รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

กองทุนสุขภาพตำบล

            การที่มีประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2552  มีผลดีโดยตรงต่อ รพ.สต.จริงหรือไม่?  คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนมีความเข้าใจ  วิเคราะห์สภาพปัญหาในพื้นที่ของตนเองอย่างไร ตรงกับสภาพปัญหาจริงๆหรือไม่  รู้ข้อมูลสุขภาพโดยรวมของประชาชนทั้งพื้นที่หรือไม่ 
            ที่ผ่านมา ในปี 53 รพ.สต.โคกเพชร  ใช้เงินบำรุงของ สอ.ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม ป้องกันโรค  ใช้งบประมาณไปร่วม หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ ซึ่งถือได้ว่ามีความครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มแม่และเด็ก  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มผู้พิการ  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง  และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ แต่ เมื่อเกิดการมีส่วนร่วมกับ อบต.แต่งบประมาณไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยบริการสาธารณสุข  ก็สุดแล้วแต่ว่าจะได้รับการจัดสรรอย่างไร  แม้จะมี ประกาศออกมาในปี 2552 แต่พื้นที่บางแห่ง ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินงาน เพราะมองว่านั่น คือ ผลประโยชน์ที่ตนเองสมัครเข้าร่วมกองทุนสุขภาพ  ก็แล้วแต่จะจัดการอย่างไร  จะให้หรือไม่ให้ก็ได้  หรือถ้าให้ก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย  แล้วแต่จะเมตตา 
             หากมีวิธีคิดที่ไม่ถูกต้องแบบนี้  ย่อมส่งผลที่ไม่ดีต่อการดำเนินงานด้านสุขภาพของประชาชนอย่างแน่นอน  และในบางพื้นที่  ที่ หน.หน่วยบริการปฐมภูมิไม่มีความรู้ความเข้าใจ  เข้าไปมีส่วนร่วม ในการเป็นคณะกรรมการโดยตำแหน่ง จะเกิดผลดีต่อประชาชนได้อย่างไร
              กิจกรรมด้านสาธารณสุขหลายกิจกรรม  ถูก อบต.นำไปดำเนินการ  ถ่ายภาพลวงตา  ใช้งบประมาณเกินจริง  มีให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้ง  กิจกรรมการสร้างสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ จนท.สาสุข  ต้องทำตามหน้าที่ ออกตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ออกเยี่ยมตรวจสุขภาพผู้พิการ ไม่มีเม็ดเงินในการทำงาน  แต่ อบต.สามารถจัดกิจกรรมรดน้ำขอพร  ด้วยวงเงินเกือบแสน 
              สิ่งที่สำคัญ  คือ  หาก อบต.เห็นความสำคัญในเรื่องสุขภาพและการสร้างหลักประกันสุขภาพของประชาชนอย่างเข้าใจ บริหารจัดการในส่วนของ อบต.ไม่เกินร้อยละ 10 ตามเงื่อนไข ส่วนที่เหลือให้ รพ.สต.หรือ องค์กรภาคประชาชนได้ทำงานและจัดกิจกรรม เพื่อดูแลสุขภาพภาคประชาชนด้วยตนเอง  น่าจะส่งผลดีตามเป้าหมายที่  สปสช.ต้องการhttp://tobt.nhso.go.th/index.php
               ในปี 2554 เป็นปีแรก  ของการเข้าร่วมกองทุนสุขภาพตำบล ของ รพ.สต.โคกเพชร ซึ่งก็ต้องมาติดตามกันดูว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้จะส่งผลดีต่อการทำงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่หรือไม่  เราคงต้องให้กำลังใจตัวเอง และให้กำลังใจทีมงาน  ให้มากๆ  เพื่อจะได้มีเรี่ยวแรงก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้  โดยมีเป้าหมาย คือ  การได้มีส่วนในการดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น