รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

คนพิการ

      วันนี้ 17 ก.ย.56 มีโอกาสเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพ่อ แม่ ผู้ปกครองในการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อม สำหรับเด็กพิการ จังหวัดศรีสะเกษ โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
      วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ สามารถพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ มีทักษะการดำเนินชีวิตตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ไม่เป็นภาระของสังคมและสามารถอยู่ร่วมในชุมชนได้อย่างมีความสุขต่อไป
       คนพิการ หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมเนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้
       ผู้ดูแลคนพิการ หมายความว่า บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุตร สามี ภรรยา ญาติพี่น้อง หรือบุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรือรับอุปการะคนพิการ
       แนวทางการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หมายความว่า แผนซึ่งกำหนดแนวทาง การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ ตลอดจนกำหนดเทคโนโลยี สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
       เด็กที่มีความบกพร่อง ที่ต้องการการศึกษาพิเศษ 9 ประเภท
1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มี 2 ประเภท ได้แก่ คนตาบอด คนเห็นเลือนราง
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มี 2 ประเภท ได้แก่ คนหูหนวก คนหูตึง
3. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  แบ่งเป็น 4 ระดับ จากการประเมิน IQ
4. บุคคลที่ความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ มี 4 ประเภท ได้แก่ โรคระบบประสาท โรคทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก เกิดมาไม่สมประกอบตั้งแต่กำเนิด สภาพความพิการและความบกพร่องทางสุขภาพอื่นๆ แบ่งได้อีก 2 กลุ่มย่อย  ได้แก่ 4.1 สภาพความพิการจากอุบัติเหตุและโรคติดต่อ -ไฟไหม้ แขนขาขาด โปลิโอ อันตรายจากการคลอด 4.2 ความบกพร่องทางสุขภาพ - หอบ หืด วัณโรคปอด ปอดอักเสบ
5. บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
6. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
7. บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
8. บุคคลออทิสติก
9. บุคคลพิการซ้ำซ้อน หมายถึง คนที่มีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกว่าหนึ่งประเภทในบุคคลเดียวกัน เช่น คนปัญญาอ่อนที่สูญเสียการได้ยิน เป็นต้น1 ความคิดเห็น:

 1. เทคนิคการสอนเด็กพิเศษ อายุ 2 -13 ปี
  1. ไม่มีสูตรสำเร็จ
  2. รู้จัก
  3. เข้าใจ
  4. เข้าถึง
  5. กลยุทธในการสอน
  (คุณสุภาสินี จรูญโรจน์)

  ตอบลบ