รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

ส้วมสาธารณะ รพ.สต.โคกเพชร

มีกระดาษทิชชูสำหรับทำความสะอาดอย่างเพียงพอ
มีน้ำและขันสำรองไว้ทุกห้อง เมื่อน้ำไม่ไหล 
                
          แผนการพัฒนาส้วมสาธารณะไทยและดำเนินการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ(HAS)               โดยเน้น 3 ประเด็น คือ สะอาด (Healthy) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety)  มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ รพ.สต. หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่  ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ให้สามารถจัดการให้เกิดส้วมสาธารณะที่เป็นต้นแบบสำหรับประชาชนได้มารับบริการ และน้ำไปพัฒนาส้วมที่บ้านของประชาชนเองให้มีความสะอาดและปลอดภัย  เพื่อเป็นรากฐานในการดูแล ส่งเสริม และป้องกันโรคระบาดในชุมชนอย่างจริงจังอีกด้วย
ทางเดินเข้าห้องส้วมสาธารณะ
บริเวณนี้ มีห้องส้วมสาธารณะ ๓ ห้อง ได้แก่ ห้องส้วมสำหรับผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ ๑ ห้อง
ส้วมสำหรับผู้หญิง ๑ ห้อง   ส้วมสำหรับผู้ชาย ๑ ห้อง
มีที่ปัสสาวะสำหรับเพศชาย จำนวน ๓ ที่

        ปัจจุบันมีแผนสำหรับการปรับปรุงและส่งเสริมให้ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ ได้มีส้วมแบบนั่งราบ หรือ ที่เรียกกันว่า ส้วมชักโครก ไว้ใช้ในครัวเรือน เพื่อให้ผู้สูงอายุ สามารถนั่งส้วมได้อย่างสะดวก ลดอาการปวดกล้ามเนื้อเข่าและขา รวมถึงป้องกันโรค ลดความเสี่ยงต่อโรค และสามารถป้องกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุในขณะที่ลุก นั่ง ยืน หรือเดินได้อีกด้วย
ป้ายทางเข้าห้องส้วมสาธารณะ
มีห้องส้วมสาธารณะที่เป็นทางเลือกสำหรับผู้รับบริการด้วยค่ะ
มีผู้รับผิดชอบงานส้วมสาธารณะที่ใส่ใจในมาตรฐาน ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ สะอาด พอเพียง และปลอดภัย

               งานส้วมสาธารณะ เป็นงานที่มีความสำคัญและใกล้ชิดกับชีวิตประชาชนมาก  การที่จะส่งเสริมให้ชาวบ้านใส่ใจในการดูแลความสะอาดและปลอดภัยของห้องส้วมที่บ้าน จึงจำเป็นที่จะต้องทำงานในเชิงรุก ได้แก่  การเยี่ยมบ้านและขออนุญาต ตรวจสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย  เพราะเราพบว่า หลายครั้งที่เกิดอุบัติเหตุผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือประชาชนทั่วไป ล้มในห้องน้ำศรีษะกระแทกพื้น พบความพิการ  หรือบางหลายต้องเสียชีวิต เพราะความไม่ตระหนัก  ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ลื่น เสียงสว่างที่ไม่เพียงพอ ห้องส้วมที่ชำรุดแล้วไม่ซ่อมบำรุง ล้วนแล้วแต่สามารถทำให้สุขภาพของประชาชนเจ็บป่วยขึ้นได้  ดังนั้น  พวกเราลองให้ความสำคัญกับห้องส้วมเป็นอันดับต้นๆของชีวิตนะคะ  ความปลอดภัยในด้านอื่นๆจะตามมา ขอให้มีความสุขกับการใช้บริการส้วมสาธารณะใน รพ.สต.ทุกแห่งในประเทศไทยนะคะ

                                      ติดตามภาพทั้งหมดของส้วมสาธารณะ รพ.สต.โคกเพชร ได้ที่นี่ค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น