รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

หมอพื้นบ้าน หมอแผนโบราณ

          22 พ.ค.56 รพ.สต.โคกเพชร โดย ผอ.ลมเย็น  ศรีผุย เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโสและ คุณเพ็ญทิวา  สารบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยในระดับตำบลโคกเพชร  โดยมีเป้าหมายเป็น หมอพื้นบ้านในตำบลโคกเพชร จำนวน 11 ราย ที่เปิดเผยตัวตนและยินยอมให้ข้อมูล
          สิ่งที่พบ  ได้แก่ หมอพื้นบ้านในตำบลโคกเพชร ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุเฉลี่ยมากกว่า 70 ปี ร้อยละ 100 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รับประทานอาหารที่ปรุงเองไม่ได้ซื้อจากตลาดหรือรถเร่ อุปนิสัยอารมณ์ดี  ร่าเริง ส่วนใหญ่มักไม่พูดจาเสียงดัง ไม่โผงผาง ไม่โอ้อวด พูดจาดีมีจิตวิทยาในการสื่อสาร สังเกตได้จาก การทวนคำของเจ้าหน้าที่ การสนใจฟังอย่างตั้งใจ  การคิดและไตร่ตรองก่อนพูด ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของหมอพื้นบ้านที่จำเป็นต้องมี และที่สำคัญการมีองค์ความรู้ ที่เป็นเอกอุในแต่ละท่าน  มีลูกศิษย์มากมายที่มาให้ทำการรักษา                                                                                 
อดีตเจ้าอาวาส วัดระกา ต.โคกเพชร  พ่อเคลียม  ไชยพงษ์  อายุ 76 ปี
                                                             
พ่อกิด  ชาญพินิจ อายุ 87 ปี บ้านตาองค์

 
พ่อสง่า  ดวงใจ อายุ 74 ปี บ้านโคกเพชร
พ่อกลัน  รัตนา อายุ  86 ปี บ้านเปียมตะลวก
แม่สายยุ้น  วิเชียร อายุ  60 ปี บ้านเสลา
พ่อบุญสร้าง  ใจสว่าง อายุ 74 ปี บ้านระกาน้อย
หมอพื้นบ้านตำบลโคกเพชร

พ่อแสวง  ใจดี อายุ 73 ปี บ้านโคกเพชร


          ภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยจะอยู่คู่คนไทยไปอีกนานเท่านาน เพราะหมอพื้นบ้านไทยมีความเข้าใจและเห็นด้วยที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่ลูกหลาน และบุคคลทั่วไป หากบุคคลเหล่านั้นมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น