รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

รพ.สต.โคกเพชร

               
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพชร

เราจะเป็นสถานบริการสาธารณสุขที่เป็นที่พึ่งสำหรับประชาชน

พันธกิจ (Mission )

1.             ให้บริการแบบองค์รวมดุจญาติมิตร
2.             ระดมทุนภาครัฐ เอกชน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
3.             พัฒนาคุณภาพบริการให้ได้มาตรฐาน  สะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้องและปลอดภัย
4.             ส่งเสริม  สนับสนุน  บุคลากรให้ศึกษาต่อ  ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่องานและมีทักษะที่เหมาะสม
5.             พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
6.             เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการทุกด้าน
7.             พัฒนาระบบให้บริการให้ได้มาตรฐาน  ตรงกับความต้องการของชุมชนที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและเป็นไปได้
8.             พัฒนาสถานบริการให้น่าอยู่ และสะดวกต่อการรับบริการของประชาชน
9.             ดำเนินงานด้านสาธารณสุขทุกด้านอย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง  ทุนเวลา ตรงกับความต้องการของประชาชน

เป้าหมาย (Goal)
1.             เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขทุกกิจกรรมบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
2.             เพื่อสร้างองค์กรสถานีอนามัยเป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ด้านสุขภาพ  ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย  โดยไม่ยึดติดรูปแบบ


                    โฉมหน้าทีมงานที่เข้มแข็งของ  รพ.สต.โคกเพชร  นะคะ ตามลำดับจากซ้ายมือนะคะ  คุณมลิวรรณ จันสมุด  คุณสุภาวดี  ดวงใจ     คุณลมเย็น  ศรีผุย   คุณเพ็ญทิวา   สารบุตร  และ คุณศศิวิมล  ใจมนต์  ส่วนอีกหนึ่งคนเป็นพยาบาลวิชาชีพค่ะ คุณอิทธิกร  เรืองอมรวิวัฒน์
                           ปีงบประมาณ 2554 นี้ พวกเราทุกคนจะทำงานอย่างเต็มที่  เน้นเชิงรุก  เพื่อให้ทุกบ้านทุกครัวเรือนเป็นเตียงคนไข้ที่พวกเราสามารถเยี่ยมได้ตลอด  และช่วยเหลือเยียวยาได้ในทุกประเด็นความเดือดร้อนค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น