วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ธรรมะสร้างสุขเพื่อสังคมสวัสดิการปี 3

งานธรรมะสร้างสุขเพื่อสังคมสวัสดิการปีที่ 3 
               17 พ.ค.56 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร่วมกับองค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ และ รพ.สต.โคกเพชร ได้จัดงานธรรมะสร้างสุขเพื่อสังคมสวัสดิการปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้1. เพื่อระดมเงินออมจากสมาชิก2. เพื่อระดมเงินบริจาคจากภาคประชาชนในตำบลและเครือข่าย3. เพื่อขอรับบริจาคข่าวสารอาหารแห้งจากประชาชน4. เพื่อถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์5. เพื่อรับฟังพระธรรมเทศนาพัฒนาชีวิต6. เพื่อร่วมสร้างสังคมที่ลดโลกร้อนด้วยต้นไม้สีเขียว ได้แก่ ต้นมะรุม ต้นกล้วย และสมุนไพรรางจืด รวมทั้งสิ้น 700 ต้น7. เพื่อส่งเสริมการแสดงออกในเด็กและเยาวชน ด้านศิลปะ ได้แก่ การวาดภาพ การร้องเพลง
พัฒนาศักยภาพเด็กด้านศิลปะ ศิลปิน
                 เป้าหมาย ได้แก่   ผู้นำชุมชนในตำบลโคกเพชร,  อสม.ทุกคน,และ อผส. ร่วมด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกเพชร
               ผลงานมีดังนี้
1. ได้รับเงินออมจากสมาชิก จำนวน  5,100  บาท
2. ได้รับเงินบริจาคจากประชาชนในตำบลโคกเพชร  จำนวน  39,872 บาท
3. ได้รับข้าวสารอาหารแห้งจากประชาชน จำนวน 23 ชุด  ประกอบด้วย ข้าวสารถุงละ 3 กิโลกรัม อาหารแห้งชุดละ  200 บาท 
4.  ประชาชนมาร่วมทำบุญถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 300 คน

มอบต้นไม้แก่สมาชิกและประชาชนที่มาร่วมงาน
5.  รับฟังพระธรรมะเทศนาจากพระมหาสุขสัญญา กตปุญโญ  เจ้าอาวาสวัดโนนสำราญ
6. มอบต้นไม้แก่เครือข่ายที่มาร่วมงานทุกคน  จำนวน 700 ต้น
7. นักเรียนได้แสดงผลงานด้านศิลปะ ศิลปิน  จำนวน 30 คน 
ข้าวสารอาหารแห้งที่ประชาชนมาร่วมทำบุญและบริจาคเข้าร่วมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร
และองค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ

โต๊ะรับเงินออมและเงินบริจาค  ดูแลโดย คุณนิลยา ชวพงษ์ รองประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร
และประธาน อสม.ตำบลโคกเพชรความสุขและมิตรภาพ ต้องร่วมมือกันด้วยพวกเราเองสิ่งที่ได้จากการทำบุญ คืนสู่ประชาชนที่ยากไร้


แนวคิด เรื่องนี้  ได้แก่
1. ประชาชนต้องมีส่วนร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชน
2. ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการดูแลประชาชนด้วยกันเอง ไม่ควรปล่อยให้ภาครัฐคอยให้ความช่วยเหลือแต่เพียงอย่างเดียว
3. การสร้างชุมชนที่เข้มแข็งต้องได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกระดับ และที่สำคัญประชาชนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ต้องเห็นความสำคัญและร่วมมือด้วยอย่างเป็นรูปธรรม 
4. จากกลุ่มคนเล็กๆจะขยายใหญ่ได้ เพื่อผลงานเป็นที่ประจักษ์และคนยากไร้เริ่มได้รับความเท่าเทียม  ซึ่งจะนำสู่ความยุติธรรมและความเหลื่อมล้ำแตกต่างจะแคบเข้าวันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง

        29 พ.ค.56 การประชุมอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง เพื่อเตรียมรับการประเมินจาก สคร.7 ในวันที่ 3 มิถุนายน 56  มีท่านปิ่น  นันทะเสน สสอ.ขุขันธ์ มาเป็นประธานเปิดการประชุม

คุณฤทธาธร  ดอกพอง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  หัวหน้างานควบคุมโรค สสอ.ขุขันธ์
และ ดร.อารี  บุตรสอน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ชี้แจงแนวทางในการเตรียมงาน


             การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการเตรียมรับการประเมินจากผู้ประเมินจาก สคร.7 อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จของงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งของอำเภอขุขันธ์ งานรักษาพยาบาล  งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค งานเอดส์ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ งานอุบัติเหตุ งานควบคุมโรคระบาด งานภาคประชาสังคม

คณะหัวหน้างานฝ่ายต่างๆจาก รพ.ขุขันธ์  คุณสุภา  ผาสุข  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
และเภสัชกรเด่นชัย  ดอกพอง เภสัชกรชำนาญการ

ผู้เข้าร่วมประชุมจาก รพ.สต.ทุกแห่งประกอบด้วย ผอ.และนักวิชาการสาธารณสุข
 หัวหน้างานจากโรงพยาบาลขุขันธ์ ผู้รับผิดชอบผู้ประสานโดย สสอ.ขุขันธ์
                                    

มีเครือข่ายจาก รพ.ขุขันธ์ มาเข้าร่วมประชุมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
            คุณลักษณะทั้ง 5 ของงานตามความรับผิดชอบของแต่ละโซน ประกอบด้วย
1.คุณลักษณะที่ 1   โซนที่รับผิดชอบได้แก่ คณะเจ้าหน้าที่ โซนที่ 1  (คุณสมสนอง  พันธ์จันทร์)
2.คุณลักษณะที่ 2   โซนที่รับผิดชอบได้แก่ คณะเจ้าหน้าที่ โซนที่ 4 และโซนที่ 6  (คุณชยพล  เสนาภักดิ์และคุณดารุณี  สารศรี)
3.คุณลักษณะที่ 3   โซนที่รับผิดชอบได้แก่ คณะเจ้าหน้าที่ โซนที่ 2  (คุณรณรงค์  ยกพลและคุณพุทธิไกร  ประมวล)
4.คุณลักษณะที่ 4   โซนที่รับผิดชอบได้แก่ คณะเจ้าหน้าที่ โซนที่ 3  (คุณสุธี  จาตุมและคุณกฤษดา  สอนพูด)
5.คุณลักษณะที่ 5   ทีมหัวหน้าระดับ สสอ.ขุขันธ์และ รพ.ขุขันธ์ รับผิดชอบได้แก่ คุณฤทธาธร  ดอกพอง คุณศรายุทธ  สารภาพ  คุณมะลิวาส  สุทธิพันธ์  คุณภูริวัจน์  ชวดพงษ์  คุณสุภา  ผาสุข

            และ รพ.สต.ที่ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนในการรับการประเมินครั้งนี้ได้แก่ รพ.สต.สำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

คุณรณรงค์  ยกพล  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ประจำ รพ.สต.สำโรงตาเจ็น
                                 

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

โครงการลดอันตรายและโรคถูกพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

        27 พ.ค.56 รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ 3 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.โคกเพชร  รพ.สต.คลองกลาง รพ.สต.ตะเคียนบังอิง ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนี้  เป้าหมาย คือ เกษตรกรในตำบลๆละ 500 คน  ภายใต้เนื้อหา (เกษตรกรปลอดภัย  ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใส) 
         กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ภาคเช้ามีสาระเพื่อสุขภาพอย่างเข้มข้น


ชี้แจงโครงการและแนวทางการดำเนินงาน
โดย คุณศศิธร เจริญประเสริฐ    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ต่อด้วยเนื้อหา การบริโภคปลอดภัยที่เน้นเรื่องของสิ่งปลอมปน สารปรุงแต่งในอาหาร การใช้น้ำมันทอดซ้ำ การจัดการหน่วยโมบายเคลื่อนที่ ตลาดสด ร้านค้า ร้านชำ และงานคุ้มครองผู้บริโภค..ส่วนใหญ่
โดยคุณวัชรี  คลธา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตามด้วยกายจิตผ่องใส เกษตรกรสามารถมีความเครียดได้ในชีวิตประจำวัน  มีเหตุผลจากผลผลิตที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  รายได้ที่ไม่เพียงพอ ปัญหาต่างที่อยู่ในสภาพแวดล้อม เกษตรกรต้องสร้างเสริมสุขภาพจิตให้ดี ให้สามารถปรับตัว พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตตลอดเวลา  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคซึมเศร้า ต้องมีการใช้แบบประเมิน ST5 และ DS8 เพื่อการคัดกรอง
โดยคุณชัญน์รภัส  สุทาวัน  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กิจกรรมภาคบ่าย เริ่มต้นด้วยสมุนไพรล้างพิษ ซึ่งแนะนำสมุนไพรเดี่ยว  "รางจืด"ให้ใช้ในเกษตรกรที่เจาะเลือดแล้วพบความผิดปกติ โดยให้รับประทานครั้งละ 1 ซอง 3 เวลาหลังอาหารเช้ากลางวันเย็น ติดต่อกัน 7 วัน

วิทยากร  ภก.จินดาพร  อุปถัมภ์  เภสัชกรปฏิบัติการ


ต่อด้วยความรู้เรื่องสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยคุณศศิธร  เจริญประเสริฐ  ในรอบบ่าย

  

และสาธิตการใช้กระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอร์เรส โดยคุณนฤภัค  พิชญะธนกร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สิ่งที่จะต้องเริ่มดำเนินการ มีขั้นตอนดังนี้
1.  การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรโดยผ่านกระบวนการ Focus group โดย อสม.ทุกหมู่บ้าน  เพื่อหาเกษตรกรที่มีการสัมผัสสารเคมีในชีวิตประจำวันจำนวน 500 คน
2. คัดกรองโดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงในการทำงานของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (นบก.1)
3. หลังการคัดกรองจะได้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่
          3.1 กลุ่มผลเสี่ยงต่ำและปานกลาง  แนะนำการปฏิบัติตัวและการป้องกันสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในชีวิตประจำวัน ไม่ต้องเจาะเลือด
          3.2 กลุ่มผลเสี่ยงค่อนข้างสูง ,สูง และสูงมาก ต้องมีการดำเนินการเจาะเลือดตรวจ  และหลังการเจาะเลือดตรวจ จะสามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่างได้อีก 2 กลุ่ม  ได้แก่
                  3.2.1 กลุ่มปกติ  หมายถึง  ปลอดภัย   แนะนำการปฏิบัติตัวและการป้องกันสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในชีวิตประจำวัน รับประทานอาหารที่ไม่ใช้สารปรุงแต่ง ไม่ใช้สารเคมี
                  3.2.2  กลุ่มเสี่ยง หมายถึง ไม่ปลอดภัย สิ่งที่กลุ่มต้องได้รับ -ยาสมุนไพรรางจืด รับประทาน 7 วัน ๆละ 3 ซอง 3 เวลา  แนะนำการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ให้คำแนะนำในการล้างผัก  ส่งต่อเพื่อรักษาถ้ามีอาการรุนแรง
     
  ผู้รับผิดชอบงาน
คุณเพ็ญทิวา  สารบุตร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   รพ.สต.โคกเพชร
คุณนันท์ภัส  ลีลา    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   รพ.สต. คลองกลาง
คุณกฤษดา  สอนพูด     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  รพ.สต.ตะเคียนบังอีง


เรื่องของสารพิษและเกษตรกร เป็นของคู่กันทำอย่างไรจะลดลง ต้องรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ในการใช้อย่างปลอดภัย ส่งผลให้ประชาชนผู้บริโภคปลอดภัยด้วยค่ะ  อีกอย่างค่ะในพื้นที่ 3 รพ.สต.นี้ ต้องอบรมเรื่องดังกล่าวนี้ในกลุ่มแกนนำสุขภาพได้แก่ อสม.เต็มพื้นที่ ร้อยละ 100 ค่ะ


วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

งานฉลองมงคลสมรส

               12 พ.ค.56 มีงานฉลองมงคลสมรส  ที่จัดได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในวงการสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ก็ว่าได้  เนื่องจากชายหนุ่มที่แต่งงานครองตนเป็นโสดมาจนถึงวัยเกือบ 50 ปี (ไม่ใช่ก็ใกล้เคียง)  อาจจะเคยเป็นชายในฝันของใครหลายคนก็เป็นได้ ........(เราจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ)
นั่นคือ ท่าน ผช.สสอ.ขุขันธ์คนปัจจุบัน นั่นเอง  ผู้ช่วยอ่อน  นั่นเป็นชื่อเล่นที่พวกเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ท่านอารมณ์ดีแต่ก็จริงจังเสมอกับงาน 
                หญิงสาวที่โชคดี ช่างงดงามและน่ารัก  ซึ่งในที่สุดฟ้าก็ส่งเธอมา......เป็นคู่กัน
ภาพสำคัญของคู่ขวัญสาธารณสุขแห่งปี


                 บรรยากาศภายในงานอบอวลไปด้วยกลิ่นไอของความรักและความสุข ผู้คนที่มาร่วมงาน  มาด้วยความรักและความปรารถนาดีต่อผู้บริหารของเราค่ะ มีท่านผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีหลายท่าน 
ประธานในพิธี ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ท่านผู้มีเกียรติที่ขึ้นไปกล่าวอวยพร  ท่านนายแพทย์ไสว  เมืองไทย

ท่านนายอำเภอขุขันธ์และภริยา

               และต่อไปนี้เป็นภาพถ่ายระยะไกลที่ตั้งใจถ่ายเก็บไว้สำหรับคู่รักแห่งปี ที่งานนี้ทำให้คนไปร่วมงานรู้สึกเต็มอิ่มอย่างมากกับความรักที่ทั้งคู่มีต่อกัน และความรักของครอบครัวที่มีต่อผู้บริหารของเรา  ขอให้ท่านมีความสุขมากๆนะคะ  รักกันมั่นคงตลอดไป

ภาพคู่ที่แสดงถึงความสุขบ่งบอกทางรอยยิ้มและแววตา
                 
บางทีมก็ร่วมยินดีจนออกนอกหน้า

น้องภัทรและคุณแม่ร่วมยินดีกับคุณลุงอ่อนด้วยนะคะ
ต้นแบบครัวเรือนน่าอยู่

     ปีงบประมาณ 2556  รพ.สต.โคกเพชร  ได้มีการลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกต้นแบบครัวเรือนน่าอยู่  ที่ประกอบด้วย หลัก 5 ส.  สะอาด  สะสาง  สะดวก  สุขลักษณะ  และสร้างนิสัย  และเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับตำบล  อำเภอ และระดับจังหวัด  จาก 11 หมู่บ้าน 25 ครัวเรือน  ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 14 ครัวเรือน  ดังนี้

1. ครัวเรือนของคุณพ่ออาจ  ใจมนต์  บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 10  บ้านตาองค์  สิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้ คือ  การจัดการพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างลงตัว มีทั้งพืช ผัก ผลไม้ ที่พักอาศัยที่ให้บรรยากาศสบายๆ  และที่สำคัญมีอากาศดีๆที่ปลอดสารพิษ  ทำให้คนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนนี้มีความสุขกายสุขใจตลอดวันตลอดคืนค่ะ
   
เจ้าของบ้าน   คุณพ่ออาจ  ใจมนต์  รับป้ายต้นแบบครัวเรือนน่าอยู่

บางส่วนของครัวเรือนพ่ออาจ  ใจมนต์

เจ้าหน้าที่ออกประเมิน

2. ครัวเรือนของคุณพ่อทวี  พลทา  บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 10 บ้านตาองค์  อดีตกำนันตำบลโคกเพชร  สิ่งที่ประทับใจ คือ  ครัวเรือนติดกับอ่างเก็บน้ำมีความเป็นธรรมชาติมาก พืชผักสวนครัวนานาชนิดรอบบ้าน  มีดอกไม้หอมหลายๆพันธุ์  โดยเฉพาะดอกกระดังงาในยามเย็น  บริเวณบ้านสะอาดอากาศดี เจ้าของบ้านอารมณ์ดี เป็นมิตรอีกด้วยค่ะ


คุณแม่นารี  พลทารับป้ายต้นแบบครัวเรือนน่าอยู่

ครัวเรือนพ่อทวี  พลทา

3. ครัวเรือนของคุณจันทร์ฉาย  สะเดา บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 1 บ้านโคกเพชร เจ้าของบ้านเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสลา  มีบ้านหลังเล็กติดถนนสายศรีสะเกษ - ปรางค์กู่  ที่มีเนื้อที่ครัวเรือนอย่างจำกัดแต่มีความสะอาด สวยงาม พออยู่พอกิน ไม่หรูหราฟุ่มเฟือย เห็นแล้วอยากให้ชาวบ้านได้ดูเป็นตัวอย่างของความพอดี  ไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไป

บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 1 บ้านโคกเพชร

4. ครัวเรือนของคุณปาริชาติ  แพงมาก บ้านเลขที่ 999 หมู่ที่ 1 บ้านโคกเพชร  เจ้าของบ้านทำงานที่ รพ.ขุขันธ์ ตื่นนอนแต่เช้า ทำความสะอาดบ้านจัดบ้านให้น่าอยู่น่าอาศัย แม้มีพื้นที่อย่างจำกัด ก็ยังมีสวนผักเล็กๆที่ปลอดสารพิษไว้กินเอง ถ้าคนที่มีเวลาว่างมากๆอยู่บ้านทั้งวันได้เห็นบ้านของเธอแล้วจะรู้เลยว่าน่ารักมากจริงๆ

บ้านเลขที่ 999 หมู่ที่ 1 บ้านโคกเพชร

5. ครัวเรืองของคุณสนอง  มูลดับ  บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 8 บ้านตามูง เจ้าของบ้านเป็น อสม.ค่ะ มีมะนาวท่อและผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆหลากหลายชนิด ครอบครัวน่าอยู่เพราะเจ้าของบ้านอารมณ์ดี และมีการจัด 5 ส.อย่างสม่ำเสมอ

มะนาวท่อบ้านคุณสนอง  มูลดับ หมู่ที่ 8  บ้านตามูง

6. ครัวเรือนของแม่สรัตน์  ใจมนต์ บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 6 บ้านเสลา เจ้าของบ้านเป็นผู้สูงอายุที่ชอบการปลูกสมุนไพรเป็นชีวิตจิตใจ ครัวเรือนสะอาดและใช้ประโยชน์บริเวณรอบบ้านคุ้มค่าสุดๆน่าเอาเยี่ยงอย่างมากๆค่ะ

สมุนไพรรอบบ้านแม่สรัตน์  ใจมนต์  หมู่ที่ 6 บ้านเสลา

ไม่ต้องมีบ้านหลังสวยก็เป็นตัวอย่างและน่าอยู่ได้ค่ะ

7. ครอบครัวของพ่อคำดี  จันทะสุข บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 5 บ้านระกา ครอบครัวนี้มีผักสวนครัวรอบบ้านเลยค่ะ  เก็บกินได้ตลอดปี  คุณลุงคุณป้าเจ้าของบ้านขยันมาก ยังมีเวลาว่างทอเสื่อด้วยนะคะ

บ้านนี้มีผักกินทั้งปี

8. ครอบครัวของคุณไพรัตน์  ฉุใจ  บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 5 บ้านระกา  ครอบครัวนี้เคยเป็น อสมของเรามาหลายปี  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงขั้นแนวหน้าเลยทีเดียว  มีบ้านหลังเล็กๆเลี้ยงทั้งกบ  จิ้งหรีด ปลูกผักสวนครัวรอบบ้าน  หน้าบ้านมีต้นลูกหว้าที่เกิดมายาวนานก่อนจะมีบ้านซะอีก ร่มเย็นมากๆ เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่พวกเราภูมิใจนำเสนอมาก

9. ครอบครัวของพ่อหน  ใจนวน  บ้านเลขที่ 175 หมู่ที่ 5 บ้านระกา  ครอบครัวนี้มีลูกหลานเป็นข้าราชการค่ะ  ขายของชำด้วย แต่ด้านหลังของบ้านคุณตาคุณยายปลูกพืชผักสวนครัวไว้มากมายสำหรับบริโภคในครัวเรือน

10. ครอบครัวของคุณแม่สมวง  แพงมา บ้านเลขที่ 3/1 หมู่ที่ 9  บ้านระกาน้อย  ครอบครัวนี้เป็นอีกหนึ่งครอบครัว อสม.ที่เจ้าของบ้านอารมณ์ดี จิตใจดี ชอบปลูกผักสวนครัวไว้รอบบ้าน แถมรักรักการเรียนรู้ ช่างคุยช่างเล่า แม้จะอายุ 60 กว่าปีแล้วยังยินดีที่จะเป็น อสม.ต่อไปอย่างเสียสละ น่าดีใจจริงๆค่ะ

11. ครอบครัวของคุณเผด็จ  เรืองสาย  บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 11 บ้านสุขเกษม  เป็นครอบครัวของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 เจ้าของบ้านปลูกผักแป้นไว้รอบบ้านเขียวชะอุ่มตลอดปี  ทั้งกินทั้งขายไม่หมด  ดูแลเป็นอย่างดี บ้านหลังไม่ใหย่มากแต่สะอาดและน่าอยู่เพราะเจ้าของบ้านอารมณ์ดี ชวนหัวเราะตลอด

ครัวเรือนพอเพียง

ผู้ประเมินต่างพึงพอใจ

12. ครอบครัวของคุณออน  ถาพันธ์  บ้านเลขที่ 84 หมู่ที่ 4 บ้านภูมิศาลา บ้านหลังใหญ่ติดถนนสายศรีสะเกษ - ปรางค์กู่  ที่มีเจ้าของบ้านเป็น อสม. อารมณ์ดี ชอบปลูกพืชผักสวนครัวและดูแลบ้านช่องเสมอๆ ทำให้ครอบครัวแม้จะหลังใหญ่แต่อบอุ่นมากๆ

เจ้าของบ้านคนสวมเสื้อสีแดงค่ะ

13. ครอบครัวคุณละเอียด  สังขาล บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 2 บ้านเปียมตะลวก เจ้าของบ้านเป็นคุณตาคุณยายสูงวัยที่ปลูกถั่วฝักยาวขาย  ทุกวันจะเก็บผักมามัดที่หน้าบ้านน่ารักมากๆ

ครัวเรือนต้นแบบ

14. ครอบครัวแม่คม  ใจมนต์  บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 2 บ้านเปียมตะลวก  เจ้าของบ้านอารมณ์ดี ลูกหลานรักใคร่กลมเกลียวกันดีมาก  มีพืชผักสวนครัวหลักบ้านเยอะแยะมากมาย

บ้านน่าอยู่เพราะเจ้าของบ้านน่ารัก


  

ดาวน์โหลดเอกสาร

โปรแกรมใช้งานที่จเป็น
แบบอักษรไทยสารบรรณ ๙ สำหรับงานพิมพ์เอกสารบนคอมพิวเตอร์
โปรแกรมโทรศัพท์ แชทผ่านอินเตอร์เนต Skype3.8Setup.exe และ SkypeSetup_5.6.59.110.msi  
โปรแกรมพิมพ์ข้อความบนไฟล์PDF FoxitPhantomPDFV-2211103
โปรแกรมป้องกันไวรั AvastAntiVirus6011.rar

อบรมโครงการการพัฒนาระบบและขยายผลการจัดเมนูอาหารกลางวัน ตามโปรแกรม Thai School Lunch

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบและขยายผลการจัดเมนูอาหารกลางวัน ตาม โปรแกรม Thai School Lunch สำหรับครูผู้รับผิดชอบงานอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน 204 โรงเรียน โดยกำหนดอบรมในวันที่ 16 และ 17 พฤษภาคม 2556 จำนวน 2 รุ่นๆละ 1 วัน ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต
          นางเพ็ญทิวา  สารบุตร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.โคกเพชร  ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย  ในหัวข้อเรื่อง  "หลักการการพัฒนาและคุณค่าสารอาหารของมาตรฐานอาหารกลางวันสำหรับเด็กไทย" ในเวลา 10.15 - 11.00 น.  ติดตามภาพการปฏิบัติงานได้ที่


วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

นักกีฬาลีลาศจังหวัดศรีสะเกษ

                                                   
                                              โชว์ที่ อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ
                         เมื่อ 2 ปีที่แล้วค่ะ  ตอนนี้เริ่มเรียนได้ไม่นาน ปัจจุบัน น้องภัทร  เด็กหญิงจิตรทิวา  สารบุตร  และน้องนีนอย เด็กชายภูมิระพี  ทาราศรี  โรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ  มีความก้าวหน้าขึ้นมาก  มาดูกันค่ะ
ลีลาศ จริงหรือคือกีฬาของไฮโซ

   น้องภัทร  สาวน้อยมหัศจรรย์เด็กน้อยชนบทคนเมืองปรางค์กู่  จ.ศรีสะเกษ  รักและสนใจกีฬาลีลาศเป็นชีวิตจิตใจ มาดูผลงานกันค่ะ  รอบนี้เป็นงานโชว์ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข ปี 2556 ณ สถาบันพละศึกษา จ.ศรีสะเกษ

                                        ลีลาศแบบน่ารัก

ไปเที่ยวเกาหลีมาแล้ว เมืองไทยน่าอยู่ที่สุดในโลก

26 มีนาคม - 31 มีนาคม 2556 


สนุกสนานมากค่ะ  แต่ก็รักเมืองไทยที่สุด

กุญแจมาอยู่ที่นี่....นี่เองเยอะมากๆและคงมาจากการแสดงออกของความรู้สึกที่เรียกว่ารัก

การพัฒนาศักยภาพทีมงานภาพตัวอย่าง


                 การทำงานเป็นทีมขวัญกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะ  การได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับทัศนคติระหว่างเพื่อนร่วมงาน การศึกษาดูงานสามารถช่วยได้มากค่ะ 
บางหน่วยงานมองว่ามีความสิ้นเปลืองสูง แต่สำหรับหน่วยงานที่ต้องการความเสียสละและมิตรภาพที่ดีงาม ยาวนานต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ระยะเวลา และสถานที่ ก็มีส่วนสำคัญค่ะศึกษาดูงานที่เกาหลีที่นี่

ทีนี่หนาวมากจ้ากุญแจที่เค้ามาล็อคหัวใจของคู่รักไว้ด้วยกัน