รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

โคกเพชรร่วมใจสร้างโลกใบใหม่ที่ไม่ร้อน

11 พฤษภาคม 55
พระมหาสุขสัญญา  กตปุญโญ
        ชาวตำบลโคกเพชร ได้จัดกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์สังคมร่วมกับภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต  โดยนำธรรมะเข้าสู่สถานบริการสาธารณสุข เพื่อให้ผู้นำชุมชนแลประชาชนทั่วไปที่ไม่ใคร่จะมีโอกาสเข้าไปฟังธรรมะตามโอกาสต่างๆมาร่วมฟังธรรมะดีดีไปพร้อมๆกัน  โครงการนี้  มีกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร (ออมวันละ 1 บาท) เป็นจุดเริ่มต้น เป็นกองทุนที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการออม เพื่อส่งเสริมความเสียสละ ก่อให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกัน ความรักความสามัคคี และวิธีการแก้ไขปัญหาที่มาจากคนในชุมชนร่วมมือกัน  ในการจัดงานครั้งนี้เป็นปีที่สองแล้วค่ะ  ใช้สถานที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกเพชร เป็นศูนย์ประสานงานและเป็นสถานที่จัดงานในครั้งนี้ด้วย มีผู้นำมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ถึงแม้ว่าจะมาแล้วไป หรือไปแล้วมา ก็ถือว่าได้มาทำบุญด้วยกัน ในงานดังกล่าว ได้จัดทำโครงการ โคกเพชรร่วมใจสร้างโลกใบใหม่ที่ไม่ร้อน ด้วย  โดยกระบวนการดังกล่าวจะมอบต้นไม้ให้กับทุกท่านที่มาร่วมงานและมาบริจาคเงินเข้ากองทุน นำไปปลูกที่บ้าน โดยเป็นต้นยางนา  ต้นตะเคียน  ต้นฉำฉา ที่ภาษาท้องถิ่นเขาเรียกกัน  ในการจัดงานครั้งนี้ มอบต้นไม้ทั้งหมด 410 ต้น  ถ้าทุกคนนำไปปลูกแล้วต้นไม้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ภายใน 10 ปีนี้ ความร่วมเย็นเป็นสุข ของโลกก็คงจะเย็นสบายขึ้นเรื่อยๆ
นำธรรมะเข้าสู่สถานบริการ บ้านวัดโรงเรียน และ รพ.สต.


มีการเต้นบาสโลปให้ชมกันด้วย โดยทีมบ้านระกาน้อยและบ้านตาองค์ค่ะ         
           การบรรยายธรรมะในครั้งนี้โดย  พระมหาสุขสัญญา  กตปุญโญ  พระนักเทศน์ที่มีความสามารถหลากหลาย เข้าใจซึ่งถึงหลักธรรมคำสอน  ที่สามารถถ่ายทอดสู่ผู้ฟังได้อย่างเข้าใจ ในหัวข้อเรื่อง คิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า เสริมพลังปัญญา พัฒนาชีวิต ด้วยเวลาที่มีอย่างจำกัด พระมหาได้ให้ธรรมะประจำใจในครั้งนี้โดยสรุปไว้ว่า  ถ้าทุกคนอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นว่าที่เป็นอยู่ วิธีคิดจะต้องเปลี่ยนไป ไม่ทำอะไรๆแบบเดิมๆ ทำในสิ่งที่ดีขึ้น คาถาของการพัฒนาชีวิตเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า ในวันนี้ ได้แก่ ขยันกันจน  อดทนกันซวย ประหยัดส่งเสริมให้รวย ประมาทคือตาย  อบายคือความเสื่อม 

          ครอบคลุมครบทุกชีวิต ที่ได้มีโอกาสมาร่วมงาน ได้ตักบาตรร่วมกัน ทำบุญร่วมกัน และรดน้ำมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต  ทุกคนล้วนมีแต่รอยยิ้มและความประทับใจ  ในฐานะของผู้ประสานงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร  ขอขอบพระคุณที่ท่านที่ได้เสียสละ และร่วมทำบุญกับกองทุน เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พี่น้องในตำบลโคกเพชร และร่วมพัฒนาแก้ไขปัญหาตำบลไปพร้อมๆกัน เงินทำบุญของทุกท่านจะส่งเสริมให้ท่านได้พบแต่สิ่งดีดีในชีวิตตลอดไปค่ะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น