วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สรุปบทเรียน

                       24-26 ต.ค.56 ในนามของการทำงานองค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ องค์กรที่ทำงานด้านการดูแลผู้ด้อยโอกาสในตำบลโคกเพชร ซึ่งมี รพ.สต.โคกเพชรเป็นศูนย์ประสานงาน ได้รับเกียรติเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ  "การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคปรพชาชน เพื่อการถอดบทเรียน สรุปบทเรียนจากการดำเนินโครงการด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กับการจัดสวัสดิการชุมชน" ณ โรงแรมยโสธรออคิดการ์เด้น จังหวัดยโสธร
                       พื้นที่ดำเนินการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 20 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย หนองบัวลำภู เลย อุดรธานี กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ บึงกาฬ
เครือข่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ.ศรีสะเกษ
เพ็ญทิวา สารบุตร นำเสนอโครงการเพื่อผู้ด้อยโอกาส
คุณนิภา คงเพชร พมจ.ศรีสะเกษ
คุณเพ็ญทิวา สารบุตร ผู้ประสานงานองค์กร/กองทุนสวัสดิการตำบลโคกเพชร
                       ดร.อัญชลี มีมุข คอนวิซำ เป็นวิทยากรในหลักในการอบรมครั้งนี้
ดร.อัญชลี มีมุข คอนวิซำ


                                  การเดินทางไปเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ จ.ศรีสะเกษ มีบุคลากรเข้าร่วม จำนวน 5 คน รวมกับ คุณนิภา คงเพชร พมจ.ศรีสะเกษ ที่เป็นหัวหน้าคณะพาพวกเราเดินทางไปด้วย
                                  วันแรกของการอบรม 24 ต.ค.56 เป็นเรื่องของกระบวนการประกอบด้วย การทำ AAR (After Action Review ) ของโครงการต้นแบบที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ซึ่ง องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ ได้ทำ AAR โครงการครอบครัวสัมพันธ์ สานฝันผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์  ท่าน ดร.อัญชลี อธิบายแนวคิด หลักการ และความสำคัญของ AAR ดังนี้
1. AAR เป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการถอดบทเรียน (Lesson Learned) ซึ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการวิเคราะห์ อ่านสภาพการณ์ ปรับแนวทางการดำเนินงานอยู่ตลอดเวลา สร้างวัฒนธํรรมในการใช้ความรู้ในการปฏิบัติและกำกับการทำงาน ซึ่งเรียกความรู้นี้ว่า "Actionable Knowledge"
2. AAR เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม ที่ปฏิบัติไปแล้วเพื่อ
     2.1 หาแนวทางรักษาจุดแข็งหรือข้อดีของการปฏิบัติิงานเอาไว้ เพื่อส่งเสริมให้มีการนำแนวทางปฏิบัติที่ดีไปประยุกต์ปฏิบัติการต่อเนื่อง
     2.2 หาแนวทางหลีกเลี่ยงความผิดพลาดซ้ำรอย
     2.3 หาแนวทางการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
3. AAR เป็นกลไกเพื่อการเรียนรู้ ปรับตัวในโครงการพัฒนา เมื่อโครงการดำเนินการไปแล้วระยะหนึ่ง โดยมุ่งเรื่องการเรียนรู้ที่ทันเวลา (Just in Time Learning) หรือเปรียบเทียบกับการตีเหล็กที่กำลังร้อนนั่นเอง
                                จากการทำ AAR ทำให้เรารู้ว่า สิ่งดีดีที่จะทำต่อไปคืออะไร สิ่งไม่ดีที่เราไม่ควรทำต่อไปคืออะไร นั่นหมายถึงการรับรู้สถานการณ์ของการทำงานในปัจจุบันขององค์กรของเรานั่นเอง
                                วันที่สองของการอบรม 25 ต.ค.56 เป็นการฟังบรรยายเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การบริหารโครงการ การเขียนโครงการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และยุทธศาสตร์ของจังหวัด ในประเด็นนั้นๆที่เราจะเสนอของบประมาณ   ได้มีการแบ่งกลุ่มเขียนโครงการในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
                                 วันที่สามของการอบรม เป็นวันสุดท้ายของกิจกรรม เป็นการฟังบรรยาย "หลักการและแนวทางการพิจารณาโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามกระบวนการพิจารณาของอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ"  แต่ละกลุ่มนำเสนอโครงการ  ท่าน ดร.อัญชลี ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะให้นำไปปรับแก้ไขและส่งให้ตรวจโครงการอีกครั้งก่อนการส่งโครงการ
 
                                   ท้ายที่สุดต้องขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการอบรมที่มีคุณค่ายิ่งและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่่อพี่น้องประชาชน  ขอบพระคุณ คุณนิภา คงเพชร พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จ.ศรีสะเกษ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในทุกๆด้านเป็นอย่างดียิ่ง  ดังที่เคยมีคนกล่าวว่า " คิดอะไรไม่ออกบอก พม."  น่าจะเป็นเรื่องจริง

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556

รุ้งกินน้ำ

รุ้งกินน้ำ : ถ่ายด้วยกล้องมือถือ
                  รุ้งกินน้ำ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลังจากฝนตก โดยเกิดขึ้นจากแสงแดดส่องผ่านละอองน้ำในอากาศ ทำให้แสงสีต่าง ๆ เกิดการหักเหขึ้น จึงเห็นเป็นแถบสีต่าง ๆ ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้า รุ้งปฐมภูมิจะประกอบด้วยสีม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด และแดง โดยมีสีม่วงอยู่ชั้นในสุดและสีแดงอยู่ชั้นนอกสุด ส่วนรุ้งทุติยภูมิจะมีสีเช่นเดียวกันแต่เรียงลำดับในทิศทางตรงกันข้าม
                  ปัจจุบัน เราไม่ค่อยพบเห็นรุ้งกินน้ำบ่อยนัก อาจจะเนื่องมาจากหลายสาเหตุ  ยกตัวอย่างเช่น  หลังจากฝนตกแล้วอาจจะไม่ค่อยได้พบกับแสงแดดที่ส่องผ่านละอองน้ำ  แต่จะพบกับบรรยากาศที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนต่อไปอีกทั้งวัน  เป็นต้น
                  19 ต.ค. 56 เวลาประมาณ บ่ายสามโมงเศษ  เส้นทางถนนสายศรีสะเกษ - ปรางค์กู่                 บริวณอาณาเขตของบ้านระหาร  ตำบลสมอ ถ้าผู้คนท่านใดมีโอกาสสังเกตบนท้องฟ้า  จะพบว่ามีรุ้งกินน้ำปรากฏให้เห็นอย่างสวยงาม โค้งสุดโค้ง ......
                  ตำนานของรุ้งกินน้ำ มีมาอย่างไรนั้นไม่ทราบแน่ชัด เพียงแต่คนเฒ่าคนแก่ บอกว่า ห้ามเอามือชี้รุ้งกินน้ำ  เพราะถ้าเอานิ้วชี้รุ้งกินน้ำแล้วจะทำให้นิ้วด้วน ให้แก้เคล็ดด้วยกันการเอามือเช็ดก้น สมัยเด็กๆดิฉันก็เคยทำเหมือนกัน เพราะคนแก่บอกอย่างนั้น ก็ทำต่อๆกันมา คนมอญและคนจีน  เชื่อว่าถ้าใครเอามือชี้รุ้งกินน้ำแล้วจะทำให้โชคร้าย
                   มาถึงวันนี้ ดิฉันก็ไม่เคยสอบถามใครสักทีว่า  เคยเอามือชี้รุ้งกินน้ำไหม แล้วแก้เคล็ดหรือเปล่า? หรือนิ้วมือด้วนไหม?  แต่เราก็ถือว่าเป็นความเชื่อของคนโบราณ อาจจะเกรงว่า ถ้าลูกหลานเอามือชี้ไปแล้วมีอุบัติเหตุ  รถชน รถเฉี่ยว ถูกมือถูกแขนในขณะที่ชี้รุ้งกินน้ำ หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ดีอื่นๆทำให้นิ้วด้วน มือด้วน ก็เป็นได้  (เป็นข้อสังเกต ของผู้เขียนนะคะ)

รุ้งกินน้ำปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่นานๆครั้งได้พบเห็น
รุ้งกินน้ำ

ผลการเลือกตั้ง ส.อบต.

ผลคะแนนเลือกตั้งบ้านระกา หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเพชร
ขอบคุณภาพจาก  กำนันดาวรุ่ง  แซ่โค้ว
      19 ต.ค.56 ตำบลโคกเพชร ได้มีการจัดการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต. ทั้ง 11 หมู่บ้าน  บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและตื่นเต้น  ปีนี้มีประชาชนให้ความสำคัญมาเลือกตั้งมากพอสมควร  หลายคนมาไม่ทัน เพราะเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง รถติด  และปัญหาอื่นๆอีกหลายประการ ส่งผลให้มีคนจำนวนมากที่มาไม่ทันได้ใช้สิทธิ์ของตนเอง
         ตำบลโคกเพชร มี อสม.ลงสมัครรับการเลือกตั้งเป็น ส.อบต. จำนวน 8 ท่าน ผลการเลือกตั้ง พบว่า มี 4 ท่าน ที่ได้รับการลงคะแนนเสียงจากประชาชนในหมู่บ้านให้ได้รับโอกาสเป็น ส.อบต.  คิดเป็นร้อยละ 50 นั่นแสดงให้เห็นว่า  ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 50และมากกว่า  ต้องการผู้ที่มีความเสียสละ มีความรู้  เข้าใจ  และใส่ใจในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน
         ซึ่ง  คิดว่า น่าจะเป็นผลดีต่อการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ส้วมสาธารณะ รพ.สต.โคกเพชร

มีกระดาษทิชชูสำหรับทำความสะอาดอย่างเพียงพอ
มีน้ำและขันสำรองไว้ทุกห้อง เมื่อน้ำไม่ไหล 
                
          แผนการพัฒนาส้วมสาธารณะไทยและดำเนินการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ(HAS)               โดยเน้น 3 ประเด็น คือ สะอาด (Healthy) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety)  มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ รพ.สต. หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่  ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ให้สามารถจัดการให้เกิดส้วมสาธารณะที่เป็นต้นแบบสำหรับประชาชนได้มารับบริการ และน้ำไปพัฒนาส้วมที่บ้านของประชาชนเองให้มีความสะอาดและปลอดภัย  เพื่อเป็นรากฐานในการดูแล ส่งเสริม และป้องกันโรคระบาดในชุมชนอย่างจริงจังอีกด้วย
ทางเดินเข้าห้องส้วมสาธารณะ
บริเวณนี้ มีห้องส้วมสาธารณะ ๓ ห้อง ได้แก่ ห้องส้วมสำหรับผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ ๑ ห้อง
ส้วมสำหรับผู้หญิง ๑ ห้อง   ส้วมสำหรับผู้ชาย ๑ ห้อง
มีที่ปัสสาวะสำหรับเพศชาย จำนวน ๓ ที่

        ปัจจุบันมีแผนสำหรับการปรับปรุงและส่งเสริมให้ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ ได้มีส้วมแบบนั่งราบ หรือ ที่เรียกกันว่า ส้วมชักโครก ไว้ใช้ในครัวเรือน เพื่อให้ผู้สูงอายุ สามารถนั่งส้วมได้อย่างสะดวก ลดอาการปวดกล้ามเนื้อเข่าและขา รวมถึงป้องกันโรค ลดความเสี่ยงต่อโรค และสามารถป้องกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุในขณะที่ลุก นั่ง ยืน หรือเดินได้อีกด้วย
ป้ายทางเข้าห้องส้วมสาธารณะ
มีห้องส้วมสาธารณะที่เป็นทางเลือกสำหรับผู้รับบริการด้วยค่ะ
มีผู้รับผิดชอบงานส้วมสาธารณะที่ใส่ใจในมาตรฐาน ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ สะอาด พอเพียง และปลอดภัย

               งานส้วมสาธารณะ เป็นงานที่มีความสำคัญและใกล้ชิดกับชีวิตประชาชนมาก  การที่จะส่งเสริมให้ชาวบ้านใส่ใจในการดูแลความสะอาดและปลอดภัยของห้องส้วมที่บ้าน จึงจำเป็นที่จะต้องทำงานในเชิงรุก ได้แก่  การเยี่ยมบ้านและขออนุญาต ตรวจสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย  เพราะเราพบว่า หลายครั้งที่เกิดอุบัติเหตุผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือประชาชนทั่วไป ล้มในห้องน้ำศรีษะกระแทกพื้น พบความพิการ  หรือบางหลายต้องเสียชีวิต เพราะความไม่ตระหนัก  ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ลื่น เสียงสว่างที่ไม่เพียงพอ ห้องส้วมที่ชำรุดแล้วไม่ซ่อมบำรุง ล้วนแล้วแต่สามารถทำให้สุขภาพของประชาชนเจ็บป่วยขึ้นได้  ดังนั้น  พวกเราลองให้ความสำคัญกับห้องส้วมเป็นอันดับต้นๆของชีวิตนะคะ  ความปลอดภัยในด้านอื่นๆจะตามมา ขอให้มีความสุขกับการใช้บริการส้วมสาธารณะใน รพ.สต.ทุกแห่งในประเทศไทยนะคะ

                                      ติดตามภาพทั้งหมดของส้วมสาธารณะ รพ.สต.โคกเพชร ได้ที่นี่ค่ะ