ฉบับที่ 27-29 ปฏิบัติการชวนชุมชนลดเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ปฏิบัติการชวนคนในชุมชนลดเลิกสุราและเครื่องดื่มแลกอฮอล์
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
ปฏิบัติการลงชุมชนชวนเลิกเหล้า


ฉบับที่ 21-24 คัดกรองสุขภาพประชาชน

ตรวจสุขภาพประชาชนในชุมชน
ออกตรวจสุขภาพประชาชนา
ออกตรวจสุขภาพประชาชนในตำบลโคกเพชร

รณรงค์ให้ความรู้และชักชวนเลิกเรื่องโทษพิษภัยจากสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์