รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

กลวิธีสร้างสุขภาพ

การชี้แจงกิจกรรมเพื่อดำเนินการงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
25     ม.ค.55
 ที่ รพ.สต.โคกเพชร

1.      การประชุม อสม. อผส. เพื่อชี้แจงด้านความรู้ ความเข้าใจ  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการออกดำเนินการคัดกรองสุขภาพภาคประชาชน (25  ม.ค.55 ที่ รพ.สต.โคกเพชร)
2.       การแจ้งแผนการออกปฏิบัติงานในหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 7 13 กุมภาพันธ์ 2555 (บูรณาการร่วมกัน)
-          ประชุมประชาคม
-          คัดกรองสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย 15 ปีขึ้นไป
-          การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
-          การตรวจร้านค้า
-          การตรวจเยี่ยมผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ในชุมชน (ผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน วัณโรค   จิตเวช)
-          การติดตามนิเทศการทำงานของ อสม.และ อผส.
3.       การใช้แบบคัดกรองประเภทต่างๆ
-          คัดกรองความเสี่ยง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
-          คัดกรองซึมเศร้า DS8
-          แบบคัดกรอง ADL
4.       การสรุปข้อมูลกลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้าน โดยระบุเป็นรายบุคคล
5.       ข้อมูลผู้ป่วยเรื้อรังที่แต่ละบุคคลรับผิดชอบ (ผู้ป่วยเรื้อรัง  วัณโรค ยาเสพติด เหล้า บุหรี่ )
6.       การสรุปงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน  แผนการจัดงานธรรมะสร้างสุขเพื่อสังคมสวัสดิการ
7.       การมอบบัตรสวัสดิการของผู้พิการจำนวน 2 ราย  นางสาวบุ รถยัง,  นายเฉลียว  ใจมนต์
8.       การชมภาพสาธิตการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น