รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

อึด-ฮึด-สู้

งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
คุณทวี  ศิิลารักษ์  พยาบาลวิชาชีพให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิต
คุณสุพิศ  วงษ์ปลั่ง  วิทยากรจากสถาบันวิจัยชาวนา
ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่ ผู้นำและ อสม.
พ่อน้อย  สีดา  หมอพื้นบ้าน  รับมอบใบประกาศ
ท่าน ผอ.ลมเย็น  ศรีผุย และกำนันดาวรุ่ง  แซ่โค้ว  ร่วมทำสมาธิ
       
           ประชาชนวัยทำงานต้องได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตอย่างสม่ำเสมอ เพราะอะไร มีหลายเหตุผลด้วยกัน จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านเศรษฐกิจ  การเมือง และสังคม
          แล้วประชาชนในชนบทอย่างเราเกี่ยวข้่องอย่างไร ทุกวันนี้การดำเนินชีวิตของประชาชนตั้งแต่เด็กจนถึงวัยชรา มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น ตั้งแต่การเลี้ยงดู อาหารการกิน เทคโนโลยี  การเรียนพิเศษ  การส่งเสริมในด้านต่างๆ  เพื่อให้บุตรหลานมีพรสวรรค์มากกว่าใครๆ
           คนดูแลเป็นวัยชรา  ส่วนคนหาเลี้ยงเป็นคนวัยทำงาน ความเครียดย่อมเกิดขึ้น การวางแผนการดำเนินชีวิตเพื่อให้ได้เงินมากขึ้น เช่น การใช้สารเคมีเพื่อให้ได้ผลผลิตเป็นจำนวนมาก  การขยันหาเงินตลอดเวลา  ส่งผลให้เวลาในครอบครัวน้อยลง  ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นแบบโทรหาเวลาคิดถึง  ไม่ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงเหมือนเซเว่นอิเลนเวน ความห่างเหินระหว่างพ่อแม่ลูก  หรือในหลายครอบครัวเลือกใช้วิธีพ่อไปทำงานกับแม่ทิ้งบุตรไว้ให้ปู่ ย่า ตา ยาย ดูแล
            หลักสำคัญคือ  การวางแผนชีวิต  ทุกวันนี้ครอบครัวมีหนี้สินมาก  เพราะขาดการวางแผนที่ดีมาตั้งแต่ต้น  ส่วนการแก้ไขปัญหาหนี้ในระยะสั้นเป็นไปได้ลำบากเพราะหนี้สินที่มีเป็นเงินจำนวนมาก  จึงต้องอาศัยเวลาและความร่วมมือจากคนในครอบครัวร่วมบริหารจัดการด้วย
             โครงการนี้  เราแนะนำวิชาการออมเงิน  การวางแผนอนาคตด้วยการออม การค้นหาศักยภาพแห่งตนด้วยการสร้างความเชื่อมัน และป้าหมายที่ชัดเจน วิชานี้หมอปุ้มสอนเอง  พี่น้อง อสม.ชอบใจกันใหญ่ ยกตัวอย่างจากชีวิตจริง  สักวันจะพามาดูงานที่บ้าน  แม้เราไม่มีที่มากมายก็วางแผนรวยเป็นล้านได้  ด้วยการปลูกไม้เศรษฐกิจ  ไว้รอบๆสวนของเรา
               วิชาสุดท้ายก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน  ได้ตัวแทนจากสถาบันวิจัยชาวนามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องหลุมพอเพียง  แบบเมตรคูณเมตร  และแบบสองเมตรคูณสองเมตร  รวมถึงแบบประยุกต์ที่แล้วแต่ละครัวเรือนจะนำมาใช้กันในครัวเรือน  มีคุณสุพิศ  วงษ์ปลั่งและคุณฮิต  รัตนพันธ์ จากสถาบันวิจัยชาวนา และปิดโครงการไปอย่างสวยงาม

การทำสมาธิก่อนการอบรม


เป้าหมายแกนนำ  อสม. ประชาชนทั่วไป  จำนวน  115  คนมีคนมาร่วมอบรมทั้งสิ้น  150   คน

                    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพชร  ขอขอบพระคุณท่านกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยทุกหมู่บ้าน   หมอพื้นบ้าน  พี่น้อง อสม.ที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ขอขอบพระคุณเครือข่ายสถาบันวิจัยชาวนาที่ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรร่วมในครั้งนี้

2 ความคิดเห็น: