รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

ผลการประเมินความเสี่ยงในกลุ่มเกษตรกร


สรุปจากการเจาะเลือดเกษตรกรในพื้นที่ตำบลโคกเพชร จำนวน 167 ราย

ผลการประเมินความเสี่ยงในการทำงานของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช                        เก็บข้อมูลในวันที่  6-10 กรกฎาคม 2556 ในเขตพื้นที่ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ
ตำบลโคกเพชร  รับผิดชอบ 11 หมู่บ้าน จำนวน 1,122 หลังคาเรือน มีประชากร 4,914  คน  มี        รพสต.1 แห่ง  บุคลากร จำนวน 6 คน อสม. จำนวน 110 คน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 167 ราย  อายุน้อยที่สุด 15 ปี อายุมากที่สุด 73 ปี อายุเฉลี่ย 47.51 ปี
เป็นเพศชายจำนวน 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.73 เป็นเพศหญิง 109 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.27
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและการปฏิบัติในขณะทำงาน (กลุ่มเป้าหมายทำได้หลายกิจกรรม)
            ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในบริเวณที่มีการฉีดพ่นหรือสัมผัสผักผลไม้ที่ฉีดพ่น เช่น เก็บเกี่ยว มัดกำ ห่อ บรรจุ  จำนวน 112 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.72 เป็นผู้ผสมสารเคมี จำนวน 49 ราย  คิดเป็นร้อยละ 24.38 เป็นผู้ฉีดพ่นเอง จำนวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.90
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลความเจ็บป่วยหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้หรือสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา  พบว่า  กลุ่มเป้าหมายไม่มีอาการผิดปกติ คิดเป็น ร้อยละ 20.96 มีอาการเป็นบางครั้ง คิดเป็นร้อยละ 68.26  มีอาการเป็นประจำ คิดเป็นร้อยละ 10.78
 ส่วนที่ 4 อยู่ด้านล่างนะคะ
 ส่วนที่ 5 การเจาะเลือดตรวจคัดกรอง เหตุผลที่เข้าร่วมการตรวจคัดกรอง
            กลุ่มเป้าหมายมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง จำนวน 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.34    มีความเสี่ยงสูง จำนวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ  26.35 มีความเสี่ยงสูงมาก ไม่มี  มีความประสงค์รับบริการ จำนวน 64 ราย  คิดเป็นร้อยละ  38.32
 ส่วนที่ 6 การปฏิบัติอื่นๆ
            6.1 ด้านการให้ความรู้/คำแนะนำ การป้องกันอันตรายจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืช จำนวน 167 ราย คิดเป็นร้อยละ100 วิธีการ้างผักให้ปลอดภัย จำนวน 167 ราย คิดเป็นร้อยละ100
            6.2 ด้านสิ่งสนับสนุน เอกสารแผ่นพับความรู้ จำนวน 167 ราย คิดเป็นร้อยละ100 ยาสมุนไพรชาชงรางจืด จำนวน 68 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.72
 ส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะ
            7.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการประเมินการใช้สารเคมีร่วมกับ อสม.ให้สามารถประเมินได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด
            7.2 หลังการตรวจเลือด ควรมีการติดตามผลภายหลังการให้สุขศึกษาหรือการให้ยาสมุนไพรแล้ว เพื่อติดตามประเมินผลของกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและทีมได้ดำเนินการไปแล้ว
            7.3 ในรายที่เจาะเลือดแล้วพบมีความเสี่ยงสูงจะได้รับการติดตามสังเกต พฤติกรรมอย่างต่อเนื่องโดยสมาชิกในครอบครัวและ อสม. เพื่อตักเตือน /เตือนสติ จะได้สามารถลดความเสี่ยงในการสัมผัส หรือการเกิดโรคจากสารเคมีลงได้
            7.4  แนะนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการลดการใช้สารเคมีอย่างจริงจัง

ส่วนที่ 8 เครือข่ายและการประชาสัมพันธ์
            8.1 ติดตามผลการดำเนินงานคลินิกสุขภาพเกษตรกร ตำบลโคกเพชร ได้ที่นี่
          8.2 ขอบคุณ เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง  เภสัชกรชำนาญการจากโรงพยาบาลขุขันธ์ ที่ให้การสนับสนุนข้อมูล แนวทางในการทำงานคลินิกเกษตรกรใน รพสต. คุณสุเพียร  คำวงศ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  ผู้รับผิดชอบงาน สสอ.ขุขันธ์  และสถาบันวิจัยชาวนา ที่ลงพื้นที่มาช่วยงานภาคชุมชนร่วมกับทีมงาน อสม. และ เจ้าหน้าที่ รพสต.โคกเพชร อย่างสม่ำเสมอ

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการทำงานเบื้องต้น
ตารางที่ 4.1 สรุปผลจากอาการที่พบ
สรุปผลการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ
ตารางที่ 4.2 สรุปผลจากคะแนนการคัดกรอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น