รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

ประเมินคุณภาพชีวิตครอบครัว


การศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เน้น
คุณภาพชีวิตครอบครัว ของกลุ่มเป้าหมายผู้ปกครองเด็กที่มีบุตรหลานอายุ 10 -14 ปี กลุ่มเสี่ยงที่จะก่อปัญหาในชุมชนตำบลโคกเพชร  จำนวน 20 ครอบครัว  70 คน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพครอบครัว ที่ดัดแปลงจากแบบประเมินคุณภาพชีวิตสมรสในครอบครัว ของกรมสุขภาพจิต และกระบวนการเสวนาแลกเปลี่ยนภาระบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูกในช่วงวัยเจริญเติบโต (Focus Group) ภายใต้โครงการกวดวิชาพ่อแม่สานรักลูกวัยรุ่นลดปัญหาพ่อแม่รังแกฉัน ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2554 งบประมาณ 103,000 บาท (หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน) 
เก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2554  ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กได้ทบทวนบทบาทของตนเองในครอบครัว  ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว มีประเด็นในการทบทวน 6 ด้าน ดังนี้ 
1.       การชื่นชมคุณค่าบุตรหลานและสมาชิกในครอบครัว
2.       การมีเวลาอยู่ร่วมกัน
3.       การเต็มใจร่วมทุกข์ร่วมสุขกันในครอบครัว
4.       การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
5.       การมีศรัทธาต่อศาสนา
6.       การใช้สมรรถนะจัดการกับวิกฤติการณ์ในครอบครัว
ผลการศึกษา พบว่า ด้านการชื่นชมคุณค่าบุตรหลานหรือสมาชิกในครอบครัว ผู้ปกครองส่วนใหญ่ มีการชื่นชมคุณค่าบุตรหลานหรือสมาชิกในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 75.20 mean = 3.75   การจัดระดับความคิดเห็น อยู่ใน ระดับมาก ด้านการมีเวลาอยู่ร่วมกัน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้เวลาอยู่ร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 77.43  mean= 3.87  การจัดระดับความคิดเห็น อยู่ใน ระดับมาก  ด้านการเต็มใจร่วมทุกข์ร่วมสุขกันในครอบครัว   ผู้ปกครองส่วนใหญ่เต็มใจร่วมทุกข์ร่วมสุขกันในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 82.74 mean = 4.14  อยู่ใน ระดับมากที่สุด   ด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในครอบครัว  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 76.17 mean= 3.81  อยู่ใน ระดับมาก   ด้านการมีศรัทธาต่อศาสนาของคนในครอบครัว  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ศรัทธาต่อศาสนาของคนในครอบครัว  คิดเป็นร้อยละ 72.40 mean = 3.62   อยู่ใน ระดับมาก  และด้านการใช้สมรรถนะจัดการกับวิกฤตการณ์ในครอบครัว  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ใช้สมรรถนะจัดการกับวิกฤตการณ์ในครอบครัว   คิดเป็นร้อยละ 72.69 mean = 3.63   อยู่ใน ระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
          ประเด็นที่น่าสนใจ  จากการศึกษาครั้งนี้
1.       ด้านการมีเวลาอยู่ร่วมกัน พบว่า สมาชิกในครอบครัวพร้อมที่จะให้เวลาพูดคุยกันเพียงร้อยละ 69.43, mean = 3.47 มีความคิดเห็นระดับปานกลาง และสมาชิกในครอบครัวใช้เวลาว่างในการพักผ่อนด้วยกัน เพียงร้อยละ 68.29, mean = 3.41   สอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคมครอบครัวในตำบลโคกเพชร ที่จะต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการให้ความสำคัญกับการจัดการเวลาในครอบครัวมากขึ้น จนเหมาะสมต่อไป  
2.  ด้านการมีศรัทธาต่อศาสนา พบว่า สมาชิกในครอบครัวมีการใช้หลักธรรมในการแก้ไขปัญหา เพียงร้อยละ 64.86 , mean = 3.24 มีความคิดเห็นระดับปานกลาง สะท้อนให้เกิดการเรียนรู้สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกระแสสังคมโลก สมาชิกในครอบครัวให้การนำหลักศาสนามาใช้น้อยลง ควรได้มีการส่งเสริมและนำธรรมะเข้าสู่การปฏิบัติในครอบครัว  เพื่อเยียวยาความรุนแรงและสภาพปัญหาในสังคมปัจจุบัน
3.       ด้านการใช้สมรรถนะจัดการกับวิกฤติการณ์ในครอบครัว พบว่า สมาชิกในครอบครัวมีวิธีการในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา คิดเป็นร้อยละ 68.57, mean = 3.43 มีความคิดเห็นระดับปานกลาง     ข้อมูลที่พบจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสะท้อนกลับสู่สังคมในตำบลโคกเพชร  ให้ค้นหาศักยภาพครอบครัวของตนเอง  เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาครอบครัวอย่างเหมาะสมต่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น