รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

แบบtestการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

รพ.สต.โคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ (เก็บข้อมูลวันที่ 25 ตุลาคม 2554 ที่ อบต.โคกเพชร)
ชื่อ..............................................อายุ.......ปี 
มีบุตร.............คน   ที่อยู่............................
 การอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพแม่ เพื่อคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนไทย ตำบลโคกเพชร
งบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.โคกเพชร
แบบทดสอบ  ก่อน -  หลัง การอบรม  วิชาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

จงกาเครื่องหมาย û ü   หน้าข้อต่อไปนี้

... 1. น้ำนมแม่เป็นอาหารและวิธีการให้อาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก เพราะมีผลต่อ สุขภาพกาย - ใจของแม่และลูก

...2. องค์การอนามัยโลกแนะนำให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนเต็ม  และหลังจาก 6 เดือนให้กินนมแม่ควบคู่อาหารเหมาะสมตามวัยจนลูกอายุ ครบ 2 ปี หรือมากกว่า

...3. กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน หมายถึง กินนมแม่ควบคู่กับน้ำได้

...4. แม่หลังคลอด(คลอดปกติ) เจ้าหน้าที่จะต้องให้แม่ได้โอบกอดลูกแบบเนื้อ  แนบเนื้อภายใน 30 นาที หลังคลอด

..5. ระยะ 40 นาที หลังคลอด คือ เป็นระยะเวลาที่มีความสำคัญมากของการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก

..6. เคล็ดลับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้สำเร็จ คือ ดูดเร็ว ดูดบ่อย ดูดถูกวิธี

..7. ลูกที่กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนเต็มจะทำให้มีค่าเฉลี่ยความฉลาดด้วยสติปัญญาดีกว่าไม่ได้กินนมแม่สูง 2 - 11 จุด

..8. ทารกที่ได้กินนมแม่อย่างเดียวครบ 6 เดือน จะทำให้แข็งแรง ไม่ป่วยบ่อยลดโอกาสเกิดภูมิแพ้และมีพัฒนาการทางสติปัญญาดี

. 9. แม่อุ้มลูกกินนมวันละ 8 - 10 ครั้ง เป็นการเสริมสร้างสมองให้ลูก

..10. แม่ที่ไม่ค่อยได้สัมผัสหรือพูดจาเล่นกับลูก พบว่า สมองของเด็กจะเล็กกว่าสมองเด็กที่ได้รับการสัมผัสพูดจาเล่นกับลูก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น