รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง

        29 พ.ค.56 การประชุมอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง เพื่อเตรียมรับการประเมินจาก สคร.7 ในวันที่ 3 มิถุนายน 56  มีท่านปิ่น  นันทะเสน สสอ.ขุขันธ์ มาเป็นประธานเปิดการประชุม

คุณฤทธาธร  ดอกพอง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  หัวหน้างานควบคุมโรค สสอ.ขุขันธ์
และ ดร.อารี  บุตรสอน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ชี้แจงแนวทางในการเตรียมงาน


             การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการเตรียมรับการประเมินจากผู้ประเมินจาก สคร.7 อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จของงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งของอำเภอขุขันธ์ งานรักษาพยาบาล  งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค งานเอดส์ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ งานอุบัติเหตุ งานควบคุมโรคระบาด งานภาคประชาสังคม

คณะหัวหน้างานฝ่ายต่างๆจาก รพ.ขุขันธ์  คุณสุภา  ผาสุข  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
และเภสัชกรเด่นชัย  ดอกพอง เภสัชกรชำนาญการ

ผู้เข้าร่วมประชุมจาก รพ.สต.ทุกแห่งประกอบด้วย ผอ.และนักวิชาการสาธารณสุข
 หัวหน้างานจากโรงพยาบาลขุขันธ์ ผู้รับผิดชอบผู้ประสานโดย สสอ.ขุขันธ์
                                    

มีเครือข่ายจาก รพ.ขุขันธ์ มาเข้าร่วมประชุมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
            คุณลักษณะทั้ง 5 ของงานตามความรับผิดชอบของแต่ละโซน ประกอบด้วย
1.คุณลักษณะที่ 1   โซนที่รับผิดชอบได้แก่ คณะเจ้าหน้าที่ โซนที่ 1  (คุณสมสนอง  พันธ์จันทร์)
2.คุณลักษณะที่ 2   โซนที่รับผิดชอบได้แก่ คณะเจ้าหน้าที่ โซนที่ 4 และโซนที่ 6  (คุณชยพล  เสนาภักดิ์และคุณดารุณี  สารศรี)
3.คุณลักษณะที่ 3   โซนที่รับผิดชอบได้แก่ คณะเจ้าหน้าที่ โซนที่ 2  (คุณรณรงค์  ยกพลและคุณพุทธิไกร  ประมวล)
4.คุณลักษณะที่ 4   โซนที่รับผิดชอบได้แก่ คณะเจ้าหน้าที่ โซนที่ 3  (คุณสุธี  จาตุมและคุณกฤษดา  สอนพูด)
5.คุณลักษณะที่ 5   ทีมหัวหน้าระดับ สสอ.ขุขันธ์และ รพ.ขุขันธ์ รับผิดชอบได้แก่ คุณฤทธาธร  ดอกพอง คุณศรายุทธ  สารภาพ  คุณมะลิวาส  สุทธิพันธ์  คุณภูริวัจน์  ชวดพงษ์  คุณสุภา  ผาสุข

            และ รพ.สต.ที่ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนในการรับการประเมินครั้งนี้ได้แก่ รพ.สต.สำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

คุณรณรงค์  ยกพล  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ประจำ รพ.สต.สำโรงตาเจ็น
                                 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น