รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

คำกล่าวรายงาน

คำกล่าวรายงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว( SRRT) ตำบลโคกเพชร
รพ.สต.โคกเพชรร่วมกับ อบต.โคกเพชร
สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.โคกเพชร
  ประจำปีงบประมาณ  2554 
****************
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร  ที่เคารพ
                        ดิฉัน นางลมเย็น  ศรีผุย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกเพชร  ในนามคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ ขอขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร  ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลเข้มแข็ง และพัฒนาเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับตำบลในวันนี้ ขอเรียนความเป็นมาในการจัดการอบรมครั้งนี้ โดยสังเขป   ดังนี้
                        การสร้างสุขภาพคนไทยให้เข้มแข็ง โดยมีระบบบริการดี มีคุณภาพมาตรฐาน สะดวก อยู่ใกล้ชิดประชาชน เข้าถึงประชาชน   เพื่อประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีส่วนร่วมเป็นเป้าหมายเชิงนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่สำคัญ  ในปัจจุบัน ภายใต้การบริหารของรัฐบาล และ ฯพณฯ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นโยบายและแนวทางใหม่นี้  มุ่งหวังให้ระบบสุขภาพโดยรวม มีความเข้มแข็งทั้งด้านโครงสร้างการทำงาน   การมีส่วนร่วมของประชาชน และให้มีมิติด้านคุณภาพการบริการ การรักษา รวมถึงมีกลไกการป้องกันควบคุมโรคที่สำคัญในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ของตำบลเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
                         แนวทางการสร้างสุขภาพคนไทยให้เข้มแข็งนี้  เป็นนวัตกรรมทางสาธารณสุขยุคใหม่และปรากฏเป็นรูปธรรมเป็นลำดับ เช่นการปฏิรูปการบริการสาธารณสุข ๓ ดี คือบรรยากาศดี บริการดี และบริหารจัดการดี  การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  การจัดทำแผนสุขภาพชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนซึ่งจะมีการดำเนินการภายในวันนี้ด้วย   การก่อตั้งกองทุนสุขภาพชุมชน และ การสร้างทีมสุขภาพชุมชนในพื้นที่ ที่พร้อมต่อการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค และภัยต่างๆได้อย่างรวดเร็ว   เพื่อให้นวัตกรรมทางสาธารณสุขเกิดผลต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องสร้างหน่วยปฏิบัติการให้มีความเข้มแข็ง  เพื่อผลักดันส่งเสริมงานโดยรวมให้บรรลุผลการพัฒนาตำบลเข้มแข็ง และพัฒนาเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับตำบล ซึ่งเป็นแนวทางและกลไกที่สำคัญต่อการพัฒนาตำบลสุขภาพเข้มแข็ง  
ผู้เข้าร่วมประชุมอบรมวันนี้  ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้แทน
โรงเรียนทุกแห่ง จำนวน 6 ท่าน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 22 คน สมาชิก อบต.ในตำบลโคกเพชร จำนวน 22 คน อสม.ตำบลโคกเพชร จำนวน 109 คน ท่านนายก อบต. ท่านปลัด เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ธุรการ รวมทั้งสิ้น 163 คน โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.โคกเพชร
                        วิทยากรได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 ท่าน  ด้านสถานที่ห้องประชุม ได้รับความอนุเคราะห์จาก อบต.โคกเพชร และขอขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาได้เข้าร่วมประชุมอบรมในครั้งนี้ สมควรได้รับความขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
                        บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงขอเรียนท่านประธานกล่าวเปิดการอบรมต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น