วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รพ.สต.โคกเพชร WC-Happy Tourist Toilet 2015

          ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ได้จัดสรรสติกเกอร์(WC OK) ให้ สสอ.ขุขันธ์ เพื่อให้หน่วยงาน/หรือเจ้าของห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณที่ผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐานHAS และเป็นห้องน้ำสะอาด ได้มาตรฐาน พร้อมบริการนักท่องเที่ยว บัดนี้ รพ.สต.โคกเพชร ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ที่มา: หนังสือ สสจ.ศก. 0032.004/ ว.3405 ลง 3 ส.ค. 2558 เรื่อง การจัดสรรสติกเกอร์(WC OK) สำหรับห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เทศกาลแห่งการเรียนรู้ครั้งที่ 1

น้องทีมเยาวชนคนหมาน้อยตำบลโคกเพชร
รับมอบใบประกาศจาก ผจก.มูลนิธิสยามกัมมาจล
 

กำนันดาวรุ่ง แซ่โค้ว กำนันตำบลโคกเพชร
รับมอบใบประกาศในฐานะกรรมการโครงการ


นางเพ็ญทิวา  สารบุตร
พี่เลี้ยงโครงการ