รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

st5 ประเมินความเครียด

แบบประเมินความเครียด ST5 ในกลุ่มเป้าหมาย  15 ปีขึ้นไป
                                        รพ.สต.โคกเพชร  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อ อสม.ที่รับผิดชอบ……………………….………………
การให้คะแนน     0  หมายถึง  แทบไม่มี
                           1  หมายถึง  เป็นบางครั้ง
                           2  หมายถึง  บ่อยครั้ง
                           3  หมายถึง  เป็นประจำ
การแปลผล      0-4  คะแนน    หมายถึง  เครียดน้อย
                        5- 7 คะแนน    หมายถึง  เครียดปานกลาง
                        8-9  คะแนน    หมายถึง  เครียดมาก
                        10-15 คะแนน  หมายถึง เครียดมากที่สุด
ลำดับ
ชื่อ -นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
อาการ/คะแนน
นอนไม่หลับ นอนมากเกินไป
มีสมาธิน้อยลง
หงุดหงิด กระวนกระวาย
ว้าวุ่นใจ
รู้สึกเบื่อเซ็ง
ไม่อยากพบปะผู้คน
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
1


2


3


4


5


6


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น