รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

โครงการลดอันตรายและโรคถูกพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

        27 พ.ค.56 รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ 3 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.โคกเพชร  รพ.สต.คลองกลาง รพ.สต.ตะเคียนบังอิง ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนี้  เป้าหมาย คือ เกษตรกรในตำบลๆละ 500 คน  ภายใต้เนื้อหา (เกษตรกรปลอดภัย  ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใส) 
         กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ภาคเช้ามีสาระเพื่อสุขภาพอย่างเข้มข้น


ชี้แจงโครงการและแนวทางการดำเนินงาน
โดย คุณศศิธร เจริญประเสริฐ    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ต่อด้วยเนื้อหา การบริโภคปลอดภัยที่เน้นเรื่องของสิ่งปลอมปน สารปรุงแต่งในอาหาร การใช้น้ำมันทอดซ้ำ การจัดการหน่วยโมบายเคลื่อนที่ ตลาดสด ร้านค้า ร้านชำ และงานคุ้มครองผู้บริโภค..ส่วนใหญ่
โดยคุณวัชรี  คลธา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตามด้วยกายจิตผ่องใส เกษตรกรสามารถมีความเครียดได้ในชีวิตประจำวัน  มีเหตุผลจากผลผลิตที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  รายได้ที่ไม่เพียงพอ ปัญหาต่างที่อยู่ในสภาพแวดล้อม เกษตรกรต้องสร้างเสริมสุขภาพจิตให้ดี ให้สามารถปรับตัว พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตตลอดเวลา  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคซึมเศร้า ต้องมีการใช้แบบประเมิน ST5 และ DS8 เพื่อการคัดกรอง
โดยคุณชัญน์รภัส  สุทาวัน  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กิจกรรมภาคบ่าย เริ่มต้นด้วยสมุนไพรล้างพิษ ซึ่งแนะนำสมุนไพรเดี่ยว  "รางจืด"ให้ใช้ในเกษตรกรที่เจาะเลือดแล้วพบความผิดปกติ โดยให้รับประทานครั้งละ 1 ซอง 3 เวลาหลังอาหารเช้ากลางวันเย็น ติดต่อกัน 7 วัน

วิทยากร  ภก.จินดาพร  อุปถัมภ์  เภสัชกรปฏิบัติการ


ต่อด้วยความรู้เรื่องสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยคุณศศิธร  เจริญประเสริฐ  ในรอบบ่าย

  

และสาธิตการใช้กระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอร์เรส โดยคุณนฤภัค  พิชญะธนกร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สิ่งที่จะต้องเริ่มดำเนินการ มีขั้นตอนดังนี้
1.  การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรโดยผ่านกระบวนการ Focus group โดย อสม.ทุกหมู่บ้าน  เพื่อหาเกษตรกรที่มีการสัมผัสสารเคมีในชีวิตประจำวันจำนวน 500 คน
2. คัดกรองโดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงในการทำงานของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (นบก.1)
3. หลังการคัดกรองจะได้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่
          3.1 กลุ่มผลเสี่ยงต่ำและปานกลาง  แนะนำการปฏิบัติตัวและการป้องกันสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในชีวิตประจำวัน ไม่ต้องเจาะเลือด
          3.2 กลุ่มผลเสี่ยงค่อนข้างสูง ,สูง และสูงมาก ต้องมีการดำเนินการเจาะเลือดตรวจ  และหลังการเจาะเลือดตรวจ จะสามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่างได้อีก 2 กลุ่ม  ได้แก่
                  3.2.1 กลุ่มปกติ  หมายถึง  ปลอดภัย   แนะนำการปฏิบัติตัวและการป้องกันสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในชีวิตประจำวัน รับประทานอาหารที่ไม่ใช้สารปรุงแต่ง ไม่ใช้สารเคมี
                  3.2.2  กลุ่มเสี่ยง หมายถึง ไม่ปลอดภัย สิ่งที่กลุ่มต้องได้รับ -ยาสมุนไพรรางจืด รับประทาน 7 วัน ๆละ 3 ซอง 3 เวลา  แนะนำการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ให้คำแนะนำในการล้างผัก  ส่งต่อเพื่อรักษาถ้ามีอาการรุนแรง
     
  ผู้รับผิดชอบงาน
คุณเพ็ญทิวา  สารบุตร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   รพ.สต.โคกเพชร
คุณนันท์ภัส  ลีลา    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   รพ.สต. คลองกลาง
คุณกฤษดา  สอนพูด     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  รพ.สต.ตะเคียนบังอีง


เรื่องของสารพิษและเกษตรกร เป็นของคู่กันทำอย่างไรจะลดลง ต้องรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ในการใช้อย่างปลอดภัย ส่งผลให้ประชาชนผู้บริโภคปลอดภัยด้วยค่ะ  อีกอย่างค่ะในพื้นที่ 3 รพ.สต.นี้ ต้องอบรมเรื่องดังกล่าวนี้ในกลุ่มแกนนำสุขภาพได้แก่ อสม.เต็มพื้นที่ ร้อยละ 100 ค่ะ


3 ความคิดเห็น: