รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

กำหนดการ(3)

กำหนดการ
โครงการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพจิต ของ ผู้ป่วยสุขภาพจิต ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน
ตำบลโคกเพชร
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554
  ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพชร

วันที่  17 พฤศจิกายน 2554

08.00 08.30 น.     ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

08.30 – 08.45 .      พิธีเปิด โดย นางสาวดาวรุ่ง  แซ่โค้ว  กำนันตำบลโคกเพชร

08.45 – 10.45 น.     แนวทางการดำเนินงานและการเพื่อการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของประชาชน
                          นางณัฐชยา สารภาพ   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
10.30 – 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 12.15 .     การทดลองใช้แบบคัดกรองด้านสุขภาพจิต ประเภทต่างๆ
                          นางเพ็ญทิวา  สารบุตร   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

12.00 – 13.00 .     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.     การเฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
                          นางเพ็ญทิวา  สารบุตร   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
15.00 – 15.15 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.30 น.     การซักถาม ในประเด็นอื่นๆ
                          สรุปผลการประชุมและปิดการประชุม
                          นางลมเย็น  ศรีผุย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกเพชร

******************************


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น