รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

ผลการศึกษาดูงาน บ้านบุกลาง


ผลการประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
“พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสสู่เศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืนเพื่อสุขภาพดีมีสุขภาวะ”
ที่ บ้านบุกลาง  ต.บุเปือย  อ.น้ำยืน  จ.อุบลราชธานี
**************************
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม แยกแบบประเมินรายหมู่
ข้อมูล
จำนวน (คน)
ร้อยละ
หมายเหตุ

ไม่บอกหมู่
14
17.50


.1
3
3.80

.2
5
6.30

.3
7
8.80

.4
14
17.50

.5
8
10.00

.6
10
12.50

.8
3
3.80

.9
5
6.30

.10
8
10.00

.11
3
3.80

รวม
80
100.00
          อสม.ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ระบุ หมู่บ้าน จำนวน 14 คน  หมู่ 4 ตอบแบบสอบถามมากที่สุด จำนวน 14 คนรองลงไป ได้แก่ หมู่ที่ 6 จำนวน 10 คน หมู่ที่ 5และหมู่ที่ 10 จำนวน 8 คนเท่ากัน  
         
ข้อที่ 1 ระดับความพึงพอใจด้านความรู้ของวิทยากรที่บรรยาย
ระดับความพึงพอใจ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
หมายเหตุ

ปานกลาง
5
6.30


มาก
41
51.30

มากที่สุด
34
42.50

รวม
80
100.00
อสม.มีความพึงพอใจด้วยความรู้ของวิทยากรที่บรรยาย  ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.80

ข้อที่ 2 เนื้อหาสาระที่ได้จากการศึกษาดูงาน
ระดับความพึงพอใจ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
หมายเหตุ

ปานกลาง
11
13.80


มาก
55
68.80

มากที่สุด
14
17.50

รวม
80
100.00
อสม.มีความพึงพอใจเนื้อหาสาระที่ได้จากการศึกษาดูงาน  ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.30

ข้อที่ 3 ความรู้เพิ่มเติมที่ได้จากการศึกษาดูงาน
ระดับความพึงพอใจ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
หมายเหตุ

น้อย
1
1.30


ปานกลาง
20
25.00

มาก
50
62.50

มากที่สุด
9
11.30

รวม
80
100.00
อสม.มีความพึงพอใจวามรู้เพิ่มเติมที่ได้จากการศึกษาดูงาน ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.80


ข้อที่ 4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
ระดับความพึงพอใจ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
หมายเหตุ

น้อย
2
2.50


ปานกลาง
16
20.00

มาก
49
61.30

มากที่สุด
13
16.30

รวม
80
100.00
อสม.มีความพึงพอใจประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน  ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77.60


ข้อที่ 5 สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานได้
ระดับความพึงพอใจ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
หมายเหตุ

น้อย
3
3.80


ปานกลาง
26
32.50

มาก
42
52.50

มากที่สุด
9
11.30

รวม
80
100.00
          อสม.มีความพึงพอใจความสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานได้ ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.80
ข้อที่ 6 สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองได้
ระดับความพึงพอใจ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
หมายเหตุ

น้อย
2
2.50


ปานกลาง
23
28.80

มาก
41
51.30

มากที่สุด
14
17.50

รวม
80
100.00
  อสม.มีความพึงพอใจความสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานได้ ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.80

ข้อที่ 7 สถานที่ศึกษาดูงาน
ระดับความพึงพอใจ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
หมายเหตุ

ปานกลาง
24
30.00


มาก
42
52.50

มากที่สุด
14
17.50

รวม
80
100.00
  อสม.มีความพึงพอใจความสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานได้ ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.00

ข้อที่ 8 การบริหารจัดการ
ระดับความพึงพอใจ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
หมายเหตุ

ปานกลาง
26
32.50


มาก
41
51.30

มากที่สุด
13
16.30

รวม
80
100.00
อสม.มีความพึงพอใจความสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานได้ ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.60

ข้อที่ 9 การบริการและประชาสัมพันธ์
ระดับความพึงพอใจ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
หมายเหตุ

น้อย
1
1.30


ปานกลาง
24
30.00

มาก
40
50.00

มากที่สุด
15
18.80

รวม
80
100.00
อสม.มีความพึงพอใจความสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานได้ ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.80

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น