รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

เจ็บไข้ได้ตังค์

เจ็บไข้ได้ตังค์
                   เพ็ญทิวา สารบุตร  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
          จากแนวคิดที่ว่า ความเจ็บไข้ได้ป่วย ถือเป็นเหตุการณ์ธรรมชาติที่ไม่มีใครต้องการ แต่มีคนไม่มากที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทำอย่างไร คนสูงวัยจะอยู่อย่างมีที่พึ่งพา ทีมงานจึงได้คิดค้นกระบวนการแก้ไขปัญหาขึ้น โดยเมื่อเข้าใจธรรมชาติและความเป็นไปของชีวิต ทำให้คนกลุ่มหนึ่งในตำบลโคกเพชร  ได้ริเริ่มและก่อตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชรขึ้นมา เพื่อที่จะได้ช่วยกันเยียวยาความเจ็บป่วย ทั้งบรรเทาด้านค่าใช้จ่าย และบรรเทาความรู้สึกท้อแท้ สิ้นหวังด้านจิตใจด้วย
 กระบวนการนี้เกิดจากการมีส่วนร่วม ไม่เพียงแต่เครือข่าย อสม. เท่านั้นที่มีส่วนร่วมในความเจ็บป่วยของพี่น้องประชาชน ผู้นำชุมชน อผส. อบต. ต่างมีส่วนเยียวยาจิตใจกันและกันด้วยกันทั้ง  แรงบันดาลใจจึงเกิดมาจากการที่คิดจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยจะได้รับสวัสดิการในการดำเนินชีวิต แม้เพียงคืนละ 100 บาท แต่มีคุณค่ามาก เมื่อญาติถือใบรับรองแพทย์มาที่ รพ.สต. แล้วรับเงินค่านอน รพ.กลับบ้าน  หรือแม้กระทั่งการไปมอบเงินค่านอน รพ.ที่บ้าน ถือได้ว่าเยียวยาความรู้สึกของคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยได้อย่างมีศักดิ์ศรี  เพราะทุกคนมีส่วนร่วม
วิธีการออมเงิน วันละ 1 บาท 1 ปี 365 บาท ถือเป็นกุศโลบายสำคัญ ที่ทำให้ทุกคนเสียสละ ทำเพื่อคนอื่น ลดความเห็นแก่ตัว ส่งเสริมการออมตลอดชีวิต เพื่อจัดสวัสดิการสำหรับตนเอง  และที่สำคัญ เป็นกองทุนที่ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน สามารถมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และค้นหาศักยภาพของตนเองในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของคนในตำบลโคกเพชร ปัจจุบัน ผู้สูงอายุในตำบลโคกเพชร มีจำนวน 605 คน เป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน มากกว่าร้อยละ 70 นอกจากนั้นเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไป ประมาณ ร้อยละ 30 สมาชิก         ณ.ปัจจุบัน 1,048 คน มีเงินในกองทุนประมาณ 800,000 บาท  เพื่อสนับสนุน จัดสวัสดิการ เยียวยา แก้ไขปัญหา และสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในตำบลโคกเพชรได้ดูแลกันและกัน 
ประโยชน์ของเจ็บไข้ได้ตังค์ คนกลุ่มใหญ่ที่ได้ใช้ประโยชน์จากกองบุญนี้มากกว่ากลุ่มอื่นๆในปัจจุบัน ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ เพราะความเจ็บป่วยที่มาเยือนในช่วงเวลานี้แล้ว เจ็บไข้ได้ตังค์ ทำให้ผู้สูงอายุสนใจตนเองและคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น เข้าถึงสถานบริการสาธารณสุขได้ง่าย ขณะเดียวกันทำให้คนในครอบครัวใส่ใจและสนใจกันมากขึ้นเช่นเดียวกัน  องค์กรเครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ ที่นี่ได้มากกว่าเบี้ยยังชีพ
เจ็บไข้ได้ตังค์ ให้ประโยชน์ในด้านของการแบ่งปัน แบ่งทุกข์แบ่งสุข  แบ่งเบาปัญหาเยียวยาจิตใจ สร้างเครือข่ายของคนที่มีจิตใจดี เป็นจิตอาสามีจิตเป็นสาธารณสุข  สร้างสังคมที่น่าอยู่เพื่อให้พร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนต่อไป
         

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น