รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

ผลการประเมิน ADL

สรุปผลการศึกษาความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ
ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ปีงบประมาณ 2554
การศึกษาข้อมูลผู้สูงอายุในตำบลโคกเพชร เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุในตำบลโคกเพชร  โดยการใช้แบบประเมิน ADL กลุ่มผู้เก็บข้อมูลเป็น อสม.ประจำหมู่บ้านๆนั้นๆ กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในตำบลโคกเพชร จำนวน 586 ตัวอย่าง  เก็บข้อมูลในระหว่างเดือน กรกฎาคม 54 ที่ผ่านมา
                   วัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาศักยภาพในการดูแลและการดำเนินชีวิตประจำวัน (ADL) ของผู้สูงอายุในตำบลโคกเพชรทุกคน
                   จากการศึกษาครั้งนี้  พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 586 คน เป็นหญิง ร้อยละ 56.50 เป็นชาย ร้อยละ 43.50 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อยที่สุด ได้แก่ 60 ปี เป็นเพศชาย อาศัยอยู่หมู่ที่ 1 (นายพงษ์  ไกรราม) อายุมากที่สุด ได้แก่ 96 ปี เพศหญิง  อาศัยอยู่หมู่ที่ 3 (นางคิม  ศรีระษา)
                   ผู้สูงอายุมีจำนวนมากที่สุด ได้แก่ บ้านระกา หมู่ที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 20.50 รองลงไป ได้แก่ บ้านภูมิศาลา หมู่ที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 18.30 รองลงไปได้แก่ บ้านเสลา หมู่ที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 11.90  หมู่บ้านที่มีจำนวนผู้สูงอายุน้อยที่สุด ได้แก่ บ้านตามูง  คิดเป็นร้อยละ 3.90
         
ความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล  (Barthel   ADL  index)

จำนวน
ร้อยละ
6
10
570
1.00
1.70
97.30

๑. Feeding (รับประทานอาหารเมื่อเตรียมสำรับไว้ให้เรียบร้อยต่อหน้า)
            o๐.   ไม่สามารถตักอาหารเข้าปากได้ ต้องมีคนป้อนให้
            o๑.   ตักอาหารเองได้แต่ต้องมีคนช่วย เช่น ช่วยใช้ช้อนตักเตรียมไว้ให้หรือตัดเป็นเล็กๆไว้ล่วงหน้า
            o๒.   ตักอาหารและช่วยตัวเองได้เป็นปกติ

จำนวน
ร้อยละ
15
571
2.60
97.40

๒. Grooming (ล้างหน้า หวีผม แปรงฟัน โกนหนวด ในระยะเวลา ๒๔ -  ๒๘ ชั่วโมงที่ผ่านมา)
            o๐.   ต้องการความช่วยเหลือ
            o๑.   ทำเองได้ (รวมทั้งที่ทำได้เองถ้าเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้)

จำนวน
ร้อยละ
2
12

19

553
0.30
2.00

3.20

94.40

๓. Transfer (ลุกนั่งจากที่นอน หรือจากเตียงไปยังเก้าอี้)
            o๐.   ไม่สามารถนั่งได้ (นั่งแล้วจะล้มเสมอ) หรือต้องใช้คนสองคนช่วยกันยกขึ้น
            o๑.   ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากจึงจะนั่งได้ เช่น ต้องใช้คนที่แข็งแรงหรือมีทักษะ ๑ คน                                                หรือใช้คน ทั่วไป ๒  คนพยุงหรือดันขึ้นมาจึงจะนั่งอยู่ได้
            o๒.   ต้องการความช่วยเหลือบ้าง เช่น บอกให้ทำตาม หรือช่วยพยุงเล็กน้อย หรือต้องมีคนดูแล                                                                          เพื่อความปลอดภัย
            o๓.   ทำได้เอง


จำนวน
ร้อยละ
7
18

561
1.20
3.10

95.60

๔. Toilet   use (ใช้ห้องน้ำ)
            o๐.   ช่วยตัวเองไม่ได้
            o๑.   ทำเองได้บ้าง (อย่างน้อยทำความสะอาดตัวเองได้หลังจากเสร็จธุระ) แต่ต้องการ                                                                                 ความช่วยเหลือในบางสิ่ง
            o๒.   ช่วยตัวเองได้ดี (ขึ้นนั่งและลงจากโถส้วมเองได้ ทำความสะอาดได้เรียบร้อย                                                                           หลังจากเสร็จธุระ ถอดใส่เสื้อผ้าได้เรียบร้อย)

จำนวน
ร้อยละ
4

4
25

553
0.70

0.70
4.30

94.40

๕. Mobility (การเคลื่อนที่ภายในห้องหรือบ้าน)
            o๐.   เคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้
            o๑.   ต้องใช้รถเข็นช่วยตัวเองให้เคลื่อนที่ได้เอง (ไม่ต้องมีคนเข็นให้) และจะต้องเข้า                                            ออกมุมห้องหรือประตูได้
            o๒.   เดินหรือเคลื่อนที่โดยมีคนช่วย เช่น พยุง หรือบอกให้ทำตาม หรือต้องให้ความสนใจดูแล                                                                        เพื่อความปลอดภัย
            o๓.   เดินหรือเคลื่อนที่ได้เอง


จำนวน
ร้อยละ
7

15
564
1.20

2.60
96.20

๖. Dressing (การสวมใส่เสื้อผ้า)
            o๐.   ต้องมีคนสวมใส่ให้ ช่วยตัวเองแทบไม่ได้หรือได้น้อย
            o๑.   ช่วยตัวเองได้ประมาณร้อยละ ๕๐ ที่เหลือต้องมีคนช่วย
            o๒.   ช่วยตัวเองได้ดี (รวมทั้งการติดกระดุม รูดซิบ หรือใช้เสื้อผ้า                                                                       ที่ดัดแปลงให้เหมาะสมก็ได้)

จำนวน
ร้อยละ
6
21
559
1.00
3.60
95.40


๗. Stairs (การขึ้นลงบันได ๑ ชั้น)
            o๐.   ไม่สามารถทำได้
            o๑.   ต้องการคนช่วย
            o๒.   ขึ้นลงได้เอง (ถ้าต้องใช้เครื่องช่วยเดิน เช่น walker จะต้องเอาขึ้นลงได้ด้วย)


จำนวน
ร้อยละ
10
576
1.70
98.30

๘. Bathing (การอาบน้ำ)
            o๐.   ต้องมีคนช่วยหรือทำให้
            o๑.   อาบน้ำเองได้


จำนวน
ร้อยละ
2
35
549
0.30
6.00
93.70

๙. Bowels (การกลั้นการถ่ายอุจจาระในระยะ ๑ สัปดาห์ที่ผ่านมา)
            o๐.   กลั้นไม่ได้ หรือต้องการการสวนอุจจาระอยู่เสมอ
            o๑.   กลั้นไม่ได้บางครั้ง (เป็นน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อสัปดาห์)
            o๒.   กลั้นได้เป็นปกติ

จำนวน
ร้อยละ
1
58
527
0.20
9.90
89.90

๑๐.Bladder (การกลั้นปัสสาวะในระยะ ๑ สัปดาห์ที่ผ่านมา)
            o๐.   กลั้นไม่ได้ หรือใส่สายสวนปัสสาวะแต่ไม่สามารถดูแลเองได้
            o๑.   กลั้นไม่ได้บางครั้ง (เป็นน้อยกว่าวันละ ๑ ครั้ง)
            o๒.   กลั้นได้เป็นปกติ
หมายเหตุ : กรมอนามัยได้ประยุกต์เกณฑ์การประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงานดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวครอบคลุม
คะแนนรวมของการประเมิน ADL ตำบลโคกเพชร


คะแนนรวม
จำนวน (ราย)
ร้อยละ
หมายเหตุ

0.00
1
0.20
นายพรหม แพงมา ม.4

3.00
1
0.20
นายเรือด ใจมนต์ ม.8

4.00
1
0.20
นางเน็บ ใจธรรม ม.4

6.00
1
0.20
นางอิว ศรีระษา ม.3

7.00
1
0.20
นายกำพล คำวงค์ ม.4

8.00
2
0.30
นางเภา สถานพงษ์ ม.6 (เสีย) นางกา ปราสาททอง ม.11

9.00
3
0.50
นายสุบี ใจมนต์ ม.5(เสีย)นางสมุทร์ ใจนวน ม.6


10.00

2

0.30
นายทน ใจมนต์ ม.8
นางบุญช่วย ดวงใจ ม.2 นายสังข์ ระหาร ม.2 (เสีย)

11.00
2
0.30
นางไสลา ใจมนต์ ม.2 นางชวน อสิพงษ์ ม.1

12.00
1
0.20
นางพุ พลคำ ม.4

13.00
1
0.20
นายพุฒ สถานพงษ์ ม.6

14.00
3
0.50
นางคิม ศรีระษา ม.3

15.00
2
0.30
นางเตย รัตนา ม.2 นายผาย มนต์ฤทธานุภาพ ม.5


16.00
3
0.50

นางหวี จันโท ม.1 นางมัด สิงห์เงิน ม.7                            นางเพียง ปิ่นหอม ม.7

17.00
7
1.20


18.00
18
3.10


19.00
40
6.80


20.00
496
84.60


รวม
586
100.00การประเมิน ADL ในพื้นที่ตำบลโคกเพชร  มีประโยชน์สำหรับการทำงานเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  เพื่อการส่งเสริมและเฝ้าระวัง  ผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มต่างๆ
กลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มศักยภาพดังนี้
* ผลรวมคะแนน อยู่ในช่วง 0 4  คะแนน จัดเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะ การ  พึ่งพา หรือ กลุ่ม 3 ตำบลโคกเพชร จำนวน 3 คน ต้องมีการติดตามเยี่ยมโดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.และทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลขุขันธ์ อย่างต่อเนื่องทุกเดือน  ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ เฝ้าระวังภาวะสุดท้ายของชีวิต
* ผลรวมคะแนน อยู่ในช่วง 5 11 คะแนน จัดเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีระดับการพึ่งพา ระดับรุนแรง ถึงปานกลาง หรือ กลุ่มที่ 2 ในระหว่างที่มีการเก็บข้อมูล มีจำนวน 11 คน แต่เมื่อสรุปข้อมูล เสียชีวิต จำนวน 3 คน คงเหลือ 8 คน ที่อยู่ในกลุ่ม 2 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีภาวะโรคเรื้อรังและภาวะแทรกซ้อนรุนแรง  ข้อน่าสังเกต คือ การเสียชีวิตไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ 1 แต่เป็นกลุ่มที่ 2  เพราะฉะนั้นการทำงานของ รพ.สต.โคกเพชร  ต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการทำงานให้มีความสอดคล้องกับบริบทของพท่นที่
           * ผลรวมคะแนน ตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป  จัดเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพไม่ต้องการการพึ่งพา
         
การทำงานคงจะต้องมีการวางแผนสำหรับการทำงาน  การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคในกลุ่มต่างๆต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น