วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การประยุกต์ใช้การออกกำลังกายแบบบาสโลป(Paslop Dance) ที่ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
           การประยุกต์ใช้การออกกำลังกายแบบบาสโลป(Paslop Dance) เพื่อลดขนาดเส้นรอบเอวในกลุ่มของผู้ป่วยเบาหวาน  กลุ่มเสี่ยงที่มีเส้นรอบเอวเกิน ระดับความดันโลหิตเริ่มผิดปกติ และกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มประชาชนแกนนำสุขภาพและประชาชนท่วไป ในตำบลโคกเพชร  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นผลงานวิชาการ  "งานวิจัยกึ่งทดลอง ที่ได้รับการคัดเลือกนำเสนอในระดับกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 12 กันยายน 55 ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่. จังหวัดสงขลา"
         
ขอขอบคุณ : รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ทีวีสีช่อง 3 ออกอากาศเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555