รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

บทคัดย่อของนวัตกรรม

นิทานและเพลงของแม่
นางเพ็ญทิวา  สารบุตร*  
*นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สถานีอนามัยบ้านโคกเพชร ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษบทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินทัศนคติของแม่ที่ไม่ได้เลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองจากการเล่านิทาน อ่านหนังสือ และร้องเพลง กล่อมลูกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก ทำการศึกษาในกลุ่มแม่ในเขตตำบลโคกเพชรที่มีบุตรอายุอยู่ในระหว่างแรกเกิดถึง 5 ปี ที่ไม่ได้เลี้ยงดูบุตรด้วยตนเอง จำนวน 30 คน โดยการเล่านิทาน อ่านหนังสือ และร้องเพลง กล่อมลูกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก เช่น MP3, VCD, DVD, MP4 และม้วนเทป ดำเนินการโดยให้ผู้เลี้ยงดูบุตรเปิดสื่ออิเล็กทรอนิกให้ลูกฟังกล่อมนอนนทุกวัน ตั้งแต่มกราคม 2553 ถึง เมษายน 2553 จากนั้นทำการประเมินทัศนคติแม่ด้านความสัมพันธ์และทัศนคติในการเลี้ยงดูบุตร โดยใช้แบบประเมินทัศนคติในการเลี้ยงดูบุตร และประเมินความพึงพอใจของผูเลี้ยงดูบุตร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า อายุเฉลี่ยของแม่ 35.33 ปี (S.D. = 6.64 ปี) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 76.70 แม่ที่ไม่ได้เลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองมีทัศนคติด้านความสัมพันธ์และทัศนคติในการเลี้ยงดูบุตรในระดับดี (  = 3.15, S.D. = 0.54) และผู้เลี้ยงดูบุตรมีความพึงพอใจต่อกระบวนการเลี้ยงดูบุตรของแม่ร้อยละ 98.80 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ การเล่านิทาน         อ่านหนังสือ และร้องเพลง กล่อมลูกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก อาจเป็นแนวทางเลือกหนึ่งของแม่ที่ไม่มีเวลาเพียงพอในการเลี้ยงดูบุตร

คำสำคัญ: นิทานของแม่, เพลงของแม่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น