รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

พิกัดหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต.โคกเพชร

       26 กรกฎาคม 56 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน IT ของ สสอ.ขุขันธ์  คุณสุเพียร คำวงศ์  ได้ออกมาตรวจงานด้านระบบ IT และงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ รพ.สต.โคกเพชร  ได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานที่ หน่วยงานลงพิกัดหมู่บ้าน โดยค้นได้จาก   Google map พิกัดหมู่บ้านของเขตพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต.โคกเพชร จำนวน 11 หมู่บ้าน
14.807081,104.128715     โนนสำราญ     โคกเพชร
14.829039,104.138802     เสลา             โคกเพชร
14.79676,104.169626       ระกา             โคกเพชร
14.786823,104.134339     ภูมิศาลา        โคกเพชร
14.791709,104.161918     ระกาน้อย       โคกเพชร
14.797212,104.155094     ตาองค์           โคกเพชร
14.804841,104.143907     ตามุง             โคกเพชร
14.784655,104.126376     ตาปาง           โคกเพชร
14.813699,104.149906     เปี่ยมตาลวก    โคกเพชร
14.792061,104.154586     โคกเพชร        โคกเพชร
14.829516,104.141538     สุขเกษม         โคกเพชร

1 ความคิดเห็น: