รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

สรุปบทเรียน

                       24-26 ต.ค.56 ในนามของการทำงานองค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ องค์กรที่ทำงานด้านการดูแลผู้ด้อยโอกาสในตำบลโคกเพชร ซึ่งมี รพ.สต.โคกเพชรเป็นศูนย์ประสานงาน ได้รับเกียรติเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ  "การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคปรพชาชน เพื่อการถอดบทเรียน สรุปบทเรียนจากการดำเนินโครงการด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กับการจัดสวัสดิการชุมชน" ณ โรงแรมยโสธรออคิดการ์เด้น จังหวัดยโสธร
                       พื้นที่ดำเนินการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 20 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย หนองบัวลำภู เลย อุดรธานี กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ บึงกาฬ
เครือข่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ.ศรีสะเกษ
เพ็ญทิวา สารบุตร นำเสนอโครงการเพื่อผู้ด้อยโอกาส
คุณนิภา คงเพชร พมจ.ศรีสะเกษ
คุณเพ็ญทิวา สารบุตร ผู้ประสานงานองค์กร/กองทุนสวัสดิการตำบลโคกเพชร
                       ดร.อัญชลี มีมุข คอนวิซำ เป็นวิทยากรในหลักในการอบรมครั้งนี้
ดร.อัญชลี มีมุข คอนวิซำ


                                  การเดินทางไปเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ จ.ศรีสะเกษ มีบุคลากรเข้าร่วม จำนวน 5 คน รวมกับ คุณนิภา คงเพชร พมจ.ศรีสะเกษ ที่เป็นหัวหน้าคณะพาพวกเราเดินทางไปด้วย
                                  วันแรกของการอบรม 24 ต.ค.56 เป็นเรื่องของกระบวนการประกอบด้วย การทำ AAR (After Action Review ) ของโครงการต้นแบบที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ซึ่ง องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ ได้ทำ AAR โครงการครอบครัวสัมพันธ์ สานฝันผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์  ท่าน ดร.อัญชลี อธิบายแนวคิด หลักการ และความสำคัญของ AAR ดังนี้
1. AAR เป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการถอดบทเรียน (Lesson Learned) ซึ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการวิเคราะห์ อ่านสภาพการณ์ ปรับแนวทางการดำเนินงานอยู่ตลอดเวลา สร้างวัฒนธํรรมในการใช้ความรู้ในการปฏิบัติและกำกับการทำงาน ซึ่งเรียกความรู้นี้ว่า "Actionable Knowledge"
2. AAR เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม ที่ปฏิบัติไปแล้วเพื่อ
     2.1 หาแนวทางรักษาจุดแข็งหรือข้อดีของการปฏิบัติิงานเอาไว้ เพื่อส่งเสริมให้มีการนำแนวทางปฏิบัติที่ดีไปประยุกต์ปฏิบัติการต่อเนื่อง
     2.2 หาแนวทางหลีกเลี่ยงความผิดพลาดซ้ำรอย
     2.3 หาแนวทางการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
3. AAR เป็นกลไกเพื่อการเรียนรู้ ปรับตัวในโครงการพัฒนา เมื่อโครงการดำเนินการไปแล้วระยะหนึ่ง โดยมุ่งเรื่องการเรียนรู้ที่ทันเวลา (Just in Time Learning) หรือเปรียบเทียบกับการตีเหล็กที่กำลังร้อนนั่นเอง
                                จากการทำ AAR ทำให้เรารู้ว่า สิ่งดีดีที่จะทำต่อไปคืออะไร สิ่งไม่ดีที่เราไม่ควรทำต่อไปคืออะไร นั่นหมายถึงการรับรู้สถานการณ์ของการทำงานในปัจจุบันขององค์กรของเรานั่นเอง
                                วันที่สองของการอบรม 25 ต.ค.56 เป็นการฟังบรรยายเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การบริหารโครงการ การเขียนโครงการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และยุทธศาสตร์ของจังหวัด ในประเด็นนั้นๆที่เราจะเสนอของบประมาณ   ได้มีการแบ่งกลุ่มเขียนโครงการในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
                                 วันที่สามของการอบรม เป็นวันสุดท้ายของกิจกรรม เป็นการฟังบรรยาย "หลักการและแนวทางการพิจารณาโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามกระบวนการพิจารณาของอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ"  แต่ละกลุ่มนำเสนอโครงการ  ท่าน ดร.อัญชลี ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะให้นำไปปรับแก้ไขและส่งให้ตรวจโครงการอีกครั้งก่อนการส่งโครงการ
 
                                   ท้ายที่สุดต้องขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการอบรมที่มีคุณค่ายิ่งและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่่อพี่น้องประชาชน  ขอบพระคุณ คุณนิภา คงเพชร พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จ.ศรีสะเกษ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในทุกๆด้านเป็นอย่างดียิ่ง  ดังที่เคยมีคนกล่าวว่า " คิดอะไรไม่ออกบอก พม."  น่าจะเป็นเรื่องจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น