วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การประเมินอำเภอส่งเสริมและควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2556

         3 มิถุนายน 56  อำเภอขุขันธ์ ได้รับการประเมินอำเภอส่งเสริมและควบคุมโรคเข้มแข็ง จากคณะกรรมการ ประกอบด้วย สคร.7และศูนย์อนามัยที่ 7 จ.อุบลราชธานี  จำนวน 12 ท่าน

คณะกรรมการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งร่วมต้อนรับท่านคณะกรรมการและคณะ ด้วยความยินดียิ่ง
ยินดีต้อนรับค่ะ ผ่านเข้ามาในดินแดนอโรคยา "ดินแดนนี้ไม่มีโรค"

ชมรำแม่มด "แกลจะเอง" โดยเครือข่ายประชาชนตำบลปรือใหญ่ โดยคุณแม่วันเพ็ญ  แผ่นเงิน
             


สถาบันวิจัยชาวนา กับแนวคิด.... เพราะสังคมที่่ดีสามารถออกแบบเองได้ร้านค้าของ สวช.
ตำบลโสน ตำบลต้นแบบที่ปลอดโรคไข้เลือดออก โดย คุณธรรมรัฐ   เตียนสิงห์


เครือข่าย NCD  ของ รพ.ขุขันธ์
งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค


งานเอดส์
งานโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


งานกู้ชีพ-ฉุกเฉิน อำเภอขุขันธ์ โดย รพ.ขุขันธ์


หน่วยกู้ชีพอำเภอขุขันธ์

พัฒนาชุมชนอำเภอขุขันธ์
ปศุสัตว์อำเภอขุขันธ์


กศน.อำเภอขุขันธ์

ท่านประธานกรรมการประเมิน  และท่านนายอำเภอขุขันธ์ 


เจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ มาร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินด้วยค่ะ
ชาวอำเภอขุขันธ์ยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ขอความสุขสวัสดิ์ดี จงมีแด่ท่านและครอบครัวตลอดไปท่านประธานคณะกรรมการและคณะ พร้อมด้วยท่านปิ่น  นันทะเสน สสอ.ขุขันธ์ คุณคลาย อาจสาลี
ดร.อารี บุตรสอน และบุคลากรใน สังกัด สสอ.ขุขันธ์ ต่างยินดีที่ท่านมาให้กำลังใจ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสร้างสรรค์งานสาธารณสุขเพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนไทย
ปิดท้ายของการตรวจรับการประเมินครั้งนี้  ขอขอบพระคุณ
1. เครือข่าย สสจ.ศรีสะเกษทุกท่าน ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนในทุกๆด้านอย่างสุดความสามารถ
2. หน่วยงานราชการในระดับอำเภอทุกหน่วยงาน ที่สละเวลาและให้ความร่วมมือในทุกๆกิจกรรมด้านสาธารณสุขมาโดยตลอด
3. เครือข่ายท้องถิ่น ท้องที่ ในระดับอำเภอและในระดับตำบล
4. เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ได้แก่ สถาบันวิจัยชาวนา
5. เครือข่าย อสม.ทุกตำบล
6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำโรงตาเจ็น
7. หน่วยงานต่างๆ เช่น โรงเรียน  วัด  อบต. หมู่บ้าน 
8. บุคลากรสาธารณสุขที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ทั้ง รพ.ขุขันธ์และ สสอ.ขุขันธ์ 
9. หากมีหน่วยงานอื่นๆที่ยังไม่ได้กล่าวถึงโปรดอภัยด้วยค่ะ
และเพื่อให้ความเข้มแข็งมีความยั่งยืน  5 คุณลักษณะของการดำเนินงานส่งเสริมและควบคุมโรคเข้มแข็งจะต้องมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ชัดเจน และเป็นระบบมากขึ้นเรื่อยๆต่อไปวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วีดิทัศน์เสริมการประกวดต้อนรับคณะกรรมการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 2556 ณ สสอ.ขุขันธ์

 
 วีดิทัศน์เสริมการประกวด
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2556 
นำเสนอ ณ ห้องประชุม สสอ.ขุขันธ์ 
วันที่ 3 มิถุนายน  2556  เวลา 15.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2556

หมอพื้นบ้าน หมอแผนโบราณ

          22 พ.ค.56 รพ.สต.โคกเพชร โดย ผอ.ลมเย็น  ศรีผุย เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโสและ คุณเพ็ญทิวา  สารบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยในระดับตำบลโคกเพชร  โดยมีเป้าหมายเป็น หมอพื้นบ้านในตำบลโคกเพชร จำนวน 11 ราย ที่เปิดเผยตัวตนและยินยอมให้ข้อมูล
          สิ่งที่พบ  ได้แก่ หมอพื้นบ้านในตำบลโคกเพชร ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุเฉลี่ยมากกว่า 70 ปี ร้อยละ 100 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รับประทานอาหารที่ปรุงเองไม่ได้ซื้อจากตลาดหรือรถเร่ อุปนิสัยอารมณ์ดี  ร่าเริง ส่วนใหญ่มักไม่พูดจาเสียงดัง ไม่โผงผาง ไม่โอ้อวด พูดจาดีมีจิตวิทยาในการสื่อสาร สังเกตได้จาก การทวนคำของเจ้าหน้าที่ การสนใจฟังอย่างตั้งใจ  การคิดและไตร่ตรองก่อนพูด ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของหมอพื้นบ้านที่จำเป็นต้องมี และที่สำคัญการมีองค์ความรู้ ที่เป็นเอกอุในแต่ละท่าน  มีลูกศิษย์มากมายที่มาให้ทำการรักษา                                                                                 
อดีตเจ้าอาวาส วัดระกา ต.โคกเพชร  พ่อเคลียม  ไชยพงษ์  อายุ 76 ปี
                                                             
พ่อกิด  ชาญพินิจ อายุ 87 ปี บ้านตาองค์

 
พ่อสง่า  ดวงใจ อายุ 74 ปี บ้านโคกเพชร
พ่อกลัน  รัตนา อายุ  86 ปี บ้านเปียมตะลวก
แม่สายยุ้น  วิเชียร อายุ  60 ปี บ้านเสลา
พ่อบุญสร้าง  ใจสว่าง อายุ 74 ปี บ้านระกาน้อย
หมอพื้นบ้านตำบลโคกเพชร

พ่อแสวง  ใจดี อายุ 73 ปี บ้านโคกเพชร


          ภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยจะอยู่คู่คนไทยไปอีกนานเท่านาน เพราะหมอพื้นบ้านไทยมีความเข้าใจและเห็นด้วยที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่ลูกหลาน และบุคคลทั่วไป หากบุคคลเหล่านั้นมีคุณสมบัติที่เหมาะสม