โคกเพชรเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า

คุณชัยวัฒน์ เครือข่ายบ้านตาอุด
เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า  เครือข่ายอิสานใต้
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยชาวนา
เภสัชกรเด่นชัย  ดอกพอง
         เครือข่ายนักพัฒนาสังคมพื้นที่อิสานตอนล่าง "เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า" โดยบริษัท โอสถสภา ให้อิสระในการทำงานเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มองค์กรต่างๆในแต่ละพื้นที่อิสานตอนล่าง  โดยมีประธานโหนด  ได้แก่ เภสัชกรเด่นชัย  ดอกพอง  นักคิดนักพัฒนา ที่มีแนวคิดก้าวหน้า ที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาคนและงาน  โดยปรับวิธีคิด และจะได้คนที่มีวิธีทำที่ต่างไปจากเดิม
          ตำบลโคกเพชร กลุ่มเป้าหมายที่เราดูแลและพัฒนาได้แก่  กลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่เป็นผู้ติดเชื้อเอดส์และสมาชิกในครอบครัว  เราเน้นการดูแลครัวเรือนพื้นฐานและการพึ่งพาตนเองตามบริบทของแต่ละครอบครัว  เน้นให้รักไม่ทอดทิ้งกันและกัน
          กิจกรรมเสริมรายได้ภายในครัวเรือน ของเครือข่ายผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเอดส์และสมาชิกในครอบครัว เราเน้นการสร้างอาชีพเสริมรายได้ที่เป็นงานไม่หนักมากและสามารถทำงานช่วยเหลือกันได้ภายในครอบครัว

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น