รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

ผลงานวิชาการนำเสนอระดับกระทรวงการประยุกต์ใช้การออกกำลังกายแบบบาสโลปในการลดเส้นรอบเอวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
เพ็ญทิวา  สารบุตร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รหัสประจำตัวประชาชน 3330100241940,Email:pentiva_1@hotmail.com
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกเพชร
Oral Presentation
         
บทคัดย่อ

จากข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกเพชร ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 2555 พบว่า ผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานมีเส้นรอบเอวเกินมาตรฐานมาโดยตลอดและเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลขุขันธ์มากกว่า 1 ปีขึ้นไป การมีเส้นรอบเอวที่เกินมาตรฐานส่งผลกระทบต่อสภาวะสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานที่ขาดความสมดุลในการดำเนินชีวิต การประยุกต์ใช้การออกกำลังกายแบบบาสโลปสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experiment Research) มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบเส้นรอบเอวของผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายแบบบาสโลป ก่อนและหลังการทดลอง ศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยเบาหวานที่มีเส้นรอบเอวเกินมาตรฐาน จำนวน 31 คน ที่ขึ้นทะเบียนโรคเบาหวาน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกเพชร วิธีการศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกเพชร ได้นำผู้ป่วยเบาหวานออกกำลังกายแบบบาสโลป เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน  2555 ถึง 4 พฤษภาคม 2555 โดยมีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายแบบบาสโลป ทุกวันๆละ 20-30 นาที เก็บข้อมูล โดยการวัดเส้นรอบเอวก่อนและหลังการออกกำลังกายแบบบาสโลป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยการวิเคราะห์หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กรณีข้อมูลมีการกระจายแบบไม่ปกติ วิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน ค่าสูงสุดต่ำสุด สถิติเชิงอนุมาน Paired Sample test ผลการศึกษา พบว่า อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง = 61.60 ปี (SD=10.51 ปี) หลังการทดลอง ด้วยการออกกำลังกายแบบบาสโลปของกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน พบว่า เส้นรอบเอวของกลุ่มตัวอย่างลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05(p-value <0.0001:95%CI=1.43-2.15) t=9.9170 จากผลการทดลอง การออกกำลังกายแบบบาสโลป   สามารถลดเส้นรอบเอวลงได้ และสามารถขยายผลรูปแบบการออกกำลังกายไปสู่ประชากรกลุ่มอื่นๆได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายป้องกันโรคภัยเงียบสำหรับประชาชนต่อไป

คำสำคัญ  การออกกำลังกาย,แบบบาสโลป,ผู้ป่วยเบาหวาน

ภาพกิจกรรมดูได้ที่https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4033928285120.2154318.1189065890&type=3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น