รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

ชมรมผู้สูงอายุโคกเพชรเปี่ยมสุข

            ชมรมผู้สูงอายุโคกเพชรเปี่ยมสุข ก่อตั้งเมื่อ 16 เมษายน 2553 มีสมาชิก ณ. ปัจจุบันเป็น จำนวน 664 คน  มีกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันทั้งตำบล  ดังนี้
1. กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร  ออมวันละบาท  จำนวน 257 คน
2. กลุ่มออกกำลังกายแบบฮูลาฮูบ                                  จำนวน 37  คน
3. กลุ่มแม่ชีขาวบ้านโนนสำราญ                                    จำนวน 20  คน
4. กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร ขมิ้น ไพล                                   จำนวน 80  คน
5. กลุ่มหมอพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น                              จำนวน 15  คน
6. กลุ่มทอเสื่อบ้านระกา,บ้านสุขเกษม                              จำนวน 10 คน
7. กลุ่มทำตะกร้าหวาย บ้านโนนสำราญ                            จำนวน 20 คน
8. กลุ่มทำดอกไม้จัน บ้านภูมิศาลา                                  จำนวน 20 คน
             และกิจกรรมอื่นๆตามบริบทของพื้นที่  เช่น  การปลูกพืชผักสวนครัว  การเลี้ยงสัตว์   การทอผ้าไหม  เป็นต้น สมาชิกชมรมผู้สูงอายุโคกเพชรเปี่ยมสุข มีกิจกรรมของสมาชิกชมรมอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้สมาชิกได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสม  ในด้านกิจกรรมนันทนาการ  การสร้างสุขภาพ  การหารายได้เสริม  การได้รับเบี้ยยังชีพ  การได้รัีับค่าจัดการงานศพ 2,000 บาท จากพมจ.ศรีสะเกษ  เป็นต้น  การติดตามความช่วยเหลือถึงบ้าน  เป็นหน้าที่ของสมาชิกของชมรมและเครือข่ายที่จะต้องติดตามเยี่ยมดูแลกัน  ด้วยความใกล้ชิด  บรรเทาทุกข์  และสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนให้ยาวนานที่สุด

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น