รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

การทำงานเพื่อผู้พิการในตำบล


           ภาพเครือข่ายผู้พิการในตำบลโคกเพชร  ที่ได้รับการติดตามเยี่ยมบ้าน  อบรมให้ความรู้และมีกิจกรรมร่วมกันในระดับตำบลอย่างต่อเนื่อง 
           สำหรับปีงบประมาณ 2554 ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2554  คณะเจ้าหน้าที่ได้ออกติดตามเยี่ยมประชาชนในตำบล ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยเรื้อรัง อย่างเข้าใจ  เพื่อผู้พิการไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น