รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

ประวัติ รพ.สต.โคกเพชร

สถานีอนามัยบ้านโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2520  ขณะนั้นมีฐานะเป็น  “สำนักงานผดุงครรภ์ตำบลใจดี”  ซึ่งยังไม่ได้แยกตำบล มีบ้านพักสถานีอนามัย จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างบ้านพักแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2525 สร้างบนที่ดินสาธารณะของบ้านโคกเพชร  เนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน  75 ตารางวา  มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามลำดับดังนี้
ลำดับที่ 1 นางสมจิตร  วรรณวงษ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์  ปฏิบัติงานระหว่าง พ.ศ. 2520 -2526   
ลำดับที่ 2 นางพรรณี  แจ่มแจ้ง  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์  ปฏิบัติงานระหว่าง พ.ศ. 2526 -2528   
ลำดับที่ 3 นางลมเย็น  ศรีผุย   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 7 พ.ศ. 2528 – 2550
      2551 - ปัจจุบันได้ปรับตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานงานสาธารณสุขอาวุโส รวมถึงปัจจุบัน  32  ปี
ปี พ.ศ. 2526 ได้ยกฐานะเป็น “สถานีอนามัย”  ปี พ.ศ. 2538 ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยทดแทน พร้อมทั้งบ้านพัก จำนวน 1 หลัง บนที่ดินสาธารณะที่เหลือเนื้อที่ 4 ไร่  3  งาน 38  ตารางวา ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเมื่อเมื่อ พ.ศ. 2539
ปี พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2548 สถานีอนามัยบ้านโคกเพชร ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์  ได้ให้บริการประชาชนบนชั้นสองของสถานีอนามัย และเปิดให้บริการงานแพทย์แผนไทย  
สิงหาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นมาต่อเติมอาคารสถานีอนามัยด้วยงบประมาณจากภาครัฐและภาคเอกชน เป็นจำนวน  300,000  บาท และได้จัดบริการด้านสาธารณสุขครบวงจรที่ห้องให้บริการชั้นล่างของสถานีอนามัย
ปี พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน ในเดือนกรกฎาคม 2553 เป็นต้นมา จากนโยบายของรัฐบาลได้เปลี่ยน
ชื่อสถานบริการจากสถานีอนามัย เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารจากหัวหน้าสถานีอนามัยเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  พร้อมกับให้การสนับสนุนงบประมาณ  ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  วัสดุ  อุปกรณ์  จากกระทรวงสาธารณสุข  และเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างถูกต้องเหมาะสม  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจนบรรลุสุขภาวะต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น