รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมโรคหนอนพยาธิ


หมู่บ้านเป้าหมาย

หมู่ที่

จำนวนเป้าหมาย (คน)

จ่ายตลับ

ส่งตรวจอุจจาระ

คิดเป็นร้อยละ

ตรวจพบพยาธิ
คิดเป็นร้อยละ
บ้านโคกเพชร
1
75
75
40
53.33
7
17.50
บ้านระกา
5
170
170
109
64.12
21
19.27
บ้านตามูง
8
42
42
10
23.81
6
60.00
บ้านระกาน้อย
9
62
62
37
59.68
4
10.81
บ้านตาองค์
10
54
54
43
79.63
7
16.28
รวม
5
403
403
239
59.31
45
18.83


                     ผลการดำเนินงานการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตำบลโคกเพชร  ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา  พบว่า  มีกลุ่มเป้าหมายในการตรวจหาโรคหนอนพยาธิ  จำนวน 403 คน  กลุ่มตัวอย่างส่งสิ่งส่งตรวจ จำนวน 239 ราย  คิดเป็นร้อยละ  59.31  พบพยาธิ  จำนวน 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.83


หมู่บ้านเป้าหมาย
ตรวจพบพยาธิ
คิดเป็นร้อยละ
ชนิดของพยาธิ
ใบไม้ตับ
ร้อยละ
ปากขอ
ร้อยละ
ใบไม้ตับ+ปากขอ
ร้อยละ
ไส้เดือน
ร้อยละ
บ้านโคกเพชร
7
17.50
6
85.71
1
14.29
0
0
0
0
บ้านระกา
21
19.27
17
80.95
2
9.52
0
0
2
9.52
บ้านตามูง
6
60.00
3
50
1
16.67
2
33.33
0
0
บ้านระกาน้อย
4
10.81
4
100
0
0
0
0
0
0
บ้านตาองค์
7
16.28
6
85.71
1
14.29
0
0
0
0
รวม
45
18.83
36
80
5
11.11
2
4.44
2
4.44


                   ผลการตรวจพยาธิ  พบว่า กลุ่มตัวอย่างในตำบลโคกเพชร ส่วนใหญ่พบพยาธิใบไม้ตับ  คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงไปเป็นพยาธิปากขอ คิดเป็นร้อยละ 11.11 พยาธิไส้เดือน คิดเป็นร้อยละ 4.44

แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนเพื่อป้องกันโรคหนอนพยาธิ
1.       ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของโรคพยาธิชนิดต่างๆ
2.       แนะนำเมนูอาหารที่ปลอดภัยหรือเสี่ยงต่อโรคหนอนพยาธิให้น้อยที่สุด
3.       ติดตามเยี่ยมบ้านและสังเกตพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน
4.       ตรวจซ้ำอีกครั้งในปีหน้า
           ขอขอบคุณ คุณครรชิต  ชูกลิ่น หัวหน้างานควบคุมโรคระดับอำเภอขุขันธ์ ที่อำนวยความสะดวกในการจัดทีมงานและอุปกรณ์มาช่วยงานในครั้งนี้ ขอบคุณ น้องต่อ น้องออฟ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ที่ช่วยกันตรวจหาไข่พยาธิอย่างขมีขมัน ขอบคุณพี่ๆ อสม.บ้านตาองค์ หมู่ที่ 10 ที่ทำหน้าที่เสมียร์ได้อย่างคล่องแคล่ว   ทำให้งานเสร็จเรียบร้อยไม่เกิน 15.00 น. ทำเวลาได้ดีและมีคุณภาพมากๆขอบคุณอีกครั้งค่ะ
                                                                        เพ็ญทิวา สารบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น