รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

กำหนดการ(2)

กำหนดการ
โครงการส่งเสริมศักยภาพแม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนไทย ตำบลโคกเพชร
วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2554
  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร

วันที่  24 ตุลาคม 2554

07.30 08.00 น.     ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

08.00 – 08.15 .      พิธีเปิด โดย นายรินนา  ดวงธนู  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร

08.15 – 10.15 น.     บทบาทก่อนการเป็นแม่ที่หญิงที่ยังไม่ตั้งครรภ์และตั้งครรภ์แล้วควรรู้
                          นางสุภา  ผาสุข   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
10.30 – 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 12.15 .     โภชนาการ การเพิ่มน้ำหนัก การออกกำลังกายและสุขภาพจิตของหญิงตั้งครรภ์
                          นางชื่นจิต ชาญจิตร   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

12.00 – 13.00 .     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.     ปัจจัยเสริมด้าน IQ และ EQ ของเด็ก
                          นางอำนวยพร  แปงแสง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
15.00 – 15.15 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 17.30 น.     การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์
                          นางสมพร  คงยะมาศ  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
                          สรุปผลการประชุมและปิดการประชุม
                          นางลมเย็น  ศรีผุย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกเพชร
วันที่  25 ตุลาคม 2554

08.30 16.30 น.     ลงพื้นที่เพื่อจัดตั้งหมู่บ้านต้นแบบไอโอดีน
                          บ้านเปียมตะลวก หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ


******************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น