รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

คำกล่าวเปิดงาน

คำกล่าวเปิด
โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว( SRRT) ตำบลโคกเพชร
รพ.สต.โคกเพชรร่วมกับ อบต.โคกเพชร
สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.โคกเพชร
  ประจำปีงบประมาณ  2554
***********
เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกเพชร  และผู้มีเกียรติทุกท่าน
                        กระผม  รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว( SRRT) ตำบลโคกเพชร
 ประจำปีงบประมาณ  2554  ในวันนี้
                        จากการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ และถือเป็นนโยบายหลักที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสร้างสุขภาพคนไทยให้เข้มแข็งนี้  เป็นนวัตกรรมทางสาธารณสุขยุคใหม่ การปฏิรูปการบริการสาธารณสุข 3 ดี  ได้แก่ บรรยากาศดี บริการดี และบริหารจัดการดี  ในระดับตำบลโคกเพชร กระผมได้ให้ความสำคัญและตระหนักอย่างยิ่ง  ต่อการสร้างทีมสุขภาพชุมชนในพื้นที่ ที่พร้อมต่อการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค และภัยต่างๆได้อย่างรวดเร็ว   เพื่อให้นวัตกรรมทางสาธารณสุขเกิดผลต่อเนื่อง มีความเข้มแข็ง  เพื่อผลักดันส่งเสริมงานโดยรวมให้บรรลุผลการพัฒนาตำบลเข้มแข็ง และพัฒนาเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับตำบล ซึ่งเป็นแนวทางและกลไกที่สำคัญต่อการพัฒนาตำบลสุขภาพเข้มแข็ง                  จากการรายงานของ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกเพชร 
ทำให้ทราบว่า การพัฒนาศักยภาพของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับตำบล เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคระบาดในชุมชน ขอให้ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมอบรมในวันนี้ ได้ทำความเข้าใจเนื้อหาจากการอบรมในครั้งนี้ เพื่อที่จะนำไปใช้อย่างจริงจัง และให้เกิดประโยชน์ในชุมชนของท่าน และขยายผลให้กับสังคมโคกเพชรต่อไป
                        ขอขอบพระคุณวิทยากร จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์   เจ้าหน้าที่ อบต.โคกเพชร  ผู้บริหารโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง แกนนำชุมชนทุกท่าน และ อสม.ทุกคน ที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้
                     บัดนี้  ได้เวลาอันเหมาะสมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว( SRRT) ตำบลโคกเพชรณ บัดนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น