55 ที่ รพ.สต.โคกเพชร)
2.       การแจ้งแผนการออกปฏิบัติงานในหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 7 13 กุมภาพันธ์ 2555 (บูรณาการร่วมกัน)
-          ประชุมประชาคม
-          คัดกรองสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย 15 ปีขึ้นไป
-          การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
-          การตรวจร้านค้า
-          การตรวจเยี่ยมผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ในชุมชน (ผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน วัณโรค   จิตเวช)
-          การติดตามนิเทศการทำงานของ อสม.และ อผส.
3.       การใช้แบบคัดกรองประเภทต่างๆ
-          คัดกรองความเสี่ยง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
-          คัดกรองซึมเศร้า DS8
-          แบบคัดกรอง ADL
4.       การสรุปข้อมูลกลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้าน โดยระบุเป็นรายบุคคล
5.       ข้อมูลผู้ป่วยเรื้อรังที่แต่ละบุคคลรับผิดชอบ (ผู้ป่วยเรื้อรัง  วัณโรค ยาเสพติด เหล้า บุหรี่ )
6.       การสรุปงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน  แผนการจัดงานธรรมะสร้างสุขเพื่อสังคมสวัสดิการ
7.       การมอบบัตรสวัสดิการของผู้พิการจำนวน 2 ราย  นางสาวบุ รถยัง,  นายเฉลียว  ใจมนต์
8.       การชมภาพสาธิตการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555

คืนคนดีสู่สังคม

         14-22 ม.ค.55 หลักสูตร 9 วัน ของการจัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามโครงการ "ขุขันธ์คืนคนดีสู่สังคม ปี 2555" ทีมวิทยากรหลักได้แก่หน่วยงาน สสอ.ขุขันธ์และจาก รพ.ขุขันธ์ รวมทั้งสิ้น 12 ชีวิต สถานที่จัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้แก่ สถานีเพาะพันธ์สัตว์ป่าจุฬาภรณ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีกลุ่มเป้าหมายสมัครเข้าค่ายจำนวน 27 คน
         ความสำเร็จของโครงการในรุ่นที่ 1 วิทยากรในทีมบางท่านประเมินว่า  เพียงผู้เข้ารับการเข้าค่ายมีแรงจูงใจในการที่จะกลับตัวกลับใจไม่หันไปพึ่งพายาเสพติดอีกก็ถือได้ว่าประสบความสำเร็จแล้ว บางท่านต้องการให้ผู้เข้าค่ายมีโอกาสได้ฝึกการใช้สมองในการคิด วิเคราะห์ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตในวันข้างหน้า  หรือแม้กระทั่งบางคนต้องการให้ผู้เข้าค่ายเลิกยาเสพติดให้ได้  นั่นคือความคาดหวังของทีมวิทยากรค่ะ
           คุณยังเป็นคนอยู่หรือเปล่า? ความเป็นจริง สังคม  คนรอบข้าง คนในครอบครัว ต้องให้โอกาสคนทุกคนได้กระทำสิ่งที่ดีดีในชีวิต  ไม่ควรตีตราว่าร้าย เพราะทุกคน คือ คน  เป็นคนอย่างเท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่าคนผู้นั้นจะเป็นคนที่พบเจอสัมผัสกับสิ่งเลวร้ายมาตลอดชีวิตของเขาก็ตาม เขาก็ยังคงความเป็นคนอยู่
ทีมวิทยกรประจำค่ายต้อนรับ ท่านปิ่น  นันทะเสน สสอ.ขุขันธ์
         เช่นเดียวกัน ความดี  ความไม่ดี ไม่สามารถตัดสินความเป็นคนได้ ไม่ได้บอกว่า หมดสิ้นซึ่งความเป็นคน หรือ มีความเป็นคนลดน้อยลงไป  ดังนั้น คนทุกคนต้องมองให้ออกว่า ไม่ว่าจะอย่างไร ความเป็นคนจะยังคงอยู่ ตราบเท่าที่คุณยังมีลมหายใจ จงอย่าตัดสินใจใครด้วยสายตา อารมณ์ และความรู้สึก นะคะ
วิทยากรวันปิดค่าย
ให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนความคิด
จุดเทียนอุดมการณ์ สานฝันคนดีคืนสู่สังคม
ขุขันธ์คืนคนดีสู่สังคม รุ่น 1
                         ท่านผู้อำนวยการศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด นายอนุรัตน์ ลีธีระประเสริฐ นายอำเภอขุขันธ์  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพีธีเปิดค่ายและปิดค่าย

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555

นักสู้ต้องโบยบิน

         นักสู้ต้องโบยบิน  คำสั้นๆแต่มีความหมายยิ่งใหญ่  ที่ ท่านปิ่น  นันทะเสน สสอ.ขุขันธ์ มอบเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ ท่านชูชีพ  สืบทรัพย์   สสอ.ศิลาลาด คนปัจจุบัน  ในขณะเดียวกัน  พวกเราคณะเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ต่างมีความรู้สึกยินดีด้วยเช่นเดียวกัน  ที่ได้มีส่วนร่วมในเส้นทางการเป็น สสอ.ของท่านชูชีพ  สืบทรัพย์ (แม้จะเพียงเล็กๆน้อยๆก็ตาม)
              11 ม.ค.55 จึงได้มีการจัดงานเลี้ยงส่ง  อย่างประทับใจ  ได้รับเกียรติจากท่าน นายอนุรัตน์ ลีธีระประเสริฐ  นายอำเภอขุขันธ์มาเป็นประธานในงาน  และมีหัวหน้าส่วนต่างๆมาร่วมยินดีด้วยอย่างคับคั่ง  บรรยากาศอันชื่นมื่น  อิ่มเอมไปด้วยความสุข ความรักความ ปรารถนาดี  คงไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆถ้าไม่บ่มเพาะมาด้วยกาลเวลาและความดีงาม
                พิธีกรในงานนี้  คนปรางค์กู่ด้วยกันค่ะ คุณนิธินาถ  ทุนนาน ผอ.รพ.สต.ใจดี  มีการรำอวยพรอย่างงดงามรำอัปสรา  โดย น้องปาม-อำนวยพร จาก รพ.สต.หัวเสือ  และน้องตามศศินาถ จาก รพ.สต.กันจาน  เป็นความประทับใจแรกที่ผู้ร่วมงานทุกท่านต่างตะลึงทึ่งในความสามารถ  เป็นพยาบาลทำอะไรได้มากกว่าที่หลายๆคนคิดนะคะ  ลำดับต่อไปเป็นวิดีทัศน์ของเส้นทางนักสู้ต้องโบยบิน  อำนวยการผลิตโดย ท่านปิ่น  เช่นเดิมค่ะ  เรียบเรียงได้อย่างประทับใจ  ตัดต่อโดย  นักตัดต่อมืออาชีพ  ที่หาตัวจับได้ยาก  คุณสุเพียร คำวงศ์  ต้องยอมรับค่ะว่า  งานนี้สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากหลายท่านใน สสอ.ขุขันธ์  พี่ๆ ผอ.รพ.สต.ที่ทำหน้าที่จัดการด้านอาหาร-เครื่องดื่ม  และน้องๆปฏิคมทุกคน ที่มาในชุดคาวเกิร์ล โดยภาพรวม  คงต้องยอมรับกันอย่างจริงใจเมื่อมาเห็นบรรยากาศนี้  แบบไม่มีเงื่อนไขว่า  รู้แล้วว่าทำไมอำเภอขุขันธ์ถึงน่าอยู่ โดยเฉพาะ  หน่วยงาน สสอ.ขุขันธ์
                หลายท่านที่มาจาก สสอ.อื่นๆที่มาร่วมยินดีกับ ท่าน สสอ.คนใหม่  ต่างมาร่วมงานด้วยความสุขและยินดี  มีของขวัญมาให้มีน้ำใจมาฝาก  มิตรภาพคือสิ่งดีดีค่ะ  สำหรับดิฉันแล้วไม่มีของขวัญใดจะมอบให้ท่าน สสอ.ศิลาลาด ค่ะ  นอกจาก ความจริงใจ  ท่านชูชีพ  สืบทรัพย์  เป็นนักสาธารณสุขที่จริงใจจริงจังในการทำงาน  ล้อเล่นกับใครไม่เป็น  เพราะด้วยบุคลิกของท่านแล้วก็ไม่ใช่คนชอบทำอะไรเล่นๆ  ระหว่างเส้นทางทัวร์ลาวใต้  ท่านคงรู้แล้วค่ะว่าพวกเรารักและเคารพท่านอย่างไร บางครั้งอาจจะทำเหมือนล้อเล่น  แต่จริงๆแล้ว  ทั้งหมดคือความจริงใจ  ความประทับใจ และ ถือเป็นความทรงจำที่ดีที่สุด  ที่พวกเราจะไม่ลืมค่ะ
                 ขอบคุณ ท่าน สสอ.คนใหม่ ค่ะ  ที่รักพวกเราชาว สสอ.ขุขันธ์  ท่านคือผู้บริหารท่านอาจจะมีโอกาสได้พบเจอลูกน้องใหม่ๆมากมาย  เช่นเดียวกันค่ะ ดิฉันเป็นลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ก็มีโอกาสได้รับผู้บริหารใหม่ๆ อีกหลายท่านเช่นเดียวกัน  แต่อย่างไรก็ตาม  พวกเราชาว สสอ.ขุขันธ์  จะไม่ลืมท่านชูชีพ  สืบทรัพย์  และขอขอบพระคุณท่านและครอบครัว  ที่มอบเวลาให้พวกเรา ชาว รพ.สต.ขุขันธ์ทุกแห่ง  วันเวลาที่เริ่ม  มาพร้อมวันเวลาที่จาก  สักวันท่านคงได้กลับมา  รักและเคารพท่านเสมอ  มีสิ่งใดให้ทีมงาน  สสอ.ขุขันธ์รับใช้และเห็นว่าพวกเราทำได้  โปรดอย่างได้เกรงใจ    ยินดีเสมอนะคะ 
พิธิเปิดโดยนายอำเภอขุขันธ์

มอบน้ำใจให้น้องๆที่มารำอวยพร โดยท่านนายอำเภอ
กำลังใจจากท่านนายอำเภอ

รำอัปสราท่านปัญญา พละศักดิ์  สสอ.กันทรลักษ์

กำลังใจจากท่านปศุสัตว์อำเภอขุขันธ์

ผอ.รพ.สต.โคกเพชร คุณลมเย็น  ศรีผุย

มาแบบน่ารักไสตล์ ท่านธัชนนท์ คำใสย์  สสอ.ไพรบึงและผู้ช่วย สสอ.

มาแบบหนุ่มเกาหลี ท่านลำครอง ดวนใหญ่ สสอ.เมืองจันทร์
ทีมงานปฏิคมค่ะ

ยินดีด้วยนะคะ ขอให้มีความสุขและเจริญรุ่งเรืองตลอดไปค่ะ
พิธีกร คุณนิธินาถ ทุนนาน