รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

โคกเพชรเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า

คุณชัยวัฒน์ เครือข่ายบ้านตาอุด
เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า  เครือข่ายอิสานใต้
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยชาวนา
เภสัชกรเด่นชัย  ดอกพอง
         เครือข่ายนักพัฒนาสังคมพื้นที่อิสานตอนล่าง "เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า" โดยบริษัท โอสถสภา ให้อิสระในการทำงานเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มองค์กรต่างๆในแต่ละพื้นที่อิสานตอนล่าง  โดยมีประธานโหนด  ได้แก่ เภสัชกรเด่นชัย  ดอกพอง  นักคิดนักพัฒนา ที่มีแนวคิดก้าวหน้า ที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาคนและงาน  โดยปรับวิธีคิด และจะได้คนที่มีวิธีทำที่ต่างไปจากเดิม
          ตำบลโคกเพชร กลุ่มเป้าหมายที่เราดูแลและพัฒนาได้แก่  กลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่เป็นผู้ติดเชื้อเอดส์และสมาชิกในครอบครัว  เราเน้นการดูแลครัวเรือนพื้นฐานและการพึ่งพาตนเองตามบริบทของแต่ละครอบครัว  เน้นให้รักไม่ทอดทิ้งกันและกัน
          กิจกรรมเสริมรายได้ภายในครัวเรือน ของเครือข่ายผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเอดส์และสมาชิกในครอบครัว เราเน้นการสร้างอาชีพเสริมรายได้ที่เป็นงานไม่หนักมากและสามารถทำงานช่วยเหลือกันได้ภายในครอบครัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น