รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

ธรรมะสร้างสุขเพื่อสังคมสวัสดิการปี 3

งานธรรมะสร้างสุขเพื่อสังคมสวัสดิการปีที่ 3 
               17 พ.ค.56 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร่วมกับองค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ และ รพ.สต.โคกเพชร ได้จัดงานธรรมะสร้างสุขเพื่อสังคมสวัสดิการปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้1. เพื่อระดมเงินออมจากสมาชิก2. เพื่อระดมเงินบริจาคจากภาคประชาชนในตำบลและเครือข่าย3. เพื่อขอรับบริจาคข่าวสารอาหารแห้งจากประชาชน4. เพื่อถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์5. เพื่อรับฟังพระธรรมเทศนาพัฒนาชีวิต6. เพื่อร่วมสร้างสังคมที่ลดโลกร้อนด้วยต้นไม้สีเขียว ได้แก่ ต้นมะรุม ต้นกล้วย และสมุนไพรรางจืด รวมทั้งสิ้น 700 ต้น7. เพื่อส่งเสริมการแสดงออกในเด็กและเยาวชน ด้านศิลปะ ได้แก่ การวาดภาพ การร้องเพลง
พัฒนาศักยภาพเด็กด้านศิลปะ ศิลปิน
                 เป้าหมาย ได้แก่   ผู้นำชุมชนในตำบลโคกเพชร,  อสม.ทุกคน,และ อผส. ร่วมด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกเพชร
               ผลงานมีดังนี้
1. ได้รับเงินออมจากสมาชิก จำนวน  5,100  บาท
2. ได้รับเงินบริจาคจากประชาชนในตำบลโคกเพชร  จำนวน  39,872 บาท
3. ได้รับข้าวสารอาหารแห้งจากประชาชน จำนวน 23 ชุด  ประกอบด้วย ข้าวสารถุงละ 3 กิโลกรัม อาหารแห้งชุดละ  200 บาท 
4.  ประชาชนมาร่วมทำบุญถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 300 คน

มอบต้นไม้แก่สมาชิกและประชาชนที่มาร่วมงาน
5.  รับฟังพระธรรมะเทศนาจากพระมหาสุขสัญญา กตปุญโญ  เจ้าอาวาสวัดโนนสำราญ
6. มอบต้นไม้แก่เครือข่ายที่มาร่วมงานทุกคน  จำนวน 700 ต้น
7. นักเรียนได้แสดงผลงานด้านศิลปะ ศิลปิน  จำนวน 30 คน 
ข้าวสารอาหารแห้งที่ประชาชนมาร่วมทำบุญและบริจาคเข้าร่วมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร
และองค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ

โต๊ะรับเงินออมและเงินบริจาค  ดูแลโดย คุณนิลยา ชวพงษ์ รองประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร
และประธาน อสม.ตำบลโคกเพชรความสุขและมิตรภาพ ต้องร่วมมือกันด้วยพวกเราเองสิ่งที่ได้จากการทำบุญ คืนสู่ประชาชนที่ยากไร้


แนวคิด เรื่องนี้  ได้แก่
1. ประชาชนต้องมีส่วนร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชน
2. ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการดูแลประชาชนด้วยกันเอง ไม่ควรปล่อยให้ภาครัฐคอยให้ความช่วยเหลือแต่เพียงอย่างเดียว
3. การสร้างชุมชนที่เข้มแข็งต้องได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกระดับ และที่สำคัญประชาชนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ต้องเห็นความสำคัญและร่วมมือด้วยอย่างเป็นรูปธรรม 
4. จากกลุ่มคนเล็กๆจะขยายใหญ่ได้ เพื่อผลงานเป็นที่ประจักษ์และคนยากไร้เริ่มได้รับความเท่าเทียม  ซึ่งจะนำสู่ความยุติธรรมและความเหลื่อมล้ำแตกต่างจะแคบเข้าไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น