รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

การประเมินอำเภอส่งเสริมและควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2556

         3 มิถุนายน 56  อำเภอขุขันธ์ ได้รับการประเมินอำเภอส่งเสริมและควบคุมโรคเข้มแข็ง จากคณะกรรมการ ประกอบด้วย สคร.7และศูนย์อนามัยที่ 7 จ.อุบลราชธานี  จำนวน 12 ท่าน

คณะกรรมการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งร่วมต้อนรับท่านคณะกรรมการและคณะ ด้วยความยินดียิ่ง
ยินดีต้อนรับค่ะ ผ่านเข้ามาในดินแดนอโรคยา "ดินแดนนี้ไม่มีโรค"

ชมรำแม่มด "แกลจะเอง" โดยเครือข่ายประชาชนตำบลปรือใหญ่ โดยคุณแม่วันเพ็ญ  แผ่นเงิน
             


สถาบันวิจัยชาวนา กับแนวคิด.... เพราะสังคมที่่ดีสามารถออกแบบเองได้ร้านค้าของ สวช.
ตำบลโสน ตำบลต้นแบบที่ปลอดโรคไข้เลือดออก โดย คุณธรรมรัฐ   เตียนสิงห์


เครือข่าย NCD  ของ รพ.ขุขันธ์
งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค


งานเอดส์
งานโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


งานกู้ชีพ-ฉุกเฉิน อำเภอขุขันธ์ โดย รพ.ขุขันธ์


หน่วยกู้ชีพอำเภอขุขันธ์

พัฒนาชุมชนอำเภอขุขันธ์
ปศุสัตว์อำเภอขุขันธ์


กศน.อำเภอขุขันธ์

ท่านประธานกรรมการประเมิน  และท่านนายอำเภอขุขันธ์ 


เจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ มาร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินด้วยค่ะ
ชาวอำเภอขุขันธ์ยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ขอความสุขสวัสดิ์ดี จงมีแด่ท่านและครอบครัวตลอดไปท่านประธานคณะกรรมการและคณะ พร้อมด้วยท่านปิ่น  นันทะเสน สสอ.ขุขันธ์ คุณคลาย อาจสาลี
ดร.อารี บุตรสอน และบุคลากรใน สังกัด สสอ.ขุขันธ์ ต่างยินดีที่ท่านมาให้กำลังใจ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสร้างสรรค์งานสาธารณสุขเพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนไทย
ปิดท้ายของการตรวจรับการประเมินครั้งนี้  ขอขอบพระคุณ
1. เครือข่าย สสจ.ศรีสะเกษทุกท่าน ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนในทุกๆด้านอย่างสุดความสามารถ
2. หน่วยงานราชการในระดับอำเภอทุกหน่วยงาน ที่สละเวลาและให้ความร่วมมือในทุกๆกิจกรรมด้านสาธารณสุขมาโดยตลอด
3. เครือข่ายท้องถิ่น ท้องที่ ในระดับอำเภอและในระดับตำบล
4. เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ได้แก่ สถาบันวิจัยชาวนา
5. เครือข่าย อสม.ทุกตำบล
6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำโรงตาเจ็น
7. หน่วยงานต่างๆ เช่น โรงเรียน  วัด  อบต. หมู่บ้าน 
8. บุคลากรสาธารณสุขที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ทั้ง รพ.ขุขันธ์และ สสอ.ขุขันธ์ 
9. หากมีหน่วยงานอื่นๆที่ยังไม่ได้กล่าวถึงโปรดอภัยด้วยค่ะ
และเพื่อให้ความเข้มแข็งมีความยั่งยืน  5 คุณลักษณะของการดำเนินงานส่งเสริมและควบคุมโรคเข้มแข็งจะต้องมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ชัดเจน และเป็นระบบมากขึ้นเรื่อยๆต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น