รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

ประเมินการรักษาศีล


ป้ายใหม่ รพ.สต.โคกเพชร
ป้ายเก่า สถานีอนามัย "ยังใหม่อยู่เลยโดนทุบแล้วค่ะ"
ผลการประเมินในกลุ่มบุคลากร รพ.สต.โคกเพชร
ประกอบด้วย บุคลากร จำนวน 6 คน  ดังนี้


หญิง
83.33
ชาย
16.67
ทุกคนแสดงเจตนารักษาศีล ทั้ง 5 ข้อ คิดเป็นร้อยละร้อยทุกคนสามารถรักษาศีลได้ตามความตั้งใจ เพียง 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2,3 และ 5 คิดเป็นร้อยละร้อย
ส่วนศีลที่ทุกคนตั้งใจรักษาแต่ไม่สามารถทำได้ ได้แก่ ข้อ 1 และ ข้อ 4 คิดเป็นร้อยละร้อย
ส่วนปัจจัยที่ไม่สามารถรักษาศีลได้สำเร็จ ได้แก่
1. เป็นกิจกรรมที่จะต้องทำในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การฆ่าสัตว์ทำกับข้าว


2. อยากให้ผู้อื่นสบายใจก็จะมีโกหกบ้าง บางครั้ง
3. เป็นความจำเป็นไม่ได้ตั้งใจ เพื่อให้เกิดความสบายใจ4. ไม่ได้ตั้งใจทำ


ความรู้สึกที่ท่านได้ร่วมโครงการนี้

 1. รู้สึกดีมาก


2. รู้สึกมีความสุขมาก


3. สบายใจ4. รู้เท่าทันจิตใจตนเอง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ-          อยากให้ทุกคนรักษาศีลให้ครบ
-          อยากให้มีกิจกรรมดีดีแบบนี้อีก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น