รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)

 
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term Care) 
หนึ่งอำเภอ  หนึ่งตำบลต้นแบบ
ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว
โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพชร
อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

คำนำ

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term Care)  เป็นโครงการหนึ่งที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในระดับพื้นที่นับจากวันแรกที่ท่านเหล่านั้นกำลังจะย่างก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ ประกอบด้วย  การเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ  โดยเน้นการพูดคุย  ปรับสภาพความรู้สึกให้ท่านเหล่านั้นๆค่อยคุ้นเคยกับความเปลี่ยนแปลง  จนถึงวันที่ท่านเหล่านั้นเป็นผู้สูงอายุจริงๆ
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  การดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว(Long term Care)  ในพื้นที่ของตำบลโคกเพชร อาจจะมีความแตกต่างจากหลักวิชาการบางอย่าง   แต่เน้นกระบวนการที่มีความใกล้ชิด  สัมพันธภาพอันดี   เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่มีความสุขและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามกรอบแนวคิดของบุคลากรสาธารณสุขและสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายให้สามารถดำเนินดูแลผู้สูงอายุระยะยาวได้อย่างเป็นระบบ  มีความสมบูรณ์ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่


                                                                                                                                เพ็ญทิวา  สารบุตร
                                                                                                                                     มกราคม 54


สารบัญ
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long  Term Care)                                                                                             หน้า ๑วัตถุประสงค์ของโครงการ                                                                                                                   หน้า ๒         กลุ่มเป้าหมายของโครงการ                                                                                                                     หน้า ๖        คำสั่งคณะกรรมการดูแลผู้สูงอายุตำบลโคกเพชร                                                                                    หน้า ๗ มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ                                                                                                                 หน้า ๘ คณะทำงาน อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน                                                                                                  หน้า ๑๐ กองทุน ผู้สูงอายุในตำบลโคกเพชร                                                                                                                  หน้า ๑๔ ประมวลภาพการทำงานด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว                                                                            หน้า ๑๕        บริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตำบล                                                                                             หน้า ๑๖    ระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มที่ ๒(ติดบ้าน) และผู้สูงอายุกลุ่มที่ ๓ (ติดเตียง)                                     หน้า ๑๗  แนวทางการดำเนินการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long  Term Care)                                        หน้า ๑๘     ภาคผนวก                                                                                                                                                     หน้า ๒๘     
               
   
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long  Term Care)

๑.   ความสำคัญและสถานการณ์
                ประเทศไทย ได้ก้าวสู่สังคมสูงอายุ (Ageing  Society) หมายความว่า ประเทศไทยมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนประชากรทั้งหมด  จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ๓ ครั้งที่ผ่านมา พบว่า ประเทศไทย  มีจำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  พบว่า ในปี ๒๕๓๗  มีจำนวนผู้สูงอายุ ๔.๐ ล้านคน  หรือร้อยละ ๖.๘  ในปี ๒๕๔๕  มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น ๕.๙  ล้านคนหรือร้อยละ ๙.๔  ในปี ๒๕๕๐  เพิ่มขึ้นเป็น ๗.๐ ล้านคนหรือร้อยละ  ๑๐.๗  และในปี ๒๕๕๓  จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๑๑.๘  (การคาดประมาณ ณ กลางปี ๒๕๕๓)
                กรมอนามัย  จึงได้ดำเนินการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เน้น    การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long  Term Care) ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตั้งแต่ยังมีสุขภาพดี  ไม่ป่วย  และยืดระยะเวลาของการมีสุขภาพดีให้ยาวนานที่สุด  ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุเป็นชมรมผู้สูงอายุและพัฒนาศักยภาพให้เป็นชมรมที่เข้มแข็ง  มีเครือข่ายการดำเนินงานกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง มีภาวะทุพพลภาพ  ให้หายหรือทุเลาจากการเจ็บป่วย  รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อลดความพิการหรือทุพพลภาพ    ดังนั้น  การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวจึงเป็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนารูปแบบ ตำบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว เพื่อปรับใช้สำหรับพัฒนาสถาบันครอบครัว  วัยเด็ก วัยรุ่น  วัยทำงาน  จนถึงวัยสูงอายุ ให้เป็นผู้สูงอายุที่มีความมั่นคง  มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป 
                ตำบลโคกเพชร  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  มีประชากรที่อยู่ในวัยสูงอายุ  ทั้งชายและหญิง ทั้งสิ้น ๖๖๔ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๑.๙๓ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงที่จำเป็นจะต้องหาแนวทาง เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  และเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์  สภาพสิ่งแวดล้อม  และการให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุของบุตรหลานและผู้ดูแล ส่งผลให้ผู้สูงอายุในพื้นที่มีอายุยืนยาวตามไปด้วยดังนั้น  ตำบลโคกเพชร  จึงมีการดำเนินการเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวมาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจ  และปรับพฤติกรรมด้านการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมตามวัยสำหรับผู้สูงอายุ โดยใช้กระบวนการ ๖ อ. มาตั้งปี ๒๕๕๒   จนถึงปัจจุบัน

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑ เพื่อจัดให้มีมาตรฐานในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long  Term Care) ในสถานบริการสาธารณสุขและในชุมชน
๒.๒  เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่
๒.๓   เพื่อให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง งานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ วัดส่งเสริมสุขภาพ  และ
งานเมืองน่าอยู่
๒.๔   เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและเพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ

ตัวชี้วัดการดำเนินการตามโครงการประกอบด้วย
  ๑.  มีข้อมูลผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพ  ตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (Barthel Activities of Daily Living :ADL)
  ๒.  มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
  ๓.  มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (อผส.)
  ๔.  มีบริการกรดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health Care) โดยบุคลากร
  ๕.  มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตำบล
  ๖.  มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มที่ ๒(ติดบ้าน) และผู้สูงอายุกลุ่มที่ ๓ (ติดเตียง
)


๓. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
           ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป –  เพื่อการติดตามดูแล ให้ความรู้  ความเข้าใจ  และติดตามพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างต่อเนื่อง  ดูแลอย่างเหมาะสมตามสภาพร่างกายและเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงของแต่ละท่าน  ตามความจำเป็น
              


๓.๓ กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุในตำบลโคกเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๕๓   ข้อมูลผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพ  ตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (Barthel Activities of Daily Living :ADL)


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพชร
ตำบลโคกเพชร   อำเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ
รายงานผู้สูงอายุในตำบลโคกเพชร
ผู้สูงอายุ
ชาย
หญิง
รวม
60-74 ปี
75-89 ปี
90  ปีขึ้นไป
ม.1
19
17
36
18
12
1
4
0
1
ม.2
29
33
62
27
22
3
10
0
0
ม.3
8
18
26
7
12
1
4
0
2
ม.4
55
68
123
48
52
7
16
0
0
ม.5
46
74
120
37
62
9
11
0
1
ม.6
32
64
96
30
44
5
17
0
0
ม.7
22
25
47
16
18
4
8
0
1
ม.8
9
11
20
7
8
3
2
0
0
ม.9
20
20
40
16
15
3
6
0
0
ม.10
20
21
41
18
14
2
7
0
0
ม.11
20
33
53
15
25
5
7
0
1
รวม
280
384
664
239
284
43
92
0
6


ข้อมูลจาก  JHCIS :  30 กันยายน 2552

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ12 กุมภาพันธ์ 2555 10:44

  E - mail s_manoch1@hotmail.com

  เบอร์โทรศัพท์ 081-5269122

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ19 เมษายน 2555 09:52

  ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรม Long Term Caer นะคะ

  ตอบลบ