รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

กำหนดการ(1)

กำหนดการ
โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ตำบลโคกเพชร
วันที่ 19 ตุลาคม 2554
  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
วันที่  19 ตุลาคม 2554

08.30 09.00 น.    คณะกรรมการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว(SRRT) ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ และคณะกรรมการขับเคลื่อนและบริหารแผนสุขภาพชุมชน ตำบลโคกเพชร ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

09.00 – 09.15 .      พิธีเปิด โดย นายรินนา  ดวงธนู  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร

09.15 – 10.30 น.     โรคระบาดในชุมชนและบทบาทของคณะกรรมการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว(SRRT) ตำบลโคกเพชร
                          นายฤทธาธร  ดอกพอง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
10.30 – 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 .     กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ตำบลโคกเพชร
                          ทีมเจ้าหน้าที่สังกัด สสอ.ขุขันธ์ (นายสมสนอง  พันธ์จันทร์,นายรณรงค์  ยกพล   นายพุทธิไกร ประมวล,นายปริวัฒน์ กอสุระ)

12.00 – 13.00 .     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.     กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ตำบลโคกเพชร (ต่อ)
                          ทีมเจ้าหน้าที่สังกัด สสอ.ขุขันธ์
14.30 – 14.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น.     กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ตำบลโคกเพชร (ต่อ)
                          ทีมเจ้าหน้าที่สังกัด สสอ.ขุขันธ์
                          สรุปผลการประชุมและปิดการประชุม
                          นางลมเย็น  ศรีผุย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกเพชร


******************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น