รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

Long Term Care_2555
สรุปผลการดำเนินงานผู้สูงอายุ Long Term Care งวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2555


              สถานการณ์ผู้สูงอายุตำบลโคกเพชร ในปีงบประมาณ 2555  พบว่ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าปี 2554 เป็นจำนวนมาก จากข้อมูลฐานโปรแกรม Jhcis ปีงบประมาณ 2554 จำนวน 586 ราย  ปี 2555 จำนวน 742 ราย  ผลการตรวจสุขภาพ  พบว่า 742 ราย เป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยโรคเบาหวาน จำนวน 15 ราย  คิดเป็นร้อยละ 2.02 เสี่ยงความดันโลหิตสูง จำนวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.39 ข้อมูลการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลขุขันธ์  พบว่า มีผู้ป่วยเรื้อรังที่เป็นผู้สูงอายุ จำนวน 128 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.25 ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูง

               ผู้สูงอายุตำบลโคกเพชร  คิดเป็นร้อยละ 12.99 ของประชากรทั้งตำบล ซึ่ง WHO 
จัดว่าเป็น (Aging society) สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้น  ตำบลโคกเพชร จึงจะต้องมีการดำเนินการเชิงรุกให้เหมาะสมในการเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ

กิจกรรมที่ดำเนินการ  ประกอบด้วย

1. ในสถานบริการ  ได้มีการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสำหรับผู้สูงอายุ  โดยมีประกาศการลดขั้นตอน สำหรับผู้สูงอายุ ทุกกิจกรรม ไม่เกิน 15 นาทีต่อราย ยกเว้นกรณีมีอาการรุนแรง หรือการให้บริการหัตการอื่นๆ ผู้สูงอายุต้องมาก่อน

2. จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านเชิงลึก 100% แก่ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง  เพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน  ส่วนผู้สูงอายุที่มีโรคแทรกซ้อนจะติดตามเยี่ยมเพื่อตรวจเยี่ยมอาการ  ติดตามการกินยา  ติดตามผลการรักษา และวางแผนลดความรุนแรงของโรคในระดับชุมชน  เน้นให้ญาติและ
อสม. อผส.เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพ

3. จากผลการประเมิน ADL พบว่ามีผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 1 ติดสังคม คิดเป็นร้อยละ 97.04
แสดงให้เห็นว่า มีผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพดี มีการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม  จึงออกประชาคมและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง 3 อ.ทุกหมู่บ้าน  สำหรับกลุ่มที่ 2 ติดบ้าน  คิดเป็นร้อยละ 2.16 เจ้าหน้าที่ร่วมกับ อสม.และ อผส.จะออกเยี่ยมบ้าน ให้สุขศึกษา วางแผนการดูแลเพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ให้คำแนะนำญาติถึงการเฝ้าระวังสุขภาพของผู้สูงอายุทุกครั้ง  กลุ่มที่ 3 กลุ่มติดเตียง  ปัจจุบัน มีจำนวน 6 ราย  คิดเป็นร้อยละ 0.81 แม้กลุ่มดังกล่าว มีจำนวนไม่มาก แต่กลุ่มต้องมีการใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงต่อราย  การใช้เวลาในการดูแลนาน ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  ต้องมีการใช้กำลังคนมาดูแลประจำ จึงจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต  ในกลุ่มดังกล่าว เจ้าหน้าที่ออกติดตามเยี่ยมทุกราย  ให้กำลังใจญาติ  ผู้ดูแล และเสนอแนะแนวทางการให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของผู้ป่วยและญาติ  เพราะความสุขสงบ เป็นการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในพื้นที่ของตำบลโคกเพชร

4. ในกรณีที่มีการส่งต่อผู้ป่วย ทางพื้นที่จะใช้บริการ 1669 เพื่อความสะดวกของประชาชน เนื่องจากมีอุปกรณ์ในการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม

5. โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบล ได้แก่โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และ อผส. ให้มีความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุ  เพื่อให้ผู้อายุในตำบลได้รับการติดตามดูแล        (Home visit) อย่างมีคุณภาพ  ได้รับการดูแลที่ดี  เป็นสังคมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างยืนยาว (long term care)

6.  เพื่อออกแบบสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในตำบลโคกเพชร จึงมีการส่งเสริมการออกกำลังกายที่เหมาะสมตามวัย ด้วยการเต้นบาสโลบ แผนงานโครงการนี้จะดำเนินการในเดือน มี.ค. 55 โดยเน้นให้ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงทุกหมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม

7.  เน้นการรับประทานพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านที่สามารถปลูกไว้รับประทานได้เองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและลดความเครียด

8.  การติดตามประเมิน DS8 ในผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง จะต้องดำเนินการให้ได้ 100 % เพื่อเฝ้าระวังภาวะสุขภาพจิต  และลดภาวะเครียด  ด้วยการส่งความสุขและติดตามถามไถ่ที่บ้าน โดย เจ้าหน้าที่ อสม.และ อผส.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น