รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

การพัฒนาศักยภาพทีมงานภาพตัวอย่าง


                 การทำงานเป็นทีมขวัญกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะ  การได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับทัศนคติระหว่างเพื่อนร่วมงาน การศึกษาดูงานสามารถช่วยได้มากค่ะ 
บางหน่วยงานมองว่ามีความสิ้นเปลืองสูง แต่สำหรับหน่วยงานที่ต้องการความเสียสละและมิตรภาพที่ดีงาม ยาวนานต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ระยะเวลา และสถานที่ ก็มีส่วนสำคัญค่ะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น