รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

ทักษะของผู้นำ

        กำลังใจของคนทำงาน  คือ การทำงานแล้วบังเิกิดผลสำเร็จและได้รับรางวัล ซึ่งบางครั้งรางวัลอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทอง แต่กลับเป็นการได้รับกำลังใจจากผู้บริหาร ด้วยการให้เกียรติ ในการรับฟังความคิดของคนทำงาน  การทำงานทุกหน่วยงาน มี 2 กลุ่่ม คือ  ผู้นำกับผู้ตาม  แต่ไม่ได้มองว่าคือเพื่อนร่วมงานหรือทีมงาน
        เมื่อเป็นผู้นำ แสดงเพียงบทบาทของผู้นำเพียงประเด็นเีดียว คือ การสั่งการ  ย่อมไม่ก่อให้การทำงานขององค์กรนั้นๆประสบความสำเร็จไปได้ แต่ผู้นำต้องมีความสามารถในการประสานงาน ดังเช่นว่า  เก่งคิด  เก่งคน  เก่งงาน  งานทุกอย่างจะประสบความสำำเร็จได้ต้องมีความเข้าใจกันและกัน  จึงทำให้หน่วยงานนั้นๆมีความสุข เป็นความสุขของคนทำงานและทีมงานด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น