วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2556

ประวัติ รพ.สต.โคกเพชร

น้ำท่วมเมืองขุขันธ์

         19 กันยายน 56 น้ำท่วมเมืองขุขันธ์ สำหรับตำบลโคกเพชรแล้วเต็มทุกพื้นที่ 11 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบมากน้อยต่างกันแล้วแต่บริเวณบ้านและเรือกสวนไร่นา
         20 กันยายน 56 บ้านระกา หมู่ 5 บ้านระกาน้อย หมู่ที 9 น้ำทะลักเข้าหมู่บ้านจนชาวบ้านต้องอพยพสิ่งของขึ้นชั้นสองของบ้านหรือนำไปจอดฝากไว้บริเวณที่สูงกว่า


 จนถึงวันนี้

วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

ทำเนียบเจ้าหน้าที่ รพ.สต.โคกเพชร


นางลมเย็น  ศรีผุย
ผอ.รพ.สต.โคกเพชร

นางสาวดารณี คำนึง
จพ.ทันตสาธารณสุข
นางเพ็ญทิวา สารบุตร
นวก.สส.ชำนาญการ
นายทวี  ศิลารักษ์
พยาบาลวิชาชีพ

นางศศิวิมล ใจมนต์
พนักงานบริการ
นางสุภาวดี ดวงใจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
นางมลิวรรณ จันสมุด
เจ้าพนักงานช่วยการพยาบา
                                             

ปฏิทิน


อบรมการสร้างเวปบล๊อกเพื่อประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ


18 กันยายน 56 วันนี้ คุณสุเพียร  คำวงศ์  เจ้าพนักงานพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  ทำหน้าที่วิทยากรในการอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัด สสอ.ขุขันธ์ จำนวน 27 แห่ง เพื่อจัดทำเวปบล็อก  เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการทำงานและผลงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
           แม้ว่าจะมีปัญหาในการทำงานบ้างเนื่องจากมีความล่าช้าทางระบบอินเตอร์เน็ต  แต่ทุกแห่งก็สามารถสร้างเวปบล็อกของหน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งทุกแห่งจะได้รับใบประกาศผ่านการอบรมในโอกาสต่อไป
            ขอบคุณวิทยากรเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ความรู้แก่พวกเราอย่างสุดความสามารถ และขอท่านมีความสุขความเจริญตลอดไป
    
คุณสุเพียร คำวงศ์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  สังกัด สสอ.ขุขันธ์

แผนที่ตำบลโคกเพชร


วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

หลุมพอเพียง

           16 ก.ย.56 การประชุมเพื่อจัดกิจกรรมสำหรับผู้พิการในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ สร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า
           วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้พิการมีอาชีพ มีงานทำ พึ่งพาตนเองได้ มีอยู่มีกิน
           กิจกรรม การทำหลุมพอเพียง ครัวเรือนละ 5 หลุม แบบ 1 เมตรคูณ 1 เมตร หรือแบบ 2 เมตรคูณ 2 เมตรก็ได้ มีการเลี้ยงไก่ หมูหลุม ปลูกไม้ผล พืชผักที่ใช้เป็นประจำ
2 เมตร X 2 เมตร
สาธิตกันบนพื้นซีเมนต์กันเลย
อันนี้ของจริงจ้า

บรรยากาศการประชุม

โคกเพชร ใจดี ผู้พิการรวม 8 คน อสม. 8 คน
             สรุปว่า
1. ผู้พิการ โคกเพชร จำนวน 4 คน และ ผู้พิการจาก ใจดี จำนวน 4 คน จะดำเนินกิจกรรมเช่นเดียวกัน
รายละเอียดการทำกิจกรรม ในวงเงินท่านละ 2,000 บาท

คนพิการ

      วันนี้ 17 ก.ย.56 มีโอกาสเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพ่อ แม่ ผู้ปกครองในการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อม สำหรับเด็กพิการ จังหวัดศรีสะเกษ โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
      วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ สามารถพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ มีทักษะการดำเนินชีวิตตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ไม่เป็นภาระของสังคมและสามารถอยู่ร่วมในชุมชนได้อย่างมีความสุขต่อไป
       คนพิการ หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมเนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้
       ผู้ดูแลคนพิการ หมายความว่า บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุตร สามี ภรรยา ญาติพี่น้อง หรือบุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรือรับอุปการะคนพิการ
       แนวทางการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หมายความว่า แผนซึ่งกำหนดแนวทาง การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ ตลอดจนกำหนดเทคโนโลยี สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
       เด็กที่มีความบกพร่อง ที่ต้องการการศึกษาพิเศษ 9 ประเภท
1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มี 2 ประเภท ได้แก่ คนตาบอด คนเห็นเลือนราง
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มี 2 ประเภท ได้แก่ คนหูหนวก คนหูตึง
3. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  แบ่งเป็น 4 ระดับ จากการประเมิน IQ
4. บุคคลที่ความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ มี 4 ประเภท ได้แก่ โรคระบบประสาท โรคทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก เกิดมาไม่สมประกอบตั้งแต่กำเนิด สภาพความพิการและความบกพร่องทางสุขภาพอื่นๆ แบ่งได้อีก 2 กลุ่มย่อย  ได้แก่ 4.1 สภาพความพิการจากอุบัติเหตุและโรคติดต่อ -ไฟไหม้ แขนขาขาด โปลิโอ อันตรายจากการคลอด 4.2 ความบกพร่องทางสุขภาพ - หอบ หืด วัณโรคปอด ปอดอักเสบ
5. บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
6. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
7. บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
8. บุคคลออทิสติก
9. บุคคลพิการซ้ำซ้อน หมายถึง คนที่มีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกว่าหนึ่งประเภทในบุคคลเดียวกัน เช่น คนปัญญาอ่อนที่สูญเสียการได้ยิน เป็นต้นวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556

กับคำว่า อาจารย์

น้องกุ้ง/อาจารย์ปุ้ม/นิลยา

อาจารย์ปุ้ม


        ทุกวันนี้คำที่ถูกเรียกว่าอาจารย์มีหลายแบบ ทั้งที่เป็นอาจารย์จริงๆมีหน้าที่โดยตรงในการสอนนักเรียนนักศึกษา หรือแม้กระทั่งเรียกกันในหมู่คนทำงานด้วยกัน เพื่อนฝูง เพื่อให้เกียรติในการเป็นผู้มีภูมิความรู้  หรืออาจารย์หมอดูดวงหรือทำนายต่างๆเราก็เรียกว่าอาจารย์เช่นเดียวกัน

        สำหรับดิฉันแล้ว คำว่า อาจารย์  มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในคำพูดนี้เสมอ และเมือถูกนักศึกษาเรียกว่าอาจารย์ก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจเช่นเดียวกัน ขอบคุณที่ได้มีโอกาสเป็นอาจารย์แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็มีความหมายมากๆค่ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ให้โอกาสในการเป็นผู้อำนวยการศูนย์เมืองขุขันธ์  มีนักศึกษา 2 รุ่น ค่ะ รุ่น 4 จำนวน 9 คน ซึ่งจบการศึกษาแล้ว อยู่ระหว่างรอรับปริญญา  ส่วนอีก 2 คน คือ รุ่นที่ 5 มีคุณนิลยา ชวดพงษ์ และ คุณจุฑามาศ (น้องกุ้ง) ปีหน้าก็จะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี เช่นเดียวกัน 
        การเป็นผู้อำนวยการศูนย์และเป็นอาจารย์ ในเวลาเดียวกันมีความสนุกและมีความสุข ในเวลาที่เราได้แลกเปลี่ยนวิธีคิดกับนักศึกษา เพราะหลายคนมักคิดแปลก นอกกรอบมากเกินความพอดี ในฐานะอาจารย์เราสามารถช่วยทำให้เกิดความเหมาะสมได้ อย่างอาจารย์มีเทคนิคที่เก่งๆ จะเป็นต้นแบบของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี
        ขอปฏิบ้ติหน้าที่ส่วนหนึ่งในฐานะอาจารย์ด้วยก็แล้วกัน เพื่อพัฒนากำลังคนของประเทศชาติ แม้ไม่ได้เก่งมากแต่ก็เชื่อว่า สามารถเป็นอาจารย์ที่ดีได้  ขอบคุณนักศึกษาของอาจารย์ที่น่ารักทุกๆคนค่ะ และเราจะเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556

Check ratting

นางเพ็ญทิวา สารบุตร
        การทำงานด้านสาธารณสุขมาร่วม 18 ปี ของดิฉัน มีหลายเรื่องที่มักจะเก็บไว้เป็นความทรงจำเสมอและที่สำคัญมักจะจดจำ สิ่งต่างๆเป็นด้านบวก  แม้เรื่องนั้นจะเลวร้ายแต่จะใช้วิธีคิดให้เป็นโอกาสเสมอ และโอกาสมักจะมาไม่บ่อยนัก  เพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาส ฉันจึงได้เริ่มลงมือทำโดยไม่ต้องรอ
        เมื่อ 1 มิ.ย.38 เป็นวันแรกของการทำงานสาธารณสุขในฐานะข้าราชการ ซี 2 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 แบบว่าเป็นข้าราชการคนแรกของครอบครัว........พ่อแม่ ญาติๆต่างภูมิใจกันเป็นที่สุด ทำงานที่ รพ.สต.นาก๊อก สมัยนั้นเป็น สถานีอนามัยบ้านนาก๊อก พ่อกับแม่บอกว่า ชื่อแปลกๆ แปลว่าอะไร ฉํนก็ไม่รู้เหมือนกัน ทำงานที่นั่น ทีมงานเป็นชายสองคนหญิงหนึ่งคน ดิฉันไปเป็นคนที่ 4 งานรับผิดชอบเยอะมาก  ประกอบด้วย 4 ด้าน ส่งเสริมสุขภาพ รักษา ป้องกัน และฟื้นฟู  ซึ่งในตัวบุคลากร 1 คน ต้องเป็นทุกอย่าง (เมื่อก่อนเราไม่เคยพูดถึงเรื่องวิชาชีพ) งานสารพัดที่เรามีความรู้ ร่ำเรียนมา รักษาพยาบาล วางแผนครอบครัว รับฝากครรภ์  ทำคลอด พันสำลี นึ่งเครื่องมือ  สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค อบรม อสม. และทำความสะอาด รพ.สต. (งานอาจจะยังไม่หมดนะคะ)
        มีเพื่อนร่วมงาน มีสังคม ของเพื่อนๆที่เป็นวัยรุ่นในสมัยนั้น ที่รักใคร่กลมเกลียวกันมาก ไปไหนไปกัน ทำงานช่วยเหลือกัน ส่วนใหญ่ทุกคนอยู่ต่างถิ่นต่างอำเภอแล้วมาทำงานที่อำเภอขุขันธ์ ถ้าไม่คั่นด้วยอำเภอ   ภูสิงห์พวกเราก็คงได้เป็นอำเภอติดชายแดน.....
        ทำไมถึงเลือกมาทำงานที่นี่  ตอบไม่ยากค่ะ  เพราะดิฉันไม่รู้จักอำเภอไหนเลย รู้จักชื่อแต่ไม่รู้จักว่าอยู่ตรงไหนเพราะไม่เคยไป  สำหรับเมืองขุขันธ์  ดิฉันรู็จักว่า เป็นเมืองเก่า....เกือบจะได้เป็นจังหวัดแล้ว แต่ติดด้วยเหตุผลบางประการที่ดิฉันไม่ทราบว่าเพราะอะไร จึงยังคงเป็นอำเภอขุขันธ์มาจนถึงปัจจุบัน ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 60 กิโลเมตร มาครั้งแรกนั่งรถประจำทางสายศรีสะเกษ - ขุขันธ์มาเลย กลัวหลงมาก  ลงที่หน้าวัดกลางแล้วเดินต่อมาจนถึง สสอ.ขุขันธ์ มานึกถึงตอนนี้ขำตัวเองมากๆ 18 ปีที่แล้ว ทำอะไรแบบเด๋อๆเยอะมาก
         มาอยู่ที่ สอ.นาก๊อก 7 วันแรก ฟังเขมรได้แปลแต่แปลไม่ออก พูดไม่ได้  ถ้ารักษาคนทั่วไปก็ยังคุยกันได้ แต่ถ้าเป็นคนสูงวัยมีปัญหามากเพราะท่านจะไม่พูดภาษาไทยเลย เป็นเขมรล้วนๆ ต้องมีคนช่วยแปล เสียน้ำตาไปหลายหยด เครียดมาก สุดท้ายก็ตั้งใจฟัง พยายามหัดฟัง หัดพูด ไม่เกินสองเดือนเริ่มเข้าใจ และสื่อสารได้หลายคำ ยังชมตัวเองเลยว่าเก่งมากๆ