วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

อบรม อสม.เชี่ยวชาญ

11 พ.ค.55
            อบรม อสม.เชี่ยวชาญ งานอนามัยแม่และเด็ก งานเฝ้าระวังในภาวะวิกฤติ หลังภาวะน้ำท่วมหรือกรณีฉุกเฉิน อสม.เชี่ยวชาญ โซนที่ 1+2  ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ช่วงบ่าย 13.00 น. -15.00 น. แบ่งเป็นฐาน 3 ฐาน

ฐาน 1 งานควบคุมโรคระบาดในชุมชน ไข้เลือดออก เลปโตสไปโรซีส SRRTอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
ฐาน 2 งานเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจและหลอดเลือด หลอดเลือดสมอง
ฐาน 3 งานอนามัยแม่และเด็ก มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
นี่ก็ตรวจเต้านมเหมือนกัน


วิทยากร หมอน้อย+หมอปุ้ม

 อสม.เชี่ยวชาญ โซนที่ 1+2


อสม.เชี่ยวชาญ ตำบลโคกเพชร


Long Term Care แม้วาระสุดท้าย

13 พ.ค.55
          ศูนย์ประสานงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ได้รับแจ้งข่าวความสูญเสียของสมาชิกกองทุน ลำดับที่ 576 และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโคกเพชรเปี่ยมสุข ได้แก่ คุณยายอิว ศรีระษา อายุขัย 91 ปี ได้จากไปอย่างสงบด้วยโรคชรา
           ก่อนหน้าที่ ทาง รพ.สต.โคกเพชร ได้ติดตามเยี่ยมที่บ้านเพื่อประเมิน ADL และให้คำแนะนำแก่ญาติในการดูแล พบว่า ท่านยังสามารถดื่มนมดื่มน้ำได้บ้าง แต่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แม้จะมีบุตรหลานญาติสนิทดูแลอย่างใกล้ชิด ด้านสภาพร่างกายภายนอก ไม่มีแผลกดทับ นอนหลับตานิ่งๆ เวลาได้ยินเสียงเรียกจะมีขยับตัวบ้างเล็กน้อย แต่ไม่สามารถพลิกตะแคงตัวได้ ต้องให้ญาติหรือผู้ดูแลช่วยเหลือ
           แต่ด้วยความที่คุณยายเป็นผู้ที่มีอารมณ์ดี  ในวันที่ดิฉันได้ไปเยี่ยมที่บ้าน ท่านยังมีรอยยิ้มเล็กๆให้อยู่นะคะ  ความชราภาพเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ความเสื่อมสภาพของร่างกายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการ  แต่อย่างไรก็ตามความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง  ด้วยการประเมิน ADL ตนเองของผู้สูงอายุ ก็เป็นสิ่งที่ช่วยการันตีได้ว่า ท่านน่าจะมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติอีกในระยะหนึ่ง  ซึ่งอาจจะหมดวาระของชีวิตในช่วงเวลาใดนั้น ก็แล้วแต่การดูแลสภาพร่างกายในทุกช่วงเวลาของชีวิตก่อนที่จะเข้าสู่วัยชราหรือวัยเสื่อมสภาพทางด้านร่างกายนั่นเอง ถ้าก่อนจะถึงวัยชราท่านมีการดูแลสุขภาพร่างกายอย่างดีทั้งกายและจิต ท่านจะมีชีวิตที่ยาวนานขึ้น หากท่านไม่ดูแลอย่างดี มีโรคภัยเบียดเบียน อายุก็จะสั้นลงเช่นเดียวกันค่ะ
           การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการใช้ 6 อ. หรือ 3 อ. เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการที่จะส่งเสริมให้ท่านได้หันกลับมาเหลียวมอง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างมีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้น  แม้ไม่ต้องร่ำรวย แต่ถ้าท่านมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี  ปฏิบัติอย่างเหมาะสม รับรองได้ว่า  สุขภาพของท่านจะแข็งแรง และมีชีวิตที่ยืนยาวแน่นอนค่ะ
           ผู้ประสานงานกองทุนฯ ได้ลงพื้นที่มอบสวัสดิการกรณีเสียชีวิตให้แก่บุตรสาวของคุณยายอิว ศรีระษา เป็นจำนวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) เนื่องจากท่านเป็นสมาชิกรุ่นที่ 2 หลังปี 2553 ในฐานะของผู้ประสานงานกองทุนและสมาชิกกองทุนทุกคนของแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณยายอิว ในครั้งนี้ และขอให้ท่านสู่สุคติ พบแต่ความสุขสืบไป
มอบเงินสวัสดิการกรณีเสียชีวิตแก่นางสฤษฏิ์  มูลดับ บุตรสาว จำนวน 4,000 บาท


วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

โคกเพชรร่วมใจสร้างโลกใบใหม่ที่ไม่ร้อน

11 พฤษภาคม 55
พระมหาสุขสัญญา  กตปุญโญ
        ชาวตำบลโคกเพชร ได้จัดกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์สังคมร่วมกับภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต  โดยนำธรรมะเข้าสู่สถานบริการสาธารณสุข เพื่อให้ผู้นำชุมชนแลประชาชนทั่วไปที่ไม่ใคร่จะมีโอกาสเข้าไปฟังธรรมะตามโอกาสต่างๆมาร่วมฟังธรรมะดีดีไปพร้อมๆกัน  โครงการนี้  มีกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร (ออมวันละ 1 บาท) เป็นจุดเริ่มต้น เป็นกองทุนที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการออม เพื่อส่งเสริมความเสียสละ ก่อให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกัน ความรักความสามัคคี และวิธีการแก้ไขปัญหาที่มาจากคนในชุมชนร่วมมือกัน  ในการจัดงานครั้งนี้เป็นปีที่สองแล้วค่ะ  ใช้สถานที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกเพชร เป็นศูนย์ประสานงานและเป็นสถานที่จัดงานในครั้งนี้ด้วย มีผู้นำมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ถึงแม้ว่าจะมาแล้วไป หรือไปแล้วมา ก็ถือว่าได้มาทำบุญด้วยกัน ในงานดังกล่าว ได้จัดทำโครงการ โคกเพชรร่วมใจสร้างโลกใบใหม่ที่ไม่ร้อน ด้วย  โดยกระบวนการดังกล่าวจะมอบต้นไม้ให้กับทุกท่านที่มาร่วมงานและมาบริจาคเงินเข้ากองทุน นำไปปลูกที่บ้าน โดยเป็นต้นยางนา  ต้นตะเคียน  ต้นฉำฉา ที่ภาษาท้องถิ่นเขาเรียกกัน  ในการจัดงานครั้งนี้ มอบต้นไม้ทั้งหมด 410 ต้น  ถ้าทุกคนนำไปปลูกแล้วต้นไม้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ภายใน 10 ปีนี้ ความร่วมเย็นเป็นสุข ของโลกก็คงจะเย็นสบายขึ้นเรื่อยๆ
นำธรรมะเข้าสู่สถานบริการ บ้านวัดโรงเรียน และ รพ.สต.


มีการเต้นบาสโลปให้ชมกันด้วย โดยทีมบ้านระกาน้อยและบ้านตาองค์ค่ะ         
           การบรรยายธรรมะในครั้งนี้โดย  พระมหาสุขสัญญา  กตปุญโญ  พระนักเทศน์ที่มีความสามารถหลากหลาย เข้าใจซึ่งถึงหลักธรรมคำสอน  ที่สามารถถ่ายทอดสู่ผู้ฟังได้อย่างเข้าใจ ในหัวข้อเรื่อง คิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า เสริมพลังปัญญา พัฒนาชีวิต ด้วยเวลาที่มีอย่างจำกัด พระมหาได้ให้ธรรมะประจำใจในครั้งนี้โดยสรุปไว้ว่า  ถ้าทุกคนอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นว่าที่เป็นอยู่ วิธีคิดจะต้องเปลี่ยนไป ไม่ทำอะไรๆแบบเดิมๆ ทำในสิ่งที่ดีขึ้น คาถาของการพัฒนาชีวิตเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า ในวันนี้ ได้แก่ ขยันกันจน  อดทนกันซวย ประหยัดส่งเสริมให้รวย ประมาทคือตาย  อบายคือความเสื่อม 

          ครอบคลุมครบทุกชีวิต ที่ได้มีโอกาสมาร่วมงาน ได้ตักบาตรร่วมกัน ทำบุญร่วมกัน และรดน้ำมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต  ทุกคนล้วนมีแต่รอยยิ้มและความประทับใจ  ในฐานะของผู้ประสานงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร  ขอขอบพระคุณที่ท่านที่ได้เสียสละ และร่วมทำบุญกับกองทุน เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พี่น้องในตำบลโคกเพชร และร่วมพัฒนาแก้ไขปัญหาตำบลไปพร้อมๆกัน เงินทำบุญของทุกท่านจะส่งเสริมให้ท่านได้พบแต่สิ่งดีดีในชีวิตตลอดไปค่ะ