วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2555

คบส.55

            24 ก.พ. 55 รพ.สต.โคกเพชร  ได้จัดการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า คณะครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน และ อสม. รวมกลุ่มเป้าหมาย 90 คน  วิทยากรได้รับการสนับสนุนจาก รพ.ขุขันธ์ คุณเด่นชัย  ดอกพอง เภสัชการชำนาญการ ได้ให้เกียรติมาบรรยายเรื่องของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนและสถานศึกษา  ครู ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และแสดงบทบาทอย่างไรในการคุ้มครองผู้บริโภคและ อย.น้อย
            ตำบลโคกเพชร มี 6 โรงเรียน  คณะครูเข้าร่วมอบรม 100%  และได้มีการประเมินการรักษาศีลในกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ด้วย  กลางวันรับประทานอาหารกล่อง  จากร้านอาหารในตำบล
วิทยากร คณเด่นชัย  ดอกพอง เภสัชกรชำนาญการ
            ส่วนภาคบ่ายก็ออกตรวจร้านค้าในตำบลร่วมกับวิทยากร  เขต บ้านสุขเกษม  บ้านเสลา  และบ้านระกา  ปีงบ 55 ออกครั้งที่ 2 แล้ว พวกเราให้ความสำคัญมาก  เพราะคิดว่าถ้าผู้บริโภคปลอดภัย สุขภาพร่างกายของทุกท่านก็จะแข็งแรงตามไปด้วย
ผู้เข้าร่วมอบรม ยังมาไม่ครบค่ะ
คณะครูผู้เข้าอบรม คบส. อย.น้อยในสถานศึกษา
ออกตรวจร้านค้า
มีทุกแบบทุกสไตล์การจัดร้าน  แบบนี้แบบไม่ต้องจัด สบายๆ
มอบของที่ระลึกแก๋ผู้เข้าร่วมอบรม ร้านก๋วยเตี๋ยวและของชำ บ้านโคกเพชร
                    ขอขอบคุณท่านวิทยากร และผู้ประกอบการร้านค้า คณะครูทุกท่าน อสม.ทุกคน ที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมรับฟังการอบรม แลกเปลี่ยนพูดคุยในเนื้อหาสาระของการคุ้มครองผู้บริโภค  เพื่อ
ส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของคนโคกเพชร  ทุกกลุ่มเป้าหมายดีขึ้น

งานคุ้มครองผู้บริโภค

       21-22 กพ. 55 พบส.โซน 3  ประกอบด้วย เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 4 อำเภอ ขุขันธ์ ปรางค์กู่  ไพรบึง และ ภูสิงห์  ได้จัดการเข้าค่ายผู้นำการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อประชาชน ณ โรงแรมสวัสดีรีสอร์ท อำเภอขุขันธ์  งานนี้ได้รับสนับสนุนงบประมาณ จาก สสส สนับสนุนโดย โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายทันตะ-เภสัชบุคลากร เพื่อการทำงานระบบสุขภาพชุมชน สาระน่ารู้ในการเข้าค่ายครั้งนี้  ค่อนข้างมากและมีความสมบูรณ์ในเนื้อหาทางวิชาการและการนำไปปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค และของ อสม.ที่ได้เข้ามาร่วมอบรมครั้งนี้  ไม่ว่า จะเป็นเรื่องของ ซองยาต้องมีชื่อยา ลูกประคบสมุนไพร ฉลากอาหาร เครื่องสำอาง  การโฆษณา  กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันตรายจากรถเร่ขายยา  และแนวคิดใหม่เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า แบบพอเพียงกับทีมงานสถาบันวิจัยชาวนา 
        ที่สำคัญคือสนุกสนานกับ  เด่นชัยทอคล์โชว์  โดย เภสัชกรเด่นชัย  ดอกพอง  ถ้าฟังให้ได้สาระ  ก็ต้องฟังด้วยคิดตามแล้วนำไปลงมือทำ  จึงจะเห็นผล  แต่ถ้า ฟังแล้วเพื่อกล่อมให้นอนหลับสบาย  รับรองว่าคนทั้งค่ายได้ยานอนหลับแล้วทำให้ฝันดีอย่างแน่นอนเลยทีเดียว
         ขอบคุณทีมงานวิทยากรทุกท่านจากเครือข่ายทั้ง 4 อำเภอนะคะ  ในฐานะของผู้เข้าร่วมอบรม  ประเมินว่าการจัดการอบรมครั้งนี้  มีความคุ้มค่าทั้งในด้านประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล นำสู่การนำไปใช้ในชุมชนได้อย่างดี  ส่งเสริมการทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของ รพ.สต.ตามนโยบายได้อย่างเต็มที่เลยค่ะ
ถนนสายขุขันธ์-กันทรลักษ์
จนท.ผู้รับผิดชอบงาน คบส.
การทำลูกประคบ โดยวิทยากรแพทย์แผนไทยทั้ง 4 อำเภอ
ฐานการทดสอบยา ที่มีสารเสตียรอยด์
ฐาน ของสถาบันวิจัยชาวนา
นวัตกรรม ตู้เย็นใส่ถ่าน  ประหยัด ปลอดสาร ไม่กินไฟ
จัดดกลุ่มเสวนาเพื่อจัดการกับปัญหารถเร่ขายยา รายอำเภอ ขุขันธ์จริงจังมากๆ
ถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรหลัก เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง คนคุณภาพของเมืองขุขันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555

ขวดคลายเครียด

ขวดคลายเครียด

                                  เพ็ญทิวา  สารบุตร

          นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

          การนำกิจกรรมต่างๆมาประยุกต์ใช้ในประชากรกลุ่มเสี่ยง เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เป็นสิ่งที่ทีมงาน รพ.สต.โคกเพชร ต้องทบทวนและสรรหากระบวนการอย่างมากมาย เพื่อให้ได้กิจกรรมที่ลงตัวและเหมาะสม  มาใช้ในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น

การคิดค้นนวัตกรรม  ขวดคลายเครียด เป็นกิจกรรมที่นำมาดำเนินการในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน  ในตำบลโคกเพชร จำนวน 75 คน และผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1 ที่มีสุขภาพดีและมีความแข็งแรง ที่อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 1 และ บ้านตาองค์ หมู่ที่ 10 จำนวน 40 คน

การนวดเพื่อสุขภาพ  ด้วยวิธีการขวดคลายเครียด

1.                           เริ่มต้นด้วยให้ผู้ที่ต้องการนวดนั่งในท่าที่สบาย  เหยียดขาไปข้างหน้าทั้งสองข้างแยกขาออกห่างกันประมาณ 45 องศา

2.                           ท่าที่ 1 นวดที่ต้นขาด้านนอกข้างซ้าย โดยใช้มือขวาจับที่คอขวดคลายเครียด ฝ่ามือซ้ายกดลงบนตัวขวดด้วยน้ำหนักพอประมาณ นวด ไป-กลับ 10 รอบ

3.                           ท่าที่ 2 นวดที่น่องด้านนอกข้างซ้าย โดยใช้มือขวาจับที่คอขวดคลายเครียด ฝ่ามือซ้ายกดลงบนตัวขวดด้วยน้ำหนักพอประมาณ นวด ไป-กลับ 10 รอบ

4.                           ท่าที่ 3 นวดที่ต้นขาด้านนอกข้างขวา โดยใช้มือซ้ายจับที่คอขวดคลายเครียด ฝ่ามือขวากดลงบนตัวขวดด้วยน้ำหนักพอประมาณ นวด ไป-กลับ 10 รอบ

5.                           ท่าที่ 4 นวดที่น่องด้านนอกข้างขวา โดยใช้มือซ้ายจับที่คอขวดคลายเครียด ฝ่ามือขวากดลงบนตัวขวดด้วยน้ำหนักพอประมาณ นวด ไป-กลับ 10 รอบ

6.                           ท่าที่ 5 นั่งชันเข่าข้างซ้าย โดยนวดที่เท้าซ้ายด้านนอกก่อน โดยใช้มือขวาจับที่คอขวดคลายเครียด ฝ่ามือซ้ายกดลงบนตัวขวดด้วยน้ำหนักพอประมาณ นวด ขึ้น-ลง 10 รอบ นวดที่หลังเท้า ขึ้น-ลง 10 รอบ นวดที่เท้าด้านใน ขึ้น-ลง 10 รอบ

7.                           ท่าที่ 6 นั่งชันเข่าข้างขวา โดยนวดที่เท้าขวาด้านนอกก่อน โดยใช้มือซ้ายจับที่คอขวดคลายเครียด ฝ่ามือขวากดลงบนตัวขวดด้วยน้ำหนักพอประมาณ นวด ขึ้น-ลง 10 รอบ นวดที่หลังเท้า ขึ้น-ลง 10 รอบ นวดที่เท้าด้านใน ขึ้น-ลง 10 รอบ

การนวดเป็นประโยชน์มากต่อสุขภาพ เพราะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย ทำให้กล้ามเนื้อมีการยืดหยุ่น  ทำให้ได้ใช้สมาธิในการดูแลสุขภาพของตนเองมีความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจ  โดยเฉพาะหากเป็นกลุ่มของผู้ป่วยเบาหวาน  เราจะพบว่า  ผู้ป่วยสามารถใช้ขวดคลายเครียดในการลดความรุนแรงของโรคได้